Winkelwagen (
0
)

Voor het laatst bijgewerkt op 15.06.2018

BELANGRIJKE MEDEDELING: OP DEZE OVEREENKOMST ZIJN BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE PROCESVOERINGSRECHTEN VAN TOEPASSING ZOALS BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLENBESLECHTING.

Servicevoorwaarden Ring

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ring LLC en zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'Ring', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'). Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') hebben betrekking op uw wettelijke rechten om onze diensten, software, mobiele applicatie en onze websites (de 'Diensten') en de hardwareproducten of apparaten ('Producten') van Ring te gebruiken. Deze Voorwaarden hebben ook betrekking op uw wettelijke rechten met betrekking tot Diensten van Derden (hieronder gedefinieerd). Lees deze Voorwaarden aandachtig door alvorens onze Producten of Diensten of Diensten van Derden te kopen of te gebruiken. Door onze Producten of Diensten of Diensten van Derden te kopen of te gebruiken, geeft u aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Deze Voorwaarden (tezamen met andere gebruikersovereenkomsten, indien van toepassing) vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en Ring (deze 'Overeenkomst'). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door omdat ze belangrijke informatie bevatten over automatische verlenging , een vrijwaring van collectieve procesvoering en een arbitragebepaling, waardoor eventuele vorderingen van u tegen Ring op individuele basis afgehandeld moeten worden. Volg de afmeldinstructies in de sectie Geschillenbeslechting hieronder als u de arbitragebepaling niet wilt accepteren. ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS BETEKENT DAT U AFSTAND DOET VAN EN NIET HET RECHT HEBT OM UW VORDERINGEN VOOR TE LEGGEN AAN EEN RECHTER OF JURY, EN DAT U NIET MAG DEELNEMEN AAN COLLECTIEVE, GEZAMENLIJKE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURES.

*Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, vragen we u om onze Producten of Diensten of Diensten van Derden niet te kopen of te gebruiken. *

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst met betrekking tot uw aankoop of gebruik van onze Producten en Diensten of de Diensten van Derden en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige, tegenstrijdige of aanvullende communicatie tussen u en Ring. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan Ring.

Specifieke delen of pagina's van onze websites kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden bevatten met betrekking tot de aankoop of het gebruik van onze Producten of Diensten of de Diensten van Derden. In geval van een conflict tussen dergelijke specifieke voorwaarden en deze Voorwaarden, gelden de specifieke voorwaarden.

De term 'u' zoals gebruikt in deze Voorwaarden betreft iedere persoon of entiteit die de eigenaar van het Product is en een aan het Product gekoppeld account aanmaakt ('Eigenaar'), alsmede elke persoon of entiteit die toestemming heeft om de Producten en Diensten van de Eigenaar te gebruiken ('Geautoriseerde Gebruikers'). Geautoriseerde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen acties in verband met de Producten en Diensten, maar de Eigenaar stemt er hierbij mee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle door Geautoriseerde Gebruikers ondernomen acties met betrekking tot de Producten, de Diensten en het account van de Eigenaar. Dientengevolge dient u, als u een Eigenaar bent, alleen personen die u vertrouwt toestemming te geven voor toegang tot uw account, Producten en Diensten.

U verklaart en garandeert dat u de wettelijke minimumleeftijd in uw rechtsgebied hebt om een bindende overeenkomst aan te gaan (of indien dat niet het geval is, dat u ouder bent dan 13 jaar, dat u toestemming van uw ouder of voogd hebt om de Diensten te gebruiken en dat uw ouder of voogd namens u akkoord is gegaan met deze Voorwaarden).

Als u met deze Voorwaarden akkoord gaat namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om namens die organisatie of entiteit akkoord te gaan met deze Voorwaarden en die organisatie of entiteit te binden aan deze Voorwaarden (in dat geval verwijzen de termen 'u' en 'uw' in deze Voorwaarden, met uitzondering van deze zin, naar die organisatie of entiteit).

WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DIENSTEN

Behalve zoals beschreven in de sectie Geschillenbeslechting staat het Ring vrij om deze Voorwaarden of enig ander deel van deze Overeenkomst op elk gewenst moment te herzien door deze pagina bij te werken. Als we wijzigingen in deze Voorwaarden aanbrengen die naar ons oordeel ingrijpend zijn, zullen we redelijke inspanningen leveren om u daarover te informeren door een bericht op de website ring.com te plaatsen, u een melding te sturen via de Diensten, u een e-mail te sturen en/of op enige andere wijze. Door onze Diensten na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken, geeft u nadrukkelijk aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de wijzigingen. Controleer regelmatig of er wijzigingen in deze Voorwaarden zijn.

We proberen onze Producten en Diensten voortdurend te verbeteren, waardoor ze in de loop van de tijd kunnen veranderen. We kunnen elk deel van de Diensten onderbreken of beëindigen, of we kunnen nieuwe functies introduceren of limieten instellen voor bepaalde functies of de toegang tot delen van of de volledige Producten en Diensten beperken. Op vergelijkbare wijze behouden we ons het recht voor op enig moment, geheel naar ons eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving Inhoud te verwijderen.

Het staat ons ook vrij om naar ons eigen goeddunken uw gebruik van de Diensten of uw account te beëindigen (of uw toegang daartoe te onderbreken) om welke reden ook, waaronder een overtreding door u van deze Voorwaarden. Wij hebben het alleenrecht te beslissen of u handelt in strijd met de bepalingen en beperkingen zoals beschreven in deze Overeenkomst.

TOEGANG EN GEBRUIK; RICHTLIJNEN VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK

Alle rechten, aanspraken en belangen in de Diensten en onze via de Producten en Diensten geleverde inhoud (inclusief maar niet beperkt tot informatie, documenten, logo's, afbeeldingen, ontwerpen en foto's) zijn eigendom van Ring, zijn licentiegevers of aangewezen derden. Overeenkomstig deze voorwaarden verleent Ring u een beperkt, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de Diensten met als doel uitsluitend het bewaken en besturen van de in uw woning geïnstalleerde Producten en uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Privacy- en andere in uw rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving kan bepaalde verantwoordelijkheden opleggen aan u en uw gebruik van de Producten en Diensten. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is, en niet de verantwoordelijkheid van Ring, om ervoor te zorgen dat u tijdens uw gebruik van de Producten en Diensten voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

(1) alle wet- en regelgeving met betrekking tot het opnemen of delen van video- of audio-inhoud, en/of (2) alle wet- en regelgeving die vereist dat melding wordt gemaakt aan of toestemming wordt verkregen van derden met betrekking tot uw gebruik van de Producten of Diensten.

Daarnaast stemt u ermee in (a) dat Producten die beeld- of geluidsopnamen maken, onder een zodanige hoek worden geïnstalleerd dat ze geen opnamen maken voorbij de grenzen van uw terrein (zoals openbare trottoirs of wegen); (b) opvallende waarschuwingen te plaatsen die anderen erop wijzen dat er audio/video wordt opgenomen; en (c) als u uw terrein als werkplek gebruikt, om te voldoen aan wetgeving inzake het monitoren van werknemers.

Als van toepassing zijnde wetgeving uw gebruik van de Diensten of Producten verbiedt, is het u niet toegestaan de Diensten te gebruiken. We kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor uw gebruik van de Diensten of Producten in strijd met de wet.

U dient zich mogelijk te registreren voor een account en een gebruikersnaam ('Gebruikers-ID') en wachtwoord te kiezen. U belooft om ons nauwkeurige, volledige en actuele registratiegegevens over uzelf te verstrekken. U mag als uw Gebruikers-ID geen naam kiezen waarop u geen recht hebt om die te gebruiken, noch de naam van een andere persoon met de bedoeling zich voor te doen als die persoon. Bovendien zult u uw account of wachtwoord met niemand delen en moet u de veiligheid van uw account en uw wachtwoord beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot uw account.

U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat u geen Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) zult vastleggen of bijdragen of anderszins gebruik zult maken van of interacteren met de Diensten of Producten op een wijze die:

  1. Een inbreuk of schending inhoudt van de intellectuele-eigendomsrechten of enige andere rechten van anderen (waaronder die van ons);
  2. In strijd is met enige wet, verordening of regelgeving, waaronder privacy- en andere wetten zoals hierboven vermeld of toepasselijke wetten inzake exportbeperking;
  3. Schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is;
  4. Een gevaar vormt voor de veiligheid van uw Ring-account of dat van anderen (zoals iemand anders toestaan om als u in te loggen op de Diensten);
  5. Probeert, op welke manier dan ook, het wachtwoord, account- of andere beveiligingsinformatie van enige andere gebruiker te bemachtigen;
  6. De beveiliging van enig computernetwerk schendt of wachtwoorden of versleutelingscodes voor de beveiliging kraakt;
  7. Maillist, Listserv, enige vorm van automatische beantwoorders of 'spam' op de Diensten draait, of processen die draaien of actief zijn terwijl u niet bent ingelogd in de Diensten, of die anderszins de juiste werking van de Diensten verstoren (waaronder het plaatsen van een onredelijke belasting op de infrastructuur van de Diensten);
  8. Pagina's, gegevens of delen van of in verband met de Diensten of Inhoud 'crawlt', 'spidert' of 'afstruint' (op handmatige of geautomatiseerde wijze);
  9. Significante delen van de Inhoud kopieert of opslaat; of
  10. De richtlijnen overtreedt van de Ring Neighbors Community, die bij dezen door verwijzing integraal hierin zijn opgenomen.


Schending of overtreding van het voorgaande is reden voor beëindiging van uw recht op het gebruik van of de toegang tot de Producten en Diensten.

HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

Niets op of in de Producten of Diensten mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie krachtens enig intellectueel-eigendomsrecht, inclusief enig recht in de vorm van handelsmerken of auteursrechten, van Ring of enige derde partij, hetzij door rechtsafstand, implicatie of anderszins. Alle handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun eigenaars.

Tenzij anders vermeld is Ring de eigenaar van alle handelsmerken en servicemerken op of in de Producten en Diensten, geregistreerd of niet, inclusief maar niet beperkt tot Ring, Ring Protect en Ring Neighbors. Ring verbiedt uitdrukkelijk het ongeautoriseerde gebruik van zijn logo's, handelsmerken of andere afbeeldingen om links te maken. Alle geregistreerde handelsmerken zijn geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika (en/of andere toepasselijke jurisdicties).

Wat kan ik doen als ik iets op de Diensten zie dat inbreuk maakt op mijn auteursrecht?

U hebt wellicht gehoord van de Digital Millennium Copyright Act (de 'DMCA'), die aanbieders van online diensten, zoals Ring, vraagt om materiaal te verwijderen dat mogelijkerwijs iemands auteursrecht schendt. We respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en we behouden ons het recht voor om Inhoud te verwijderen of uit te schakelen die mogelijk in strijd is met het auteursrecht en om de accounts te beëindigen van eventuele herhaaldelijke overtreders. Klik hier voor ons volledige Auteursrechtgeschillenbeleid en voor informatie over het melden van mogelijke auteursrechtschendingen. Klik hier voor meer informatie over de DMCA.

GEDEELDE INHOUD

U hebt wellicht de mogelijkheid om materialen te publiceren of uploaden (inclusief maar niet beperkt tot video, foto's, audio, commentaar) (de 'Inhoud'), inclusief maar niet beperkt tot Inhoud die is vastgelegd via of in verband met uw gebruik van de Producten en Diensten.

U bent zelf geheel verantwoordelijk voor alle Inhoud die u uploadt, publiceert, e-mailt, verzendt of anderszins verspreidt met behulp van of in verband met de Producten of Diensten (inclusief Inhoud die u deelt via de functie of applicatie Ring Neighbors) (tezamen 'Gedeelde Inhoud'). U verklaart en garandeert dat:

(a) u de eigenaar bent van de intellectuele-eigendomsrechten op door u geplaatste Gedeelde Inhoud of anderszins het recht hebt om de Inhoud te publiceren en de hieronder beschreven licentie te verlenen, en (b) de publicatie en het gebruik van uw Gedeelde Inhoud op of via de Diensten niet in strijd is met de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon.

Hierbij verleent u Ring en zijn licentiehouders een onbeperkt, onherroepelijk, volledig betaald en royaltyvrij, eeuwigdurend, wereldwijd recht om dergelijke Gedeelde Inhoud te hergebruiken, distribueren, opslaan, verwijderen, vertalen, kopiëren, wijzigen, weergeven, verkopen, er afgeleide werken van te maken en anderszins te exploiteren, ongeacht het doel, het mediaformaat of het mediakanaal, zonder compensatie aan u. U zult geen Inhoud gebruiken, reproduceren, wijzigen, uploaden, publiceren, verzenden, distribueren, weergeven of anderszins exploiteren voor welke doeleinden dan ook: (i) die niet uw eigendom is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars, en (ii) op een manier die in strijd is met enig recht van derden. Ring behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om enige Inhoud van de Diensten op elk gewenst moment naar zijn eigen en uitsluitende oordeel te verwijderen. Als u Inhoud ziet waarvan u denkt dat deze in strijd is met onze voorwaarden, wordt u verzocht deze te markeren in onze mobiele applicatie of aan ons te melden door te mailen naarabuse@ring.com.

RING PROTECT-OPNAMEN EN NEIGHBORS-OPNAMEN

Wanneer u onze Producten koopt, hebt u de mogelijkheid zich te abonneren op een Ring Protect Plan ('Ring Protect Plan'). Als u ervoor kiest om zich te abonneren op een Ring Protect Plan, worden automatisch alle videobeelden en/of geluidsopnamen voor opslag naar ons verstuurd die worden vastgelegd door de in uw woning geïnstalleerde Producten ('Ring Protect-Opnamen'), en kunt u later uw Ring Protect-Opnamen bekijken vanaf uw computers of compatibele apparaten gedurende een beperkte periode nadat dergelijke Ring Protect-Opnamen zijn gemaakt, zo lang u geabonneerd bent op een Ring Protect Plan. Ring Protect-Opnamen die zijn verwijderd door u of uw geautoriseerde gebruikers, of die zijn verwijderd na afloop van de opslagperiode of vanwege het verlopen van uw Ring Protect Plan, zijn niet langer beschikbaar voor u.

Als u niet bent geabonneerd op een Ring Protect Plan, zal uw Ring-apparaat automatisch opnemen voor het beperkte doel om het u mogelijk te maken videobeelden en/of geluidsopnamen die zijn gemaakt door de in uw woning geïnstalleerde Producten, publiekelijk te delen met andere gebruikers via de Ring Neighbors-functie of toepassing tijdens een beantwoorde beweging of ring (een 'Neighbors-Opname'). Als u zich niet abonneert op een Ring Protect Plan en er niet voor kiest dergelijke Neighbors-Opnamen op het moment van opnemen te delen via de Ring Neighbors-functie of -toepassing, worden dergelijke Neighbors-Opnamen verwijderd en zijn dan niet langer beschikbaar voor u.

Verwijderde Ring Protect-Opnamen en niet-gedeelde Neighbors-Opnamen worden permanent verwijderd volgens de normale procedure.

GRATIS PROEFPERIODE EN ABONNEMENTEN

U kunt op de volgende manieren gebruikmaken van ons Ring Protect Plan:

Gratis proefperiode. Wanneer u uw Product voor het eerst instelt, wordt u automatisch aangemeld voor een gratis proefperiode van dertig (30) dagen voor het gewone Ring Protect Plan. Als u voor afloop van de proefperiode geen betaald Ring Protect Plan neemt, zullen uw Ring Protect-Opnamen worden verwijderd.

Betaalde abonnementen. Wanneer u uw Product voor het eerst instelt via de Diensten, of op elk gewenst moment nadat u bent begonnen uw Product te gebruiken, kunt u gebruikmaken van ons Ring Protect Plan door een maand- of jaarabonnement te nemen, dat doorloopt totdat u uw abonnement opzegt. Deze abonnementen geven u gedurende elke betaalperiode toegang tot ons Ring Protect Plan totdat een dergelijke abonnement is opgezegd. Uw betaalde abonnement gaat automatisch in op de eerste dag na afloop van uw proefperiode, op maand- of jaarbasis afhankelijk van uw keuze tijdens het voor de eerste keer instellen van uw Product. Door uw betalingsgegevens in combinatie met de proefperiode te verstrekken, gaat u akkoord met betaling van deze kosten. Om betaling van deze kosten te voorkomen, moet u uw Ring Protect Plan opzeggen door voor het einde van uw proefperiode contact met ons op te nemen of door het Ring Protect Plan te beëindigen via de website van Ring.

Abonnementskosten worden op de eerste dag van de betreffende abonnementsperiode gefactureerd of in rekening gebracht. Indien een betaling wordt gestorneerd of indien een creditcard- of soortgelijke transactie wordt afgewezen of geweigerd, behoudt Ring zich het recht voor om uw Ring Protect Plan-abonnement te beëindigen en extra administratiekosten in rekening te brengen en een dergelijke betaling te verwerken via de betaalmethode die u ons hebt verstrekt.

Automatische verlenging van betaalde abonnementen. Tenzij u zich afmeldt voor automatische verlenging, hetgeen u kunt doen door uw betaalgegevens te verwijderen uit uw accountinstellingen of door contact met ons op te nemen, worden alle betaalde Diensten (bijvoorbeeld uw Ring Protect Plan) waarvoor u zich hebt aangemeld, automatisch verlengd voor opeenvolgende verlengingsperiodes van dezelfde duur als de oorspronkelijk gekozen abonnementsduur tegen het dan geldende, niet-promotionele tarief. U kunt uw betaalde Diensten te allen tijde wijzigen door naar de accountinstellingen te gaan of contact met ons op te nemen. Als u een betaalde Dienst beëindigt, kunt u uw abonnement gebruiken tot het einde van uw dan lopende termijn en zal uw abonnement niet worden verlengd na afloop van de dan lopende termijn. U komt echter niet in aanmerking voor een evenredige restitutie naar rato van enig deel van de betaalde abonnementskosten voor de dan lopende abonnementsperiode, uitgezonderd zoals beschreven in het restitutiebeleid hieronder. Het blijven gebruiken of niet beëindigen door u van een betaalde Dienst bevestigt dat we gemachtigd zijn de kosten voor die betaalde Dienst in rekening te brengen op uw betaalmethode. We kunnen om betaling van deze kosten verzoeken en bent verantwoordelijk voor betaling van die kosten. Dit vormt geen beperking op ons recht betaling rechtstreeks van u te verlangen. De kosten kunnen vooraf, achteraf of anderszins in rekening worden gebracht zoals beschreven op het moment dat u er oorspronkelijk voor koos de betaalde Dienst te gebruiken.

OPNAMEN, GEDEELDE INHOUD EN TOESTEMMING VAN U

Ring claimt geen eigendom van uw intellectuele-eigendomsrechten op Ring Protect-Opnamen, Gedeelde Inhoud of Neighbors-Opnamen (gezamenlijk de 'Gebruikersopnamen'). U bezit uw Gebruikersopnamen.

Door aankoop of gebruik van onze Producten en Diensten geeft u echter Ring het recht, zonder enige compensatie of verplichting tegenover u, op toegang en gebruik van uw Gebruikersopnamen met als beperkte doeleinden Diensten aan u te leveren, u te beschermen, onze Producten en Diensten te verbeteren, nieuwe Producten en Diensten te ontwikkelen en anderszins zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

Als u ervoor kiest om uw Gedeelde Inhoud (waaronder uw gedeelde Neighbors-Opnamen) publiekelijk te delen, geeft u behalve de hierboven verleende licentie Ring bovendien het recht, zonder enige compensatie of verplichting tegenover u, op toegang en gebruik van uw Gedeelde Inhoud en daaraan gerelateerde locatiegegevens ten behoeve van het publiekelijk delen van dergelijke opnamen en gegevens met huidige en toekomstige gebruikers en het die gebruikers toestaan te reageren op de Gedeelde Inhoud. U stemt er ook uitdrukkelijk mee in en aanvaardt dat Ring uw Gedeelde Inhoud en daaraan gerelateerde locatiegegevens kan delen met alle wetshandhavingsinstanties die toegang vragen tot deze Gedeelde Inhoud en daaraan gerelateerde locatiegegevens.

Behalve de hierboven verleende rechten erkent en aanvaardt u ook dat Ring uw Gebruikersopnamen en Gedeelde Inhoud kan openen, gebruiken, bewaren en/of verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden, indien we wettelijk verplicht zijn dat te doen of als wij er te goeder trouw van overtuigd dat dergelijk openen, gebruiken, bewaren of verstrekken redelijkerwijs noodzakelijk is voor:

(a) het voldoen aan de toepasselijke wetten, verordeningen, juridisch processen of redelijke verzoeken van de overheid; (b) het handhaven van deze Voorwaarden, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (c) het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude-, veiligheids- of technische problemen; of (d) het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van Ring, zijn gebruikers, een derde partij of het publiek zoals wettelijk vereist of toegestaan.

Verwijderde Inhoud en Gebruikersopnamen kunnen door Ring worden bewaard om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen en zijn niet opvraagbaar zonder een geldig gerechtelijk bevel.

OPZEGGINGEN, RESTITUTIES EN BETALINGEN

Opzeggen van abonnementsdiensten

U kunt uw Ring Protect Plan te allen tijde met of zonder reden opzeggen door contact met ons op te nemen of via uw Ring-account. Nadat u hebt opgezegd, houdt u tot de laatste dag van uw abonnementsperiode toegang tot het Ring Protect Plan en uw Ring Protect-Opnamen. Na afloop van deze abonnementsperiode hebt u geen toegang meer tot uw Ring Protect-Opnamen.

Restitutiebeleid

Restitutie voor een Product. Als u, om welke reden dan ook, besluit een door u gekocht Product of een product van een derde dat u bij ons kocht te retourneren voor restitutie, dient u ons daarover te informeren en het Product of het product van een derde aan ons te retourneren binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop het Product of het product van een derde is bezorgd. Tenzij het Product of het product van een derde defect is of niet voldoet aan de beschrijving, bent u verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het aan ons retourneren van het Product of het product van een derde (inclusief het ongedaan maken van de installatie en de verzendkosten om het Product of het product van een derde naar ons terug te sturen). We restitueren de prijs die u voor het Product of het product van een derde betaald hebt, met uitzondering van de oorspronkelijke verzendkosten.

Restitutie naar rato van een abonnement. Als u uw jaarabonnement op het Ring Protect Plan op enig moment gedurende de eerste tien (10) maanden van uw abonnementsperiode opzegt, worden u de maandelijkse abonnementskosten (dat wil zeggen de kosten van het maandabonnement) in rekening gebracht voor elke maand van de periode van uw jaarabonnement voorafgaand aan uw opzegging, en komt u in aanmerking voor restitutie van het restant van het bedrag van uw jaarabonnement. We verlenen geen restitutie voor eventuele ongebruikte delen van uw jaarabonnement na de eerste tien (10) maanden van uw abonnement.

Bestellimieten/alleen eindgebruikers

Ring behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren of annuleren en bestelhoeveelheden te limiteren. Ring kan ook aanvullende informatie vereisen alvorens een bestelling te accepteren of verwerken. Ring.com verkoopt alleen producten aan eindgebruikers en we behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of annuleren als we vermoeden dat u producten aanschaft voor wederverkoop.

DIENSTEN VAN DERDEN

U kunt via onze Diensten mogelijk producten, websites, toepassingen, inhoud of diensten van derden ('Diensten van Derden') gebruiken of aanschaffen. Een beschrijving van of verwijzing naar Diensten van Derden door of via onze Diensten (waaronder beschrijvingen of verwijzingen via hyperlinks) impliceert geen goedkeuring door Ring van een dergelijke Dienst van Derden. Deze Diensten van Derden zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van dergelijke onafhankelijke derden en uw gebruik daarvan is uitsluitend op uw eigen risico. Ring heeft geen controle over de inhoud of het beleid van dergelijke Diensten van Derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor (en wij zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor) de inhoud, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of de veiligheid van een dergelijke Dienst van Derden. Diensten van Derden kunnen onderhevig zijn aan hun eigen garanties, servicevoorwaarden en privacybeleid.  Mogelijk moet u akkoord gaan met die voorwaarden van derden om de Diensten van Derden te gebruiken. Lees alle informatie over Diensten van Derden aandachtig door voordat u ze aankoopt via Ring. Wie ervoor kiest om toegang te krijgen tot door derden geleverde informatie (inclusief enige via onze Diensten verkregen informatie) is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van dergelijke informatie aan alle toepasselijke wetgeving.

SOFTWARE-UPDATES

Ring kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd updates, upgrades, patches en andere wijzigingen ontwikkelen om de prestaties van de Diensten en/of de Producten te verbeteren of om andere redenen ('Updates'). U gaat ermee akkoord dat Ring dergelijke Updates automatisch kan installeren zonder enige nadere kennisgeving aan u te verstrekken of enige aanvullende toestemming van u te ontvangen.

COMMUNICATIE VAN GEBRUIKERS

Ring komt graag in contact met zijn klanten. Maar we accepteren of overwegen geen ongevraagde ideeën, suggesties of andere materialen met betrekking tot producten, diensten of marketing. Alles wat u aan ons verstrekt of aanbiedt door of via onze websites of onze Diensten ('Communicatie'), waaronder e-mails naar Ring of berichten op interactieve gedeelten van onze websites, wordt geacht het eigendom van Ring te zijn en blijven. Als u ons dergelijke berichten stuurt, doet u dat op NIET-VERTROUWELIJKE BASIS, en wij zullen niet verplicht zijn om dergelijke informatie geheim te houden, ons te onthouden van het gebruik van dergelijke informatie, of u te compenseren voor de ontvangst of het gebruik van dergelijke communicatie. Het staat Ring vrij alle communicatie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de publicatie, ontwikkeling, fabricage en marketing van onze Producten of Diensten met behulp van dergelijke communicatie. Door ons berichten te sturen via onze websites, via e-mail of op enige andere wijze, VRIJWAART u Ring hierbij van enige aansprakelijkheid onder enige jurisprudentie in verband met het gebruiken, wijzigen, verkopen of openbaar maken van dergelijke communicaties. Door communicatie te uploaden naar of anderszins te verstrekken aan onze websites of Ring verleent u Ring hierbij, voor zover u enig recht hebt, het onbeperkte, eeuwige recht op het hergebruiken, verspreiden, wijzigen en het maken van afgeleide werken van dergelijke communicatie voor enig doel en in enig medium zonder compensatie aan u.

PRODUCTEN EN SOFTWARE

Het downloaden of gebruiken van onze software (waaronder onze mobiele applicatie) geeft u geen eigendomsrecht op dergelijke software, inclusief alle bestanden, gegevens en afbeeldingen opgenomen in of gekoppeld aan de software. U mag dergelijke software uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Onze software is auteursrechtelijk beschermd door Ring of zijn licentiegever(s), en kan worden beschermd door een of meer octrooien in bezit van Ring of zijn licentiegever(s). Software mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd of op een server geplaatst voor verdere distributie. U mag de software niet verkopen, wijzigen, decompileren, ontleden of anderszins reverse-engineeren. Via deze website aangeboden Producten en Diensten zullen worden gegarandeerd, indien van toepassing, door de in verband met een dergelijk Product of dergelijke Dienst verstrekte schriftelijke licentie of garantie. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle Producten en Diensten, waaronder software die kan worden gedownload naar uw smartphone of tablet om toegang te krijgen tot de Diensten (de 'Applicatie'). De Applicatie wordt aan u in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik in verband met de Producten en Diensten, onder voorbehoud van alle bepalingen van deze Voorwaarden zoals die van toepassing zijn op de Producten en Diensten. U zult de Applicatie alleen gebruiken met betrekking tot een apparaat dat u bezit of beheert. U verklaart en garandeert dat u zich niet in een land bevindt waar een embargo van de regering van de Verenigde Staten van Amerika van kracht is, of dat door de regering van de Verenigde Staten van Amerika is gekenmerkt als een "terrorisme ondersteunend" land, en dat u niet wordt vermeld op enige lijst met verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

GEEN LEVENSBEDREIGENDE EN VEILIGHEIDS- OF KRITISCHE TOEPASSINGEN; BACK-UPS

U erkent dat onze Producten en Diensten niet zijn bestemd voor door derden gemonitorde noodmeldingssystemen en dat wij geen noodmeldingen monitoren en geen hulpdiensten naar uw huis zullen sturen wanneer zich een noodgeval voordoet. Ring verklaart of garandeert niet dat het gebruik van de Producten of Diensten enig veiligheidsniveau beïnvloedt of verhoogt. U erkent dat de Producten en Diensten niet zijn bedoeld om 100% betrouwbaar te zijn en geen vervanging zijn voor een door derden gemonitord noodmeldingssysteem. We kunnen en zullen niet garanderen dat u binnen een bepaalde periode of op enig moment meldingen ontvangt. Alle levensbedreigende, veiligheids- en noodincidenten dienen aan de betreffende hulpdiensten te worden gemeld.

Wij raden u met klem aan back-ups te maken van alle belangrijke Gebruikersopnamen (bijvoorbeeld door dergelijke Gebruikersopnamen te downloaden en lokaal op te slaan). U bent zelf als enige verantwoordelijk voor het back-uppen van uw Gebruikersopnamen naar een andere locatie buiten de Diensten om verlies van uw Gebruikersopnamen en andere gegevens te voorkomen.

SCHADELOOSSTELLING

Voor zover wettelijk toegestaan erkent en aanvaardt u dat u Ring zult verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle vorderingen, acties, procedures, verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en redelijke advocaatkosten) voortvloeiend uit of in verband met enige vordering ingesteld tegen ons door derden als gevolg van het gebruik van de Diensten en Producten door u of uw Geautoriseerde Gebruikers, niettegenstaande het voorgaande zal deze schadeloosstelling niet van toepassing zijn op vorderingen gebaseerd op Rings eigen moedwillige, opzettelijk of intentionele misdraging.

GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES

Ring geeft geen verklaringen of garanties dat onze Producten of Diensten vrij zijn van defecten, virussen of andere schadelijke componenten. We zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies als gevolg van het hacken of infiltreren van onze websites of computersystemen van Ring.

Deze website kan fouten bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Ring behoudt zich derhalve voor zover wettelijk toegestaan het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving fouten of weglatingen (inclusief nadat een bestelling is ingediend) te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken. Dergelijke fouten of weglatingen kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. We behouden ons voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving het recht voor om enige order te annuleren of weigeren. We verontschuldigen ons voor alle eventuele ongemakken.

MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE OP ONZE WEBSITE WORDEN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN OP 'AS IS'-BASIS GELEVERD EN BIEDT RING GEEN ENKELE GARANTIE VAN ENIGERLEI AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID, NOCH GARANDEREN WIJ OP ENIGERLEI WIJZE DE KWALITEIT, DE GEGEVENSINHOUD, DE ARTISTIEKE WAARDE OF DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE INFORMATIE, INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE WORDEN VERZONDEN, ONTVANGEN, AANGEKOCHT OF ANDERSZINS VERKREGEN OF BESCHIKBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DEZE WEBSITE OF DE DIENSTEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN VEILIG, ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. TOEPASSELIJK RECHT STAAT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOE, ZODAT BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZAL RING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING VOORTVLOEIEND UIT DE DISTRIBUTIE OF HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, DE INHOUD OF MATERIALEN OP DEZE WEBSITE, DE PRODUCTEN OF DE DIENSTEN, ZELFS INDIEN WIJ OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEWEZEN. TOEPASSELIJK RECHT STAAT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE MOGELIJK NIET TOE, ZODAT BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RING JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN ALLE REDENEN VOOR RECHTSVORDERING (HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) HET DOOR U BETAALDE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR DE BETREFFENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN IN DE VOORGAANDE TWAALF (12) MAANDEN OVERSCHRIJDEN. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET WORDEN VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN EEN INCIDENT OF VORDERING. RING WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELK SOORT LICENTIEGEVER EN LEVERANCIER VAN RING AF. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT ZAL RING IN GEEN GEVAL OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INHOUD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD, OF ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VAN ENIGERLEI AARD ONTSTAAN IN VERBAND MET GEBRUIK VAN OF BLOOTSTELLING AAN ENIGE GEPUBLICEERDE, GEMAILDE, GEOPENDE, VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD.

U GEBRUIKT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO. U HEBT ZELF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN GEGEVENS EN/OF APPARATUUR DIE WORDT GEBRUIKT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICE, EN U STEMT ERMEE IN RING TE VRIJWAREN VAN, EN U KOMT OVEREEN ONS NIET TE VERVOLGEN VOOR, ENIGERLEI VORDERINGEN OP BASIS VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENST , INCLUSIEF VORDERINGEN VOOR VERLOREN GEGEVENS OF INHOUD, WERKVERTRAGINGEN OF WINSTDERVING VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

DE HIERBOVEN BESCHREVEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VOLLEDIG VAN TOEPASSING OP INWONERS VAN NEW JERSEY. INDIEN ENIG GEDEELTE VAN DEZE SECTIE ONGELDIG WORDT GEACHT VOLGENS DE WETTEN VAN DE STAAT NEW JERSEY, HEEFT DE ONGELDIGHEID VAN EEN DERGELIJK GEDEELTE GEEN INVLOED OP DE GELDIGHEID VAN DE RESTERENDE GEDEELTEN VAN DE TOEPASSELIJKE SECTIES .

RECHTSBEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE

Ring controleert en beheert de Diensten vanuit zijn faciliteiten in de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij anders vermeld, worden materialen en inhoud op de Diensten uitsluitend gepresenteerd voor het promoten van Producten en Diensten in de Verenigde Staten van Amerika. Op de Producten en Diensten gepubliceerde informatie kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten die in uw land of regio niet aangekondigd of beschikbaar zijn. We verklaren niet dat dergelijke informatie, producten, programma's of diensten waarnaar op de Producten of Diensten verwezen wordt, legaal, beschikbaar of toepasselijk zijn in uw land of regio.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië en de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met conflicterende wetsprincipes.

GESCHILLENBESLECHTING

Verplichte bilaterale arbitrage en vrijwaring van collectieve procesvoering

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR. DEZE KAN VAN GROTE INVLOED ZIJN OP UW WETTELIJKE RECHTEN, INCLUSIEF UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

U EN RING KOMEN OVEREEN DAT ENIGERLEI GESCHIL, CONTROVERSE OF VORDERING VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN, MET DEZE OVEREENKOMST, MET DE INHOUD, ENIGERLEI RELATIE TUSSEN ONS EN/OF ENIGERLEI OPNAME OP DE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN UITSLUITEND ZAL WORDEN OPGELOST DOOR MIDDEL VAN DEFINITIEVE, BINDENDE, BILATERALE ARBITRAGE, behalve dat (1) u vorderingen kunt instellen bij het Small Claims Court (kantongerecht) van de county (het kanton) waarin u woont binnen de Verenigde Staten van Amerika indien uw vorderingen ontvankelijk zijn; en (2) deze arbitrageovereenkomst heeft geen betrekking op het recht van u of Ring om voorlopige of andere billijke maatregelen te vorderen in de staats- of federale rechtbank in Los Angeles County in Californië om de feitelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele-eigendomsrechten van een partij te voorkomen. De Federal Arbitration Act (de 'FAA'), 9 U.S.C. §1 e.v. en federale arbitragewetgeving zijn van toepassing op deze Overeenkomst en op alle vragen of een geschil onder arbitrage valt.

Er is geen rechter of jury bij arbitrage, en rechterlijke toetsing van een arbitrage-uitspraak is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoedingen en voorzieningen toekennen als een rechtbank (waaronder voorlopige voorzieningen, declaratoire uitspraken en wettelijke schadevergoedingen) en dient de bepalingen in deze Voorwaarden te volgen.

'Geschillen' omvatten, maar zijn niet beperkt tot, enigerlei vorderingen of controverses tussen u en Ring tegen elkaar op enigerlei wijze gerelateerd tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit deze Overeenkomst, de Diensten, de Producten, de Inhoud en/of Gebruikersopname(n), inclusief maar niet beperkt tot verkopen, retouren, restituties, annuleringen, gebreken, beleidsregels, privacy, reclame of communicaties tussen u en Ring, zelfs als de vordering ontstaat nadat u of Ring Diensten of een gebruikersaccount heeft beëindigd. Geschillen omvatten ook, maar zijn niet beperkt tot, vorderingen die: (a) u instelt tegen onze medewerkers, agenten, filialen of andere vertegenwoordigers; of (b) Ring tegen u instelt. Geschillen omvatten ook, maar zijn niet beperkt tot, (i) vorderingen op enigerlei wijze gerelateerd aan of voortvloeiend uit enig aspect van de relatie tussen u en Ring, hetzij op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad, wet, fraude, misleiding, reclameclaims of enige andere enige jurisprudentie; (ii) vorderingen die zijn ontstaan voorafgaand aan deze Voorwaarden of uit een voorgaande set Voorwaarden met Ring; (iii) vorderingen die zijn onderworpen aan lopende procesvoering waarin u geen partij of collectief lid bent; en/of (iv) vorderingen die zijn ontstaan na de beëindiging van deze Voorwaarden.

Kennisgeving van geschil

Alvorens tot arbitrage over te gaan, stemmen u en Ring ermee in de ander eerst een schriftelijke kennisgeving ('Kennisgeving van Geschil') te doen toekomen, met daarin (a) een schriftelijke beschrijving van het probleem en de relevante documenten en ondersteunende informatie; en (b) een beschrijving van de specifieke vordering. Een Kennisgeving van Geschil dient te worden verstuurd naar Ring, Attn: Legal Department, 1523 26 Street, Santa Monica, CA 90404, Verenigde Staten van Amerika, of per e-mail naar legal@ring.com. Wij zullen een Kennisgeving van Geschil aan u sturen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Ring-account. U en Ring komen overeen te proberen een geschil te goeder trouw op te lossen alvorens over te gaan tot arbitrage en niet aan een arbitrageprocedure te beginnen voordat een beslechtingsperiode van vijfenveertig (45) dagen na kennisgeving is verstreken.

*Arbitrageproces en -procedure *

Als de partijen binnen vijfenveertig (45) dagen na de oorspronkelijke Kennisgeving van Geschil geen wederzijds geaccepteerde oplossing vinden, kan elk van beide partij overgaan tot bindende arbitrage als enige middel om vorderingen te beslechten, conform deze voorwaarden. Arbitrage zal (1) worden beheerd door Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc ('JAMS'), overeenkomstig de dan geldende Gestroomlijnde Regels en Procedures voor Arbitrage van JAMS (de 'JAMS-regels') en zoals gewijzigd door deze arbitrageovereenkomst, inclusief de regels betreffende indiening, beheer, onderzoek en honoraria van de arbiter; (2) worden uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter; en (3) plaatsvinden in de streek waar u woont of een redelijke, voor u geschikte locatie binnen de Verenigde Staten van Amerika. Voor zover deze arbitrageovereenkomst in strijd is met de minimumnormen voor procedurele rechtvaardigheid van het JAMS-beleid betreffende voorwaarden vooraf inzake arbitrage bij consumentengeschillen (de 'Minimumnormen'), gelden in dat opzicht de Minimumnormen.

WIJ STEMMEN ER BEIDEN MEE IN DAT ALLE PROCEDURES VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN UITSLUITEND ZULLEN GESCHIEDEN OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET IN HET KADER VAN EEN COLLECTIEVE, VERTEGENWOORDIGENDE OF PARTICULIERE RECHTSZAAK. De arbiter mag bovendien, tenzij zowel u als Ring uitdrukkelijk anders overeenkomen, geen vorderingen van meer dan een persoon consolideren en mag generlei vorm van vertegenwoordigende of collectieve procedure presideren. Indien een rechter besluit dat de van toepassing zijnde wetgeving de tenuitvoerlegging van enigerlei beperkingen van deze subsectie voor een specifieke vordering of maatregel uitsluit, dan moet die vordering (en alleen die vordering) worden gescheiden van de arbitrage en kan dan voor de rechtbank worden gebracht.

Als een vordering, om welke reden dan ook, door de rechtbank wordt afgehandeld en niet in arbitrage, zien we beiden af van ons recht op een juryrechtszaak.

U BEGRIJPT EN STEMT ER DERHALVE MEE IN DAT U EN RING DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, BEIDEN AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSZAAK EN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE VOOR ENIGE VORDERINGEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST VALLEN.

De arbiter kan alleen voorlopige voorzieningen toewijzen of declaratoire uitspraken doen ten gunste van de individuele partij die de vordering instelt en alleen voor zover nodig om tegemoet te komen aan de individuele vordering van die partij.

De JAMS-regels zijn te lezen op de website van JAMS op http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/. Niettegenstaande anderszins bepaald door enige JAMS-regels of enige andere voorwaarden in de met gezamenlijke instemming gekozen arbitrageregels, stemmen u en Ring er beiden mee in dat alle kwesties met betrekking tot het Geschil ter beslissing worden gedelegeerd aan de arbiter. Bovendien zal de arbiter, en geen federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid hebben tot het beslechten van alle geschillen voortkomend uit of gerelateerd aan de interpretatie, toepasbaarheid, tenuitvoerlegging of formatie van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot enigerlei vordering dat alle of enig deel van deze Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, of dat een vordering onder arbitrage valt. De arbiter is bevoegd elke voorziening toe te wijzen die in een rechtszaak wettelijk of billijkerwijs beschikbaar zou zijn. De uitspraak van de arbiter zal schriftelijk zijn, en bindend voor de partijen, en kan als beschikking worden gedeponeerd bij enige bevoegde rechtbank.

Hoorzitting

Indien uw vordering niet groter is dan USD 10.000, komen u en Ring overeen af te zien van een mondelinge hoorzitting door de arbiter en zal de arbitrage uitsluitend plaatsvinden op basis van documenten die u en Ring aan de arbiter verstrekken, tenzij u om een hoorzitting verzoekt of de arbiter bepaalt dat een hoorzitting nodig is. Voor zover een mondelinge hoorzitting is aangevraagd door u of Ring, of noodzakelijk wordt geacht door de arbiter, komen u en Ring overeen dat de hoorzitting telefonisch of per videoverbinding zal plaatsvinden.

Beslissing van de arbiter

De uitspraak van een arbiter zal een schriftelijke verklaring zijn van de beschikking over elke vordering en zal ook een schriftelijke uiteenzetting bevatten van de voornaamste bevindingen en conclusies die de basis van de uitspraak vormen. De beslissing en de uitspraak van de arbiter zijn definitief en bindend, met enige beperkte rechterlijke toetsing onder de FAA, en de beschikking kan worden gedeponeerd bij enige bevoegde rechtbank.

*Kosten *

Het is de verantwoordelijkheid van elke partij om enigerlei indienings-, beheers- en administratieve kosten van JAMS en arbiterhonoraria te betalen zoals uiteengezet in de JAMS-regels. Voor zover de indieningskosten voor de arbitrage hoger zijn dan de kosten voor het indienen van een rechtszaak, betaalt Ring de extra kosten. Indien uw eis tot schadevergoeding niet groter is dan USD 25.000 en u de hierboven beschreven procedure voor kennisgeving van geschil hebt gevolgd, zal Ring al dergelijke kosten betalen tenzij de arbiter vaststelt dat de kern van uw Geschil of de vordering onbeduidend is of om oneigenlijke reden is ingediend (zoals bepaald volgens de normen zoals beschreven in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)).

*'Small claims' en overheidsacties *

Als alternatief voor arbitrage kunt u of kan Ring Geschillen beslechten in een Small Claims Court (rechtbank voor kleine vorderingen) die bevoegd is inzake uw vordering. Deze Voorwaarden en deze arbitrageovereenkomst beletten u niet uw Geschil onder de aandacht te brengen van een federale, staats- of lokale overheidsinstantie. Dergelijke instanties kunnen, indien de wet dat toestaat, namens u een vordering tegen Ring instellen.

Afmeldprocedure

Als u niet gebonden wilt zijn aan de bepalingen in deze Voorwaarden inzake arbitrage en vrijwaring van collectieve procesvoering, dient u ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen dertig (30) dagen (of een eventuele langere periode, indien wettelijk vereist) na de datum waarop u deze Voorwaarden voor het eerst hebt geaccepteerd. U kunt zich afmelden door een kennisgeving met daarin uw naam, het e-mailadres van uw klantaccount, uw postadres en een verklaring dat u geschillen met Ring niet via arbitrage wilt beslechten, te sturen naar Ring LLC, Attn: Legal Department – Opt Out, 1523 26th Street, Santa Monica, CA 90404, Verenigde Staten van Amerika. Een afmelding verzonden overeenkomstig deze paragraaf is alleen van invloed op deze Voorwaarden, en heeft geen effect op de andere arbitrageovereenkomsten tussen u en Ring (aangegaan voor of na deze Voorwaarden). Als u zich niet schriftelijk overeenkomstig deze paragraaf afmeldt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen in deze Voorwaarden inzake arbitrage en vrijwaring van collectieve procesvoering. Als u deze arbitragebepalingen niet accepteert en zich daarvoor afmeldt, zal ook Ring er niet aan gebonden zijn.

Wijzigingen in deze sectie

Ring zal u zestig (60) dagen van tevoren in kennis stellen van eventuele wijzigingen in deze sectie. Wijzigingen worden van kracht op de zestigste (60e) dag, en gelden alleen prospectief voor eventuele vorderingen die ontstaan na de zestigste (60e) dag. Na ontvangst van kennisgeving van de wijzigingen kunt u zich afmelden voor de wijzigingen door een kennisgeving te sturen naar Ring LLC, Attn: Legal Department – Changes Opt Out, 1523 26th Street, Santa Monica, CA 90404, Verenigde Staten van Amerika.

SCHEIDBAARHEID EN BESTENDIGING

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet uitvoerbaar wordt geacht, dan zal die bepaling scheidbaar van de overige gebruiksvoorwaarden worden geacht en zal geen effect hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Bepalingen die, door hun aard, na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht. Zo blijft bijvoorbeeld na beëindiging al het volgende van kracht: enigerlei verplichting die u hebt om ons te betalen of schadeloos te stellen, enigerlei beperking van onze aansprakelijkheid, enigerlei voorwaarden inzake bezit van intellectuele-eigendomsrechten en voorwaarden met betrekking tot geschillen tussen ons.

PRIVACY

Zie ons Privacybeleid voor informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens die verzameld worden via onze Producten en Diensten.

Niettegenstaande eventuele verklaringen met betrekking tot privacy behoudt Ring zich het recht voor enigerlei informatie in zijn bezit zonder kennisgeving aan u openbaar te maken indien zulks vereist is bij wet of de oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om aan te wet te voldoen, om onze rechten of eigendommen te beschermen of verdedigen of om te reageren op een noodsituatie. Specifieke delen of pagina's van deze website kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden bevatten met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens die vanuit dergelijke delen of pagina's zijn verzameld.

KLANTENSERVICE

Vragen over deze Voorwaarden, verzoeken om beëindiging of restitutie van uw abonnement op het Ring Protect Plan of andere verzoeken of vragen dienen te worden gericht aan het contactpunt dat aan het eind van deze Voorwaarden wordt vermeld.

Ring, LLC 1523 26th Street Santa Monica, CA 90404 800.656.1918

help@ring.com

 

 

Testing from developer - 11/12