Servicevoorwaarden Ring

Voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2022

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ring LLC en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Ring," "wij," "ons" of "onze"). Deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden") bepalen jouw wettelijke rechten op het gebruik van of toegang tot onze diensten, software, mobiele applicatie en websites (de "Diensten") en Ring-hardwareproducten of -apparaten ("Producten"). De definities van Diensten en Producten zijn beperkt tot die welke worden vervaardigd, verkocht, geleverd of aangeboden door Ring LLC. Deze Voorwaarden bepalen ook jouw wettelijke rechten met betrekking tot de Diensten van Derden (hieronder gedefinieerd). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat je de Producten of Diensten koopt of gebruikt of voordat je Diensten van Derden koopt of gebruikt. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Producten of Diensten, of door Diensten van Derden te kopen of te gebruiken, geef je te kennen dat je de gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet erkent en ermee instemt. Deze Voorwaarden (samen met andere gebruikersovereenkomsten, indien van toepassing) vormen een bindende wettelijke overeenkomst tussen jou en Ring (deze "Overeenkomst").

*Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, vragen we je om de Producten of Diensten of Diensten van Derden niet te kopen of te gebruiken. *

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst met betrekking tot je aankoop of gebruik van onze Producten en Diensten of de Diensten van Derden en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige, tegenstrijdige of aanvullende communicatie tussen jou en Ring. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan Ring. Voor zover echter je gebruik van een Product of Dienst betrekking heeft op of geïntegreerd is met producten of diensten van gelieerde bedrijven, kunnen alle voorwaarden en beleidsregels die deze producten of diensten omvatten ook van toepassing zijn.

Specifieke delen of pagina's van Ring LLC’s websites kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden bevatten met betrekking tot de aankoop of het gebruik van de Producten of Diensten of de Diensten van Derden. In geval van een conflict tussen dergelijke specifieke voorwaarden en deze Voorwaarden, gelden de specifieke voorwaarden.

De term "je, jou of jouw", zoals gebruikt in deze Voorwaarden, omvat (i) en (ii) als volgt: (i) de volgende "Eigenaars":  elke persoon of entiteit die ofwel (a) een Product of Dienst koopt, of (b) de eigenaar is van het Product en een account aanmaakt dat is gekoppeld aan het Product, en (ii) de volgende "Gedekte Partijen":  (a) alle leden van het huishouden van een Eigenaar, of (b) elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Producten of Diensten van de Eigenaar. Gedekte Partijen zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelingen in verband met de Producten en Diensten, maar de Eigenaar stemt hierbij in met deze Voorwaarden namens alle Gedekte Partijen en stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle handelingen van Gedekte Partijen met betrekking tot de Producten, Diensten en account van de Eigenaar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, minderjarigen, ongeacht hun leeftijd. Dus als je Eigenaar bent, moet je alleen toegang geven tot je account, Producten en Diensten aan personen die je vertrouwt. Als je minderjarig bent, mag je onze Producten en Diensten alleen gebruiken met toestemming van en onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd.

Als je met deze Voorwaarden akkoord gaat namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeer je dat je gemachtigd bent om namens die organisatie of entiteit akkoord te gaan met deze Voorwaarden en die organisatie of entiteit te binden aan deze Voorwaarden (in dat geval verwijzen de termen 'je' en 'jouw' in deze Voorwaarden, met uitzondering van deze zin, tezamen naar jou persoonlijk of naar die organisatie of entiteit).

WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DIENSTEN

Ring kan de Diensten of deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om wettelijke, regelgevende, technische, operationele of commerciële redenen. Wijzigingen aan de Diensten kunnen bijvoorbeeld worden aangebracht om veiligheidsredenen, om bestaande functies te verbeteren, om extra functies toe te voegen, of om de blijvende bruikbaarheid van de Diensten te waarborgen. Wijzigingen aan deze Overeenkomst kunnen bijvoorbeeld worden aangebracht naar aanleiding van de toevoeging van nieuwe functies.

Als wij deze Overeenkomst wijzigen, zullen wij je op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een update of kennisgeving te plaatsen op de website ring.com, door het je via de Diensten te laten weten, door je een e-mail te sturen of op een andere manier.

Als je de wijzigingen niet afwijst voordat ze van kracht worden, word je geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd. Je kunt de wijzigingen afwijzen door je account te verwijderen. Als de wijziging alleen betrekking heeft op een betaald abonnement, kun je deze wijzigingen afwijzen door jouw abonnement zonder extra kosten te allen tijde op te zeggen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op updates.

Wij kunnen de Diensten of een deel van de Diensten opschorten of beëindigen, of wij kunnen nieuwe functies introduceren of beperkingen opleggen aan bepaalde functies of de toegang beperken tot delen van of alle Producten of Diensten. Indien wij betaalde Diensten in hun geheel stopzetten, zullen wij alle betaalde vergoedingen voor de factureringsperiode van je abonnement pro rata aan je terugbetalen.

Wij kunnen de abonnementskosten voor je Ring Protect Plan van tijd tot tijd wijzigen. Als wij jouw abonnementskosten wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in de wet, belastingtarieven, inflatie, technologie- en softwarekosten voor de Diensten, of sectorbrede wijzigingen in de algemene kosten voor het leveren van de Diensten, zullen wij je ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt, op de hoogte stellen van de wijziging van de abonnementskosten en de ingangsdatum daarvan. Je kunt op elk moment binnen 30 dagen na de kennisgeving van een wijziging van de abonnementskosten de wijziging afwijzen door je abonnement zonder extra kosten op te zeggen (zie Upgraden, wijzigen of opzeggen van je Ring Protect Plan voor meer informatie). Als je besluit om jouw abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen, zullen wij je, indien van toepassing, de betaalde kosten voor de factureringsperiode van je abonnement pro rata terugbetalen, zoals beschreven in de Sectie "Opzegging van abonnementsdiensten" hieronder. Als je besluit om jouw abonnement met ingang van het einde van de factureringscyclus op te zeggen, zal je abonnement tot het einde van jouw huidige abonnementsperiode doorlopen zonder wijziging van de abonnementskosten en niet worden verlengd. Als je de wijziging van de abonnementskosten niet afwijst voordat deze van kracht wordt door je abonnement op te zeggen, word je geacht ermee te hebben ingestemd en zal de wijziging van de abonnementskosten van kracht worden op de datum zoals vermeld in onze kennisgeving, maar pas aan je in rekening worden gebracht wanneer de volgende abonnementskosten verschuldigd zijn.

SCHORSING OF OPZEGGING DOOR ONS

Het staat ons ook vrij om Diensten te weigeren of jouw gebruik van de Diensten of jouw account te beëindigen (of de toegang daartoe op te schorten), indien jouw gedrag daartoe gegronde aanleiding geeft. Dit zal in het bijzonder het geval zijn als je deze Voorwaarden, onze richtlijnen of ons beleid overtreedt of als je gebruik van de Diensten in strijd is met toepasselijke wetgeving. Wij zullen je in dat geval op de hoogte brengen en na jouw reactie en beoordeling van de feiten hebben wij het alleenrecht om te beslissen of je in strijd handelt met een van de beperkingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen en jouw toegang tot de Diensten in te trekken.

TOEGANG EN GEBRUIK; RICHTLIJNEN VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK

Alle rechten, aanspraken en belangen in de Diensten en via de Producten en Diensten geleverde inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie, documenten, logo's, afbeeldingen, ontwerpen en foto's) zijn eigendom van Ring, zijn licentiegevers of aangewezen derden. Onder deze Voorwaarden verleent Ring je een beperkt, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Producten en Diensten. Ongeacht het voorgaande kunnen bedrijven Producten aanschaffen en de Diensten gebruiken voor hun eigen interne, wettige zakelijke doeleinden (zoals het gebruik van Producten op hun bedrijfsterrein of het gebruik van de Producten door huurders mogelijk maken); deze licentie omvat echter geen recht om Producten of Diensten door te verkopen of anderszins de Producten of Diensten beschikbaar te stellen aan derden.

Privacy- en andere in je rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving kan bepaalde verantwoordelijkheden opleggen aan jou en je gebruik van de Producten en Diensten. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is, en niet de verantwoordelijkheid van Ring, om ervoor te zorgen dat je tijdens je gebruik van de Producten en Diensten voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

(1) alle wet- en regelgeving met betrekking tot het opnemen of delen van video- of audio-inhoud,

(2) alle wet- en regelgeving die vereist dat melding wordt gemaakt aan of toestemming wordt verkregen van derden met betrekking tot je gebruik van de Producten of Diensten (bijvoorbeeld wet- en regelgeving die vereist dat je de juiste waarschuwingen plaatst waarmee anderen worden geïnformeerd dat audio-/visuele opnamen plaatsvinden), en/of

(3) wet- of regelgeving die vereist dat (a) dat Producten die beeld- of geluidsopnamen maken onder een zodanige hoek worden geïnstalleerd dat ze geen opnamen maken voorbij de grenzen van je terrein (zoals de openbare stoep of weg); en (b) als je je terrein als werkplek gebruikt, om te voldoen aan wetgeving inzake het monitoren van werknemers.

Als de van toepassing zijnde wetgeving je gebruik van de Diensten of Producten verbiedt, is het je niet toegestaan de Diensten of Producten te gebruiken. We kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor je gebruik van de Diensten of Producten in strijd met de wet.

Je dient je mogelijk te registreren voor een account en daarbij een gebruikersnaam ('Gebruikers-ID') en wachtwoord te kiezen. Je belooft om ons nauwkeurige, volledige en actuele registratiegegevens over jezelf te verstrekken. Je mag als Gebruikers-ID geen naam kiezen waarop je geen recht hebt om die te gebruiken, noch de naam van een andere persoon met de bedoeling zich voor te doen als die persoon. Bovendien mag je je account of wachtwoord met niemand delen en moet je de veiligheid van je account en je wachtwoord beschermen. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot je account.

Je verklaart, garandeert en stemt ermee in dat je geen Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) zult vastleggen of bijdragen of anderszins gebruik zult maken van of interacties zult aangaan met de Diensten of Producten op een wijze die:

 1. Een inbreuk of schending inhoudt van de intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van anderen (waaronder die van ons);
 2. In strijd is met enige wet, verordening of regelgeving, waaronder privacy- en andere wetten zoals hierboven vermeld of toepasselijke wetten inzake exportbeperking;
 3. Schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is;
 4. Een gevaar vormt voor de veiligheid van je Ring LLC-account of dat van anderen (zoals iemand anders toestaan om onder jouw naam in te loggen op de Diensten);
 5. Probeert, op welke manier dan ook, het wachtwoord, account- of andere beveiligingsinformatie van enige andere gebruiker te bemachtigen;
 6. De beveiliging van enig computernetwerk schendt of wachtwoorden of versleutelingscodes voor de beveiliging kraakt;
 7. Maillist, Listserv, enige vorm van automatische beantwoorders of 'spam' op de Diensten draait, of processen die draaien of actief zijn terwijl je niet bent ingelogd in de Diensten, of die anderszins de juiste werking van de Diensten verstoren (waaronder het plaatsen van een onredelijke belasting op de infrastructuur van de Diensten);
 8. Pagina's, gegevens of delen hiervan die verband houden met de Diensten of Inhoud 'crawlt', 'spidert' of 'afstruint' (op handmatige of geautomatiseerde wijze);
 9. Een aanzienlijk deel van de Inhoud kopieert of opslaat, behalve wanneer dit is toegestaan door het beoogde gebruik van een functie van het Product of de Dienst; of
 10. De richtlijnen van de Ring Community overtreedt, die hierbij door verwijzing integraal zijn opgenomen. 

Schending of overtreding van het voorgaande is reden voor beëindiging van je recht op het gebruik van of de toegang tot de Producten en Diensten.

PRODUCTEN DIE TOEGANG GEVEN TOT PANDEN

Sommige Producten maken toegang tot een pand mogelijk. Als je een van deze Producten installeert op een pand dat eigendom is van een derde partij of dat wordt geëxploiteerd of beheerd door een derde partij of waarin andere personen wonen, werken of anderszins aanwezig zijn (gezamenlijk ˈAndere partijenˈ genoemd), verklaar en garandeer je ons dat je deze Andere partijen op de hoogte hebt gesteld, voor zover wettelijk vereist, en alle goedkeuringen, toestemmingen, machtigingen en autorisaties hebt verkregen, indien en zoals vereist door dergelijke Andere partijen, voor de installatie en het gebruik van het Product op de installatielocatie, voor het gebruik van het Product om personen, inclusief bezorgers, onbegeleide toegang tot de locatie te geven voor leveringen aan jou en anderen, en voor verwijdering van het Product.

Je verklaart en garandeert ons verder dat de locatie waar het Product is geïnstalleerd veilig is voor personen die toegang hebben tot het pand, inclusief degenen die toegang hebben door het gebruik van het Product, en dat de installatie van het Product op die locatie geen andere systemen, sloten of andere beveiligingen of infrastructuur van het pand zal verstoren of negatief zal beïnvloeden.

HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

Niets op of in de Producten of Diensten mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie krachtens enig intellectueel-eigendomsrecht, inclusief enig recht in de vorm van handelsmerken of auteursrechten, van Ring of enige derde partij, hetzij door rechtsafstand, implicatie of anderszins. Alle handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun eigenaars.

Tenzij anders vermeld is Ring de eigenaar van alle handelsmerken en servicemerken op of in de Producten en Diensten, gedeponeerd of niet, met inbegrip van maar niet beperkt tot Ring, Ring Protect en Ring Neighbors. Ring verbiedt uitdrukkelijk het ongeautoriseerde gebruik van zijn logo's, handelsmerken of andere afbeeldingen om links te maken. Alle geregistreerde handelsmerken zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten van Amerika (en/of andere toepasselijke jurisdicties).

Wat kan ik doen als ik iets op de Diensten zie dat inbreuk maakt op mijn auteursrecht?

Ring wordt vaak gevraagd om materiaal te verwijderen dat iemands auteursrecht zou schenden. We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we behouden ons het recht voor om Inhoud te verwijderen of uit te schakelen die mogelijk in strijd is met het auteursrecht en om de accounts te beëindigen van eventuele herhaaldelijke overtreders. Om ons volledige beleid inzake geschillen over auteursrechten te bekijken en te weten hoe je mogelijk inbreukmakende inhoud kunt melden, klik hier.

INHOUD

Jij bent als enige verantwoordelijk voor al je Inhoud (inclusief inhoud die je deelt via de functie of toepassing Ring Neighbors). "Inhoud" verwijst naar alle audio, video, afbeeldingen, tekst en andere soorten inhoud die door Producten zijn vastgelegd of aan ons zijn geleverd (inclusief door jou geplaatste inhoud) met betrekking tot de Diensten. Je verklaart en garandeert dat:

(a) je de eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten op door jou geplaatste Gedeelde Inhoud of anderszins het recht hebt om de Inhoud te publiceren en de hieronder beschreven licentie te verlenen, en (b) de publicatie en het gebruik van je Gedeelde Inhoud op of via de Diensten niet in strijd is met de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon.

Hierbij verleen je Ring en zijn licentiehouders een onbeperkt, onherroepelijk, gratis en royaltyvrij, eeuwigdurend, wereldwijd recht op gebruik, distributie, opslag, verwijdering, vertaling, kopiëren, wijzigen, tonen en maken van afgeleide werken van dergelijke Inhoud die je deelt via Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de functie of toepassing Ring Neighbors, de Ring Community of via een gedeelde link, voor elk doel en in elke media-indeling. Je mag geen Inhoud gebruiken, reproduceren, wijzigen, uploaden, publiceren, verzenden, distribueren, tonen of anderszins exploiteren voor welk doeleinde dan ook, die: (i) niet je eigendom is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren en (ii) op enige wijze in strijd is met enig recht van derden. Ring behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Inhoud te allen tijde naar eigen goeddunken van de Diensten te verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat je Ring vrijwaart voor alle claims en claims die voortvloeien uit Inhoud die je deelt via Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de functie of toepassing Ring Neighbors of de Ring Community. Als je Inhoud ziet waarvan je denkt dat deze in strijd is met deze voorwaarden, wordt je verzocht deze te markeren in de mobiele applicatie of aan ons te melden door te e-mailen naar abuse@ring.com.

RING PROTECT-ABONNEMENTEN

Als je je aanmeldt voor een abonnement op Ring Protect ("Ring Protect Plan"), ontvangen wij automatisch video-, fotografische en/of audio-inhoud die is vastgelegd door je Producten die zijn gekoppeld aan je Ring Protect Plan ("Ring Protect-opnamen"), met als doel dit voor je op te slaan. Voor meer informatie over Ring Protect-abonnementen verwijzen wij je naar Abonnementen voor Ring Protect en Privacy.

GRATIS PROEFPERIODE EN ABONNEMENTEN

Je kunt op de volgende manieren gebruikmaken van het Ring Protect Plan:

Gratis proefperiodes. Soms bieden we bepaalde klanten verschillende proefperiodes of andere proefabonnementen voor Ring Protect Plan, waarvoor deze Voorwaarden gelden, tenzij anders vermeld in de aanbiedingen. Proefabonnees kunnen op elk moment ervoor kiezen om aan het einde van de proefperiode niet verder te gaan met een betaald abonnement. Als je voor afloop van de proefperiode geen betaald Ring Protect Plan afneemt, zullen je gemaakte video-opnamen worden verwijderd.

Betaalde maand- en jaarabonnementen. Wanneer je jouw Product voor het eerst via de Diensten instelt, of op elk moment nadat je je Product begint te gebruiken, kun je van het Ring Protect Plan gebruikmaken door je in te schrijven voor een betaald maand- of jaarabonnement, dat geldig blijft totdat jij of wij je abonnement opzeggen. Na afloop van de eerste termijn van het betaalde jaarabonnement kun je het abonnement opzeggen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van één maand. Deze abonnementen geven je recht op toegang tot het Ring Protect Plan voor elke betaalperiode totdat het abonnement wordt opgezegd. Je betaalde abonnement zal automatisch van start gaan:

 • Direct, of op de eerste dag na het einde van je toepasselijke proefperiode, als je je abonnement hebt gekocht op ring.com; of 
 • hetgeen later is: (i) wanneer je het abonnement aan het Product koppelt in de Ring-toepassing of op Amazon.com, of (ii) op de eerste dag na het einde van je toepasselijke proefperiode als je het abonnement aan het Product koppelt terwijl je toepasselijke proefperiode actief is, als je je abonnement op amazon.com hebt gekocht. 

TENZIJ JE ONS VOORAFGAAND AAN EEN REKENING LAAT WETEN DAT JE WILT ANNULEREN OF NIET AUTOMATISCH WILT VERLENGEN, BEGRIJP JE DAT JE RING PROTECT PLAN AUTOMATISCH DOORLOOPT EN MACHTIG JE RING (ZONDER KENNISGEVING AAN JOU, TENZIJ WETTELIJK VEREIST) VOOR HET INNEN VAN DE OP DAT MOMENT VAN TOEPASSING ZIJNDE ABONNEMENTSKOSTEN EN BELASTINGEN VOOR ELKE OPEENVOLGENDE PERIODE, MET EEN BETALINGSMETHODE DIE WIJ VOOR JE HEBBEN GEREGISTREERD.

Abonnementskosten worden op de eerste dag van de desbetreffende abonnementsperiode gefactureerd of in rekening gebracht. Indien er geen betaling is ontvangen, de betaling wordt gestorneerd of indien een creditcard- of soortgelijke transactie wordt afgewezen of geweigerd, behoudt Ring zich het recht voor om je Ring Protect Plan-abonnement te beëindigen en extra administratiekosten in rekening te brengen en een dergelijke betaling te verwerken via de betaalmethode die je ons hebt verstrekt. Als je ons een nieuwe betaalmethode opgeeft en het bedrag wordt afgeschreven voordat je abonnement wordt opgezegd, wordt je nieuwe abonnementsperiode gebaseerd op de oorspronkelijke verlengingsdatum en niet op de datum van de succesvolle betaling.

Voor zover van toepassing, ga je ermee akkoord dat wij de kosten vanaf de eerste dag van de toepasselijke abonnementsperiode innen als je ervoor kiest per automatische incasso te betalen. Als je je inschrijft voor een betaald abonnement op of na het verstrijken van je gratis proefperiode, kunnen wij op de dag waarop je je inschrijft de betaling innen. Wij bevestigen het mandaat per e-mail zodra je je hebt ingeschreven en geven je vooraf bericht over toekomstige kosten na de eerste betaling.

Levenslange abonnementen. Bepaalde Producten worden verkocht met een levenslang abonnement (bijvoorbeeld de betreffende Producten die worden verkocht in X Line-bundels). Zie hier en hier voor meer informatie over de desbetreffende apparaten en hoe een levenslang abonnement werkt, inclusief hoe je het abonnement opzegt.

JOUW OPNAMES, INHOUD, EN TOESTEMMING

Ring claimt geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten op jouw Inhoud. Met uitzondering van de rechten die je aan ons verleent onder deze Voorwaarden, behoud je alle rechten die je hebt op jouw Inhoud.

Door aankoop of gebruik van Producten en Diensten geef je echter Ring het recht, zonder enige compensatie of verplichting tegenover jou, op toegang en gebruik van je Gebruikersopnamen met als beperkte doeleinden Diensten aan je te leveren, je te beschermen, Producten en Diensten te verbeteren, nieuwe Producten en Diensten te ontwikkelen en anderszins zoals beschreven in de Privacyverklaring.

Als je ervoor kiest om je Inhoud publiekelijk te delen, geef je behalve de hierboven verleende licentie Ring het recht, zonder enige compensatie of verplichting tegenover jou, op toegang en gebruik van je Inhoud en daaraan gerelateerde locatiegegevens ten behoeve van het publiekelijk delen van dergelijke opnamen en gegevens met huidige en toekomstige gebruikers. Ook sta je het die gebruikers toe te reageren op de Inhoud.

Behalve de hierboven verleende rechten erkent en aanvaard je ook dat Ring je opnamen en gedeelde inhoud kan openen, gebruiken, bewaren en/of verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden, indien we wettelijk verplicht zijn dat te doen of als wij er te goeder trouw van overtuigd dat dergelijk openen, gebruiken, bewaren of verstrekken redelijkerwijs noodzakelijk is voor:

(a) het voldoen aan de toepasselijke wetten, verordeningen, juridische processen of redelijke verzoeken tot bewaring; (b) het handhaven van deze Voorwaarden, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (c) het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude-, veiligheids- of technische problemen; of (d) het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van Ring, haar gebruikers, een derde partij, of het publiek, zoals wettelijk vereist of toegestaan.

Verwijderde Inhoud en Ring Protect opnamen kunnen door Ring worden bewaard om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen en zijn niet opvraagbaar zonder een geldig gerechtelijk bevel.

VOORWAARDEN INZAKE DE VERKOOP VAN RING-PRODUCTEN EN -DIENSTEN DOOR RING AAN JOU

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig voordat je een bestelling bij Ring plaatst. Door een bestelling bij Ring te plaatsen, geef je te kennen dat je ermee instemt aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Jouw bestelling wordt beschouwd als een contractueel aanbod aan Ring om de in jouw bestelling vermelde Product(en) of Dienst(en) te kopen, elk van hen afzonderlijk beschouwd. Wanneer je een bestelling plaatst om een Product van Ring te kopen, sturen wij je, nadat wij jouw bestelling hebben ontvangen, een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van jouw bestelling en met de details van jouw bestelling (de "Bestelbevestiging"). De Bestelbevestiging bevestigt niet de aanvaarding van jouw aanbod om het (de) bestelde Product(en) te kopen. De Bestelbevestiging is slechts een bevestiging dat wij jouw bestelling hebben onderworpen aan een proces van gegevensverificatie en beschikbaarheid van het/de door jou bestelde Product(en). Wij aanvaarden jouw aanbod pas, en sluiten de koopovereenkomst voor een door jou besteld Product pas, wanneer wij jou een aparte e-mail ter acceptatie sturen, die ook informatie bevat over de verzending van het Product aan jou en de verwachte leverdatum (de “Verzendbevestiging”). Wanneer je een bestelling plaatst om een Dienst van Ring te kopen, aanvaarden we jouw aanbod pas, en sluiten we de koopovereenkomst voor een door jou bestelde Dienst pas, wanneer we je een e-mail sturen waarin we bevestigen dat de Dienst is begonnen. Je hebt een overeenkomst met Ring LLC. Zonder afbreuk te doen aan jouw recht op annulering zoals hieronder uiteengezet, kun je je bestelling van een Product kosteloos annuleren overeenkomstig ons Retourbeleid.

Wij wijzen erop dat wij alleen producten verkopen in hoeveelheden die overeenkomen met de gebruikelijke behoeften van een gemiddeld huishouden. Dit geldt zowel voor het aantal producten dat binnen één bestelling wordt besteld als voor het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een hoeveelheid omvatten die gebruikelijk is voor een normaal huishouden. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, een bestelling te weigeren of te annuleren en de bestelhoeveelheid te beperken. Wij kunnen ook aanvullende informatie verlangen voordat wij een bestelling accepteren of verwerken. Wij verkopen uitsluitend producten aan eindgebruikers en wij behouden ons het recht voor je bestelling te weigeren of te annuleren indien wij vermoeden dat je producten koopt voor wederverkoop.

LEVERING

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door jou aangegeven afleveradres. Op onze website vind je informatie over de beschikbaarheid van Producten die door Ring worden verkocht (bijv. op de desbetreffende pagina met productgegevens). Houd er rekening mee dat alle informatie over de beschikbaarheid, verzending of levering van een Product slechts geschatte informatie is en waarden bij benadering bevat en geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdatums inhoudt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de verzendopties voor het desbetreffende Product. Als wij tijdens de verwerking van jouw bestelling merken dat de door jou bestelde Producten niet beschikbaar zijn, zullen wij je daarvan in een aparte e-mail op de hoogte stellen. Jouw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

RECHT OP ANNULERING TOT 14 DAGEN, ONS VRIJWILLIG RETOURBELEID, WETTELIJKE GARANTIERECHTEN

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP ANNULERING

Wettelijk recht

Je hebt het recht om jouw bestelling zonder opgave van redenen op ieder moment te annuleren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de gekochte goederen (of het laatste goed, partij of stuk als de bestelling betrekking heeft op afzonderlijk geleverde goederen of meerdere partijen of stukken) ontvangt, of vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst in het geval van diensten of digitale inhoud die niet op een tastbare gegevensdrager is geleverd.

Je moet ons op de hoogte brengen van je beslissing om je bestelling te annuleren. Je kunt je verzoek indienen door contact met ons op te nemen of gebruik te maken van het standaard annuleringsformulier, dat als bijlage 1 aan deze voorwaarden is gehecht.

Met het oog op de annuleringstermijn volstaat het dat je je mededeling over de uitoefening van het recht op annulering vóór het verstrijken van de annuleringstermijn verzendt en de goederen binnen de hierna bepaalde termijn terugstuurt.

Voor nadere informatie over de omvang, inhoud en instructies voor de uitoefening van dit recht kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Gevolgen van annulering

Als je je bestelling annuleert, zullen wij alle van jou ontvangen betalingen voor de gekochte goederen en ook de leveringskosten voor de door ons aangeboden goedkoopste leveringswijze terugbetalen. Deze terugbetaling zal plaatsvinden zonder onnodige vertraging en, behalve in de hieronder beschreven situaties, niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop wij jouw mededeling over de annulering van deze bestelling hebben ontvangen. Voor een dergelijke terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anders met ons bent overeengekomen. In ieder geval zullen er voor jou geen kosten ontstaan als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat jij het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, als dat eerder is.

Houd er rekening mee dat je de goederen zonder onnodige vertraging moet terugsturen en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte hebt gesteld van jouw annulering. Om aan de termijn te voldoen, volstaat het dat je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen terugstuurt. De normale kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor jouw rekening als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de terug te zenden goederen niet meer bedraagt dan 40 euro, of als je, wanneer de prijs van de goederen hoger is, op de datum van de annulering de tegenprestatie nog niet hebt betaald of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet hebt gedaan. Anders is het terugsturen van de goederen kosteloos voor jou. Goederen die niet geschikt zijn voor pakketverzending zullen bij je worden afgehaald.

Alleen als de waarde van de goederen is verminderd als gevolg van de behandeling daarvan, moet je een vergoeding betalen voor de verslechtering van de goederen (behalve wanneer dat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen).

EINDE INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP ANNULERING

RESTITUTIES

Opzegging van abonnementsdiensten

Je kunt je Ring Protect Plan op elk moment opzeggen door contact met ons op te nemen of via je Ring-account, al dan niet met opgaaf van reden. Na opzegging blijf je toegang houden tot het Ring Protect Plan en je Ring Protect-opnamen tot de laatste dag van je abonnementsperiode. Na afloop van die abonnementsperiode zijn je Ring Protect-opnamen niet langer voor jou toegankelijk. Voor meer informatie over het opzeggen van je Ring Protect Plan, ga naar Upgraden, wijzigen of opzeggen van je Ring Protect Plan.

Retourbeleid

Als je, zonder afbreuk te doen aan jouw wettelijke rechten en om welke reden dan ook, besluit om een Product dat je van ons hebt gekocht terug te sturen zodat we je terugbetalen, moet je ons daarvan op de hoogte brengen en kun je het Product binnen dertig (30) dagen na de datum waarop het Product werd geleverd, aan ons terugsturen. Ring aanvaardt geen eigendom van geretourneerde artikelen totdat het artikel in ons fulfilment center is aangekomen. Een terugbetaling kan naar ons goeddunken worden gedaan zonder dat een retourzending vereist is. In dat geval verkrijgt Ring niet de eigendom van het terugbetaalde artikel. Voor meer informatie over onze retourzendingen en terugbetalingen, ga naar Retourbeleid.

WETTELIJKE GARANTIERECHTEN

Naast het retourrecht van 30 dagen in overeenstemming met ons retourbeleid, hebben klanten in de Europese Unie wettelijke garantierechten gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen of diensten en kunnen zij verzoeken om reparatie of vervanging van de goederen of diensten die bij Ring zijn gekocht als deze goederen of diensten gebreken vertonen of niet zijn zoals beschreven. Als de goederen of diensten niet binnen een redelijke termijn kunnen worden gerepareerd of vervangen of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, kun je terugbetaling of een vermindering van de aankoopprijs eisen. Het is mogelijk dat de wetgeving van je land je bijkomende rechten en rechtsmiddelen geeft. Dergelijke wetgeving is van toepassing in aanvulling op je rechten op grond van deze Overeenkomst. Meer informatie over jouw wettelijke rechten is hier te vinden.

PRIJZEN, BETALING

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende BTW. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Ring LLC tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat enkele artikelen in onze catalogus verkeerd geprijsd zijn. Zodra wij kennis krijgen van een fout, doen wij ons uiterste best om deze te corrigeren.

DIENSTEN VAN DERDEN

Het is mogelijk dat je via Ring LLC toegang krijgt tot bepaalde producten, websites, toepassingen, inhoud of diensten van derden ("Diensten van Derden") of deze via Ring LLC verwerft. In sommige gevallen koop je de Diensten van Derden rechtstreeks van die derden en niet van Ring. Een beschrijving van of verwijzing naar Diensten van Derden door of via Diensten (waaronder beschrijvingen of verwijzingen via hyperlinks) impliceert geen goedkeuring door Ring van een dergelijke Dienst van Derden. Deze Diensten van Derden zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van dergelijke onafhankelijke derden en jouw gebruik daarvan vindt uitsluitend plaats op jouw eigen risico. Ring heeft geen controle over de inhoud of het beleid van dergelijke Diensten van Derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor (en wij zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor) de inhoud, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of de veiligheid van een dergelijke Dienst van Derden. Diensten van Derden kunnen onderhevig zijn aan hun eigen garanties, servicevoorwaarden en privacybeleid. Mogelijk moet je akkoord gaan met die voorwaarden van derden om de Diensten van Derden te gebruiken. Lees alle informatie over Diensten van Derden aandachtig door voordat je ze aankoopt via Ring. Wie ervoor kiest om toegang te krijgen tot door derden geleverde informatie (inclusief enige via Diensten verkregen informatie) is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van dergelijke informatie aan alle toepasselijke wetgeving.

SOFTWARE-UPDATES

Van tijd tot tijd kan Ring updates, upgrades, patches en andere wijzigingen ontwikkelen om de prestaties van de Diensten en/of de Producten te verbeteren of om andere redenen geheel naar ons eigen goeddunken ("Updates"). Indien van toepassing, zullen wij je op de hoogte brengen en kun je rechten hebben zoals beschreven in de Sectie "Wijzigingen in deze Overeenkomst en Diensten" hierboven.

COMMUNICATIE VAN GEBRUIKERS

Ring komt graag in contact met haar klanten. We accepteren echter geen ongevraagde ideeën, suggesties of andere materialen met betrekking tot producten, diensten of marketing en nemen deze niet in overweging. Alles wat je aan ons verstrekt of aanbiedt door of via websites of Diensten ('Communicatie'), waaronder e-mails naar Ring of berichten op interactieve gedeelten vanwebsites, wordt geacht het eigendom van Ring te zijn en blijven. Als je ons dergelijke berichten stuurt, doe je dat op NIET-VERTROUWELIJKE BASIS, en wij zullen niet verplicht zijn om dergelijke informatie geheim te houden, ons te onthouden van het gebruik van dergelijke informatie, of je te compenseren voor de ontvangst of het gebruik van dergelijke communicatie. Het staat Ring vrij alle communicatie te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de publicatie, ontwikkeling, fabricage en marketing van Producten of Diensten met behulp van dergelijke communicatie. Door ons berichten te sturen via onze websites, via e-mail of op enige andere wijze, VRIJWAAR je Ring hierbij van enige aansprakelijkheid onder enige jurisprudentie in verband met het gebruiken, wijzigen, verkopen of openbaar maken van dergelijke communicaties. Door communicatie te uploaden naar of anderszins te verstrekken aan websites of Ring verleen je Ring hierbij, voor zover je enig recht hebt, het onbeperkte, eeuwige recht op het hergebruiken, verspreiden, wijzigen en het maken van afgeleide werken van dergelijke communicatie voor enig doel en in enig medium zonder compensatie aan jou.

PRODUCTEN EN SOFTWARE

Het downloaden of gebruiken van Ring software (waaronder mobiele applicaties) geeft je geen eigendomsrecht op dergelijke software, inclusief alle bestanden, gegevens en afbeeldingen opgenomen in of gekoppeld aan de software. Je mag dergelijke software uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Dergelijke software is auteursrechtelijk beschermd door Ring of zijn licentiegever(s), en kan worden beschermd door een of meer octrooien in bezit van Ring of zijn licentiegever(s). Software mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd of op een server geplaatst voor verdere distributie. Behalve voor zover toegestaan onder toepasselijk dwingend recht, mag je de software niet verkopen, wijzigen, decompileren, ontleden of anderszins reverse-engineeren. Via deze website aangeboden Producten en Diensten zullen worden gegarandeerd, indien van toepassing, door de in verband met een dergelijk Product of dergelijke Dienst verstrekte schriftelijke licentie of garantie. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van alle Producten en Diensten, waaronder software die kan worden gedownload naar je smartphone of tablet om toegang te krijgen tot de Diensten (de 'Applicatie'). De Applicatie wordt aan jou in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik in verband met de Producten en Diensten, onder voorbehoud van alle bepalingen van deze Voorwaarden zoals die van toepassing zijn op de Producten en Diensten. Je zult de Applicatie alleen gebruiken met betrekking tot een apparaat dat je bezit of beheert. Je verklaart en garandeert dat je niet gevestigd bent in een land waarvoor een Amerikaans overheidsembargo geldt of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat terrorisme ondersteunt en dat je niet voorkomt op een lijst van door de Amerikaanse overheid als verboden of beperkt aangemerkte partijen

GEEN LEVENSBEDREIGENDE EN VEILIGHEIDS- OF KRITISCHE TOEPASSINGEN; BACK-UPS

Je erkent dat Producten en Diensten niet zijn bestemd voor door derden gemonitorde noodmeldingssystemen en dat wij geen noodmeldingen monitoren en geen hulpdiensten naar je huis zullen sturen wanneer zich een noodgeval voordoet. Ring verklaart of garandeert niet dat het gebruik van de Producten of Diensten enig veiligheidsniveau beïnvloedt of verhoogt. Je erkent dat de Producten en Diensten niet zijn bedoeld om 100% betrouwbaar te zijn en geen vervanging zijn voor een door derden gemonitord noodmeldingssysteem. We kunnen en zullen niet garanderen dat je binnen een bepaalde periode of op enig moment meldingen ontvangt. Alle levensbedreigende, veiligheids- en noodincidenten dienen aan de betreffende hulpdiensten te worden gemeld.

Wij raden je met klem aan back-ups te maken van alle belangrijke Gebruikersopnamen (bijvoorbeeld door dergelijke Gebruikersopnamen te downloaden en lokaal op te slaan). Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van je Inhoud naar een andere locatie buiten de Diensten om verlies van je Inhoud en andere gegevens te voorkomen.

GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES

Deze website kan fouten bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Ring behoudt zich derhalve voor zover wettelijk toegestaan het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving fouten of weglatingen (inclusief nadat een bestelling is ingediend) te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken. Dergelijke fouten of weglatingen kunnen betrekking hebben op Product- en Dienstenbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. We behouden ons voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving het recht voor om enige order te annuleren of weigeren. We verontschuldigen ons voor alle eventuele ongemakken.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Ring is onbeperkt aansprakelijk indien er schade wordt veroorzaakt door een opzettelijke of grove nalatigheid door Ring of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

Bovendien is Ring aansprakelijk voor lichte nalatige schending van essentiële verplichtingen. Essentieel zijn de verplichtingen die bij niet-nakoming de verwezenlijking van het contractuele doel in gevaar brengen of die de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en waarop jij gewoonlijk mag vertrouwen. In dit geval is Ring echter alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst. Ring is niet aansprakelijk voor lichte nalatige schending van andere verplichtingen dan die vermeld in de vorige zinnen.

De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schade door letsel aan lijf, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na een garantie voor de staat van het product of voor bedrieglijk verzwegen gebreken. De wettelijke aansprakelijkheid wordt hierdoor niet aangetast.

Voor zover de aansprakelijkheid van Ring is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting of beperking ook voor de werknemers, wettelijke vertegenwoordigers of agenten van Ring.

RING IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONDERBREKINGEN OF VERTRAGINGEN VAN EEN PRODUCT OF DIENST DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT OF ANDERE GEBEURTENISSEN DIE BUITEN DE MACHT VAN RING VALLEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VOLGENDE: EEN OORLOG, AL DAN NIET VERKLAARD, BRAND, OVERSTROMING, EXTREEM WEER, ONGEVAL, EXPLOSIE, DAAD VAN TERRORISME, OVERHEIDSBESCHIKKINGEN, VOORSCHRIFTEN, BEPERKINGEN OF PRIORITEITEN, STAKING, LOCK-OUT OF ANDERE ARBEIDSONGEREGELDHEDEN OF -VERSTORINGEN, CYBERAANVALLEN, BURGERLIJKE ONGEREGELDHEDEN, NATUURRAMPEN (MET INBEGRIP VAN BRANDEN, OVERSTROMINGEN, AARDBEVINGEN EN ZWAAR WEER), EPIDEMIEËN OP HET GEBIED VAN DE VOLKSGEZONDHEID, VERNIETIGING VAN NETWERKVOORZIENINGEN OF TRANSPORTINFRASTRUCTUUR, OF ELKE ANDERE OORZAAK BUITEN DE ABSOLUTE MACHT VAN RING VOOR DE DUUR VAN EEN ONDERBREKING.

BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE, GESCHILLENREGELING

Ring controleert en beheert de Diensten vanuit zijn vestigingen in de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika. De informatie die wordt gepubliceerd met betrekking tot de Producten en Diensten kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten die in jouw land of regio niet bekend of beschikbaar zijn. Wij garanderen niet dat dergelijke informatie, producten, programma's of diensten waarnaar wordt verwezen bij de Producten of Diensten legaal, beschikbaar of geschikt zijn in jouw land of regio.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar het recht van de staat Californië en de Verenigde Staten van Amerika, waarvan de collisierechtelijke beginselen echter niet van toepassing zijn. Als je een consument bent die in de EU of het Verenigd Koninkrijk woont, dan is het recht van jouw gewone verblijfplaats van toepassing voor zover het dwingend recht van jouw gewone verblijfplaats gunstiger is dan het Californisch recht. Wij komen beiden overeen ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Californië, wat betekent dat je een vordering kunt instellen om jouw rechten op het gebied van consumentenbescherming in verband met deze Voorwaarden af te dwingen in Californië of in het EU-land waar je woont. Als je in de EU woont, biedt de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting dat je hier kunt raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Als je iets onder onze aandacht wilt brengen, kun je contact met ons opnemen.

SCHEIDBAARHEID EN VOORTBESTAAN, WETTELIJKE RECHTEN

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet uitvoerbaar wordt geacht, zal die bepaling scheidbaar van de overige gebruiksvoorwaarden worden geacht en geen effect hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Bepalingen die, door hun aard, na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht. Zo blijft bijvoorbeeld na beëindiging al het volgende van kracht: enigerlei verplichting die je hebt om ons te betalen of schadeloos te stellen, enigerlei beperking van onze aansprakelijkheid, enigerlei voorwaarden inzake bezit van intellectuele-eigendomsrechten en voorwaarden met betrekking tot geschillen tussen ons.

PRIVACY

Zie ons Privacybeleid voor informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens die verzameld worden via onze Producten en Diensten.

KLANTENSERVICE

Vragen over deze Voorwaarden, verzoeken om beëindiging of restitutie van je abonnement op Ring Protect of andere verzoeken of vragen dienen te worden gericht aan het contactpunt dat aan het eind van deze Voorwaarden wordt vermeld. Als je in de EU of het VK woont, staan onder de link "Contact opnemen" verdere contactpunten vermeld.

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA 90250

Contact opnemen.

BIJLAGE: MODEL ANNULERINGSFORMULIER

(Vul dit formulier in als je de overeenkomst wilt herroepen en stuur het naar ons terug).

- Aan [hier moet de naam, het adres en het e-mailadres van de ondernemer door de ondernemer worden ingevuld]:

 

 - Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*).

-           Besteld op (*)/ontvangen op (*):

-           Naam/Namen consument(en):

-           Adres consument(en):

- Handtekening consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

 

- Datum:

__________

(*) Verwijderen wat niet van toepassing is.

 

 

**


 

Voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN ALARMPRODUCTEN EN SERVICES

I. DEFINITIE VAN 'RING' EN 'ALARMPRODUCT' EN 'ALARMSERVICES'

Volgens de definitie omvat 'Ring' zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden voor alarmproducten en -services (de 'Algemene voorwaarden voor alarmen') de entiteiten Ring LLC, haar dochteronderneming Ring Protect Inc., en hun respectievelijke dochterondernemingen die de optionele bewakingsservice bieden (gedefinieerd in sectie VIII).

'Alarmproduct(en)' zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden voor alarmen wordt gedefinieerd als het Ring Alarm-beveiligingssysteem dat het volgende omvat: het basisstation, het toetsenblok, deur- en raamsensoren, bewegingsmelders, signaalversterkers en alle andere onderdelen, componenten, apparaten en sensoren die door Ring op elk moment worden geproduceerd voor gebruik met het Ring Alarm-beveiligingssysteem.

'Alarmservices' zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden voor alarmen wordt gedefinieerd als Ring-software, Ring-toepassing en Ring-websites die voor je gebruik met de Alarmproducten beschikbaar zijn.

II. GEHELE OVEREENKOMST

Deze Algemene voorwaarden voor alarmen, samen met de servicevoorwaarden van Ring (de 'servicevoorwaarden van Ring') die hier worden vermeld, worden hierin gezamenlijk de 'Overeenkomst' genoemd. De servicevoorwaarden van Ring bevatten aanvullende voorwaarden die op jou van toepassing zijn. Lees deze Algemene voorwaarden voor alarmen en de servicevoorwaarden van Ring goed door en zorg dat je deze begrijpt voordat je elektronisch ondertekent.

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Ring met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle andere verklaringen, advertenties, marketing, literatuur, brochures, voorstellen, documenten of discussies die je met Ring hebt gehad. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd in overeenstemming met deze Overeenkomst of een door jou en Ring ondertekend schriftelijk document. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. In het geval van een onverenigbaar conflict tussen de Algemene voorwaarden voor Ring Alarm en onderdelen van Ring Alarm en de servicevoorwaarden van Ring, gelden de Algemene voorwaarden voor alarmen. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING IS OP JE HUIDIGE AANKOOP EN GEBRUIK VAN DE ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES EN OP ALLE EXTRA ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES DIE JE IN DE TOEKOMST AANSCHAFT EN GEBRUIKT. INDIEN JE NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST, KUN JE DE ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES NIET GEBRUIKEN EN KUN JE DE ALARMPRODUCTEN TEGEN VOLLEDIGE TERUGBETALING TERUGSTUREN IN OVEREENSTEMMING MET ONS RETOURBELEID.

III. GEBRUIK VAN E-MAILS EN TELEFOONNUMMERS VOOR KENNISGEVINGSDOELEINDEN

Je kunt e-mails ontvangen op het e-mailadres dat je aan Ring hebt verstrekt voor alle doeleinden met betrekking tot de Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie die verband houdt met het Alarmproduct, Alarmservices en Bewakingsservice en alle meldingen van Ring zoals geleverd voor of toegestaan binnen deze Overeenkomst ('Kennisgevingsdoel(en)'). Je kunt dergelijke informatie ook ontvangen op je draadloze apparaat (zoals een smartphone of tablet) via de Ring-app of via een pc. Ring kan contact met je opnemen op het telefoonnummer dat je hebt opgegeven voor kennisgevingsdoelen en dat contact op elke manier kan worden gelegd, met inbegrip van telefoongesprekken, automatische telefoonkiessystemen, sms- of e-mailberichten die naar je draadloze apparaat worden verzonden. Wanneer je ons een telefoonnummer of e-mailadres voor je contacten voor noodgevallen of een andere derde verstrekt, dien je ervoor te zorgen dat deze derden toestemming hebben gegeven om servicegerelateerde sms-berichten, telefoongesprekken en e-mails te ontvangen voor elk kennisgevingsdoel. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor berichten en gegevensverkeer die van toepassing kunnen zijn. Je gaat ermee akkoord om Ring onmiddellijk op de hoogte te stellen als een van de door jou opgegeven e-mailadressen of telefoonnummers wordt gewijzigd. Je gaat ermee akkoord je spraakberichten, sms- en e-mailberichten in de gaten te houden om geen communicatie van Ring te missen.

IV. AFSTANDSVERKLARING VAN SUBROGATIE VOOR RING

Je dient de juiste verzekeringsdekking te hebben ter bescherming tegen elk risico op verlies en je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle verzekeringsdekkingen die je nodig acht. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en de van toepassing zijnde verzekeringspolis of -polissen die je aanschaft en aanhoudt, vrijwaar je Ring en dochterondernemingen van alle aansprakelijkheid voor verliezen, voorvallen, gebeurtenissen of voorwaarden die door je verzekering wordt gedekt.

V. BEPERKTE GARANTIE VOOR ALARMPRODUCTEN

Zonder afbreuk te doen aan jouw wettelijke rechten wordt het Alarmproduct verkocht met een beperkte garantie van één jaar. Je hebt mogelijk ook andere rechten, maar deze verschillen per rechtsgebied. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Dit betekent dat de in deze beperkte garantie opgenomen beperking of uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing is.

VI. BEWAKINGSSERVICE

a. Alleen beschikbaar met gecertificeerde en goedgekeurde apparaten van derden.

JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE BEWAKINGSSERVICE (ASSISTED MONITORING) ALLEEN WERKT MET DE ALARMPRODUCTEN EN APPARATEN VAN DERDEN DIE UITDRUKKELIJK DOOR RING ZIJN GECERTIFICEERD EN GOEDGEKEURD ALS COMPATIBEL MET DE BEWAKINGSSERVICE. INDIEN JE DE BEWAKINGSSERVICE HEBT GESELECTEERD, VRIJWAAR JE HIERBIJ RING EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN IN VERBAND MET, GERELATEERD AAN OF VEROORZAAKT DOOR DE INSTALLATIE EN/OF HET GEBRUIK VAN APPARATEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN DEZE ZIJN VERKOCHT DOOR RING, DIE NIET UITDRUKKELIJK DOOR RING ZIJN GECERTIFICEERD EN GOEDGEKEURD ALS COMPATIBEL MET DE BEWAKINGSSERVICE.

b. Toegestaan gebruik

JE ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DE BEWAKINGSSERVICE ALLEEN BEDOELD IS VOOR GEBRUIK OP GEREGISTREERDE LOCATIES (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD ONDER SECTIE XVII) WAAR HET ALARMPRODUCT DOOR JOU BIJ RING IS GEÏNSTALLEERD EN GEREGISTREERD. DE BEWAKINGSSERVICE WERKT NIET INDIEN EEN VAN DE ALARMPRODUCTEN IS GEÏNSTALLEERD OF WORDT GEBRUIKT OP EEN ANDERE LOCATIE DAN DE GEREGISTREERDE LOCATIES. ALS JE GEREGISTREERDE LOCATIES NIET CORRECT OF ACTUEEL ZIJN, ZAL DE MELDKAMER GEEN CONTACT MET JE KUNNEN OPNEMEN. JE STEMT ERMEE IN DE BEWAKINGSSERVICE ALLEEN OP GEREGISTREERDE LOCATIES TE GEBRUIKEN.

c. Hoe de Bewakingsservice werkt

De 'Bewakingsservice' bestaat uit de kennisgeving van jou en/of je contacten voor noodgevallen over de ontvangst van alle opgenomen signaalcodes, zoals hierin vermeld. Jij en je contacten voor noodgevallen kunnen op een of meer manieren worden gewaarschuwd: telefoontjes naar de telefoonnummers (waaronder ook via geautomatiseerde kiessystemen), e-mails naar de e-mailadressen en sms-berichten naar de draadloze apparaten die je aan Ring hebt opgegeven voor jezelf en je contacten voor noodgevallen.

Zodat de Bewakingsservice kan worden uitgevoerd, moet je Ring voorzien van alle opgevraagde informatie voor jou en je contacten voor noodgevallen en Ring onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in die informatie. Je gaat ermee akkoord dat elke persoon die je hebt aangewezen als contact voor noodgevallen is gemachtigd om namens jou te handelen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Ring zal vertrouwen en kan vertrouwen op uitsluitend de contactgegevens en andere informatie die je voor jezelf en je contacten voor noodgevallen verstrekt.

Na ontvangst van een opgenomen signaalcode van het Alarmproduct zal Ring redelijke inspanningen verrichten om jou of je contacten voor noodgevallen binnen een redelijke periode te informeren in overeenstemming met je instructies, het beleid en de procedures van de Bewakingsservice. Indien je te maken krijgt met een levensbedreigende/veiligheidssituatie, vastgoedrisico, brand, overstroming, inbraak, overval, medische problemen of andere calamiteiten, en als je dit veilig kunt doen, dien je onmiddellijk contact op te nemen met de politie, brandweer, 112 of een andere relevante noodhulpdienst.

d. Wijzigingen in de Bewakingsservice

Ring kan van tijd tot tijd, in reactie op de toepasselijke wetgeving of anderszins, bepaalde beleidslijnen of procedures met betrekking tot de Bewakingsservice en de reactie op vermelde signaalcodes herzien, vervangen, wijzigen, stopzetten of intrekken. Indien van toepassing zal Ring je hiervan op de hoogte stellen en heb je de rechten op grond van de Sectie "Wijzigingen in deze Overeenkomst en Diensten" in onze Ring Servicevoorwaarden, met betrekking tot dergelijke herzieningen, vervangingen, aanpassingen, wijzigingen, stopzetting of intrekking.

e. Vals alarm

In het geval dat een boete, sanctie of kosten aan jou of aan Ring worden opgelegd door een lokale overheid als gevolg van een vals alarm, overmatige of andere alarmomstandigheden of niet-naleving van lokale verordeningen of normen die bedoeld zijn om valse alarmen tegen te gaan en dergelijke omstandigheden of niet-naleving niet worden veroorzaakt door nalatigheid, schending van deze Overeenkomst of andere onrechtmatige handelingen van Ring, ga je ermee akkoord dat je als enige verantwoordelijk bent voor de betaling en dat je Ring vergoedt voor dergelijke boetes, sancties of kosten.

f. Wijzigingen in de systeemonderdelen

LET OP: ALS JE EEN VAN DE SYSTEEMONDERDELEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE XI VAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN ALARMEN) WIJZIGT OF WISSELT, KAN DIT ERTOE LEIDEN DAT JE ALARMPRODUCT NIET IN STAAT IS OM SIGNALEN TE ZENDEN WAARDOOR DE BEWAKINGSSERVICE NIET WERKT. Je bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je systeemonderdelen te allen tijde compatibel zijn met je Alarmproduct en Bewakingsservice en goed functioneren.

g. Overmacht

De verplichting om de Bewakingsservices te leveren wordt onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving opgeschort in het geval van een van de volgende situaties: (i) de telefoonlijnen, het netwerk of de apparatuur, andere communicatieapparatuur of de software worden om welke reden dan ook vernietigd, beschadigd of onbruikbaar; of (ii) een oorlog, al dan niet verklaard, brand, overstroming, extreem weer, ongeluk, explosie, terroristische daad, overheidsbeschikkingen, voorschriften, beperkingen of prioriteiten, staking, lock-out of andere arbeidsongeregeldheden of verstoringen, cyberaanvallen, burgerlijke ongeregeldheden, natuurrampen (waaronder branden, overstromingen, aardbevingen en zwaar weer), epidemieën op het gebied van de volksgezondheid, vernietiging van netwerkvoorzieningen of transportinfrastructuur, of enige andere oorzaak voor de duur van de onderbroken dienst. Ring zal je overeenkomstig Sectie III van de Alarmvoorwaarden zo snel als in commercieel opzicht redelijk is na een dergelijke geval van overmacht in kennis stellen van een dergelijke opschorting.

VII. BEWAKINGSSERVICE NA GRATIS PROEFPERIODE.

JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, ALS JE VÓÓR HET AFLOPEN VAN JE GRATIS PROEFPERIODE (INDIEN VAN TOEPASSING) GEEN BETAALD ABONNEMENT NEEMT OP RING PROTECT PLUS, SOMMIGE FUNCTIES VAN JE BEWAKINGSSERVICE AAN HET EINDE VAN JE GRATIS PROEFPERIODE (INDIEN VAN TOEPASSING) NIET MEER ZULLEN WERKEN. JE BEGRIJPT VERDER DAT JIJ EN JE NOODCONTACTEN ZONDER EEN BETAALD ABONNEMENT GEEN GEAUTOMATISEERDE OPROEPEN EN/OF TEKSTBERICHTEN MEER ONTVANGEN.

VIII. TOEGANG BREEDBANDINTERNET/ BACK-UP DRAADLOZE DATASERVICE.

De Alarmservices en Bewakingsservice werken niet of zijn niet toegankelijk zonder (i) een werkend wifinetwerk op je geregistreerde adres dat is ingesteld om betrouwbaar te communiceren met je Alarmproduct; (ii) een actief, actueel en correct aangemaakt account bij Ring; (iii) een ingeschakeld en ondersteund draadloos apparaat; en (iv) altijd ingeschakelde breedbandinternettoegang op je geregistreerde adres met voldoende bandbreedte voor ondersteuning van je Alarmproduct (gezamenlijk de of je 'Systeemonderdelen'). Het is je verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je alle vereiste Systeemonderdelen hebt en dat deze compatibel en correct geconfigureerd zijn met je Alarmproduct. Je erkent dat de Alarmservices en de Bewakingsservice mogelijk niet werken zoals beschreven wanneer niet aan de vereisten en compatibiliteit is voldaan. Als je een van de vereiste Systeemonderdelen wijzigt, is het je eigen verplichting en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze compatibel zijn en correct zijn geconfigureerd voor gebruik met je Alarmproduct en Alarmservices. Indien Ring een melding ontvangt dat je de vereiste Systeemonderdelen niet hebt onderhouden, mag Ring naar eigen goeddunken de Alarmservices of Bewakingsservice beëindigen in overeenstemming met Sectie X van de Algemene voorwaarden voor alarmen. De Bewakingsservice omvat ook alleen een draadloze datadienst die dient als back-up tijdens een eventuele uitval van je breedbandinternettoegang (de 'Back-up draadloze dataservice'). De Back-up draadloze dataservice werkt alleen als je geregistreerde adres zich binnen het dekkingsgebied van de desbetreffende provider bevindt voor de Back-up draadloze dataservice. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je geregistreerde adres zich in het desbetreffende dekkingsgebied bevindt. Je alarmproduct kan een SIM-kaart bevatten. Je gaat ermee akkoord de SIM-kaart niet te gebruiken, behalve in je Alarmproduct. Elke overtreding van de beperkingen met betrekking tot het gebruik van de SIM-kaart kan, naar eigen goeddunken van Ring, leiden tot beëindiging van de Alarmservices of Bewakingsservice in overeenstemming met sectie X van deze Overeenkomst.

Bovendien ga je ermee akkoord dat als Ring onbevoegd of buitensporig gebruik van de Alarmservices of Bewakingsservice of SIM-kaart detecteert, je Ring vergoedt voor al het datagebruik gerelateerd aan het onbevoegde of overmatige gebruik. Je geeft Ring hierbij uitdrukkelijk toestemming om de betaalkaart die aan je account is gekoppeld te belasten met alle kosten voor onbevoegd of overmatig datagebruik.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Ring niet verantwoordelijk is voor het al dan niet functioneren van je Systeemonderdelen of Back-up draadloze dataservice. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de Systeemonderdelen en de Back-up draadloze dataservice niet foutloos zijn en kunnen worden onderbroken, vertraagd, geweigerd of anderszins beperkt om verschillende redenen, waaronder onvoldoende dekking, stroomuitval, beëindiging van service en toegang, milieuomstandigheden, interferentie, niet-betaling van toepasselijke tarieven en kosten, niet-beschikbaarheid van radiofrequente kanalen, systeemcapaciteit, upgrades, reparaties of verstoringen en prioriteitstoegang door hulpverleners in geval van een calamiteit of noodsituatie ('Serviceproblemen'). Serviceproblemen kunnen ertoe leiden dat je Alarmproduct geen vermelde signaalcodes kan verzenden en in dat geval is de Bewakingsservice niet beschikbaar voor de duur van het Serviceprobleem. Bovendien kunnen Serviceproblemen ertoe leiden dat de Alarmservice onbetrouwbaar is of niet beschikbaar is voor de duur van het Serviceprobleem. Ring noch een draadloze dataprovider is verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke Serviceproblemen.

MET NAME MET BETREKKING TOT DE BACK-UP DRAADLOZE DATASERVICE ERKEN JE DAT DE BACK-UP DRAADLOZE DATASERVICE ALLEEN BESCHIKBAAR WORDT GESTELD BINNEN HET BEDRIJFSBEREIK VAN DE NETWERKEN. DE BACK-UP DRAADLOZE DATASERVICE KAN TIJDELIJK WORDEN GEWEIGERD, ONDERBROKEN OF BEPERKT VANWEGE: (A) BEPERKINGEN VAN FACILITEITEN; (B) TRANSMISSIEBEPERKINGEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR ATMOSFERISCHE, TERREIN-, ANDERE NATUURLIJKE OF KUNSTMATIGE OMSTANDIGHEDEN DIE DE TRANSMISSIE BEÏNVLOEDEN, ZWAKKE BATTERIJEN, OVERCAPACITEIT VAN HET SYSTEEM, BEWEGING BUITEN EEN SERVICEGEBIED OF HIATEN IN DE DETECTIE IN EEN SERVICEGEBIED EN ANDERE OORZAKEN DIE REDELIJKERWIJS BUITEN DE CONTROLE VAN DE DRAADLOZE DATAPROVIDER VALLEN, ZOALS ONDER ANDERE, MAAR NIET UITSLUITEND, INTENTIONELE OF NALATIGE HANDELINGEN VAN DERDEN DIE HET NETWERK BESCHADIGEN OF HINDEREN OF DE SERVICE VERSTOREN; OF (C) WIJZIGINGEN, UPGRADES, VERPLAATSINGEN, REPARATIES VAN DE APPARATUUR EN ANDERE SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE JUISTE OF VERBETERDE WERKING VAN DE SERVICE. PARTNERNETWERKEN VAN DATAPROVIDERS WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT BESCHIKBAAR GESTELD. RING EN DE DRAADLOZE DATAPROVIDER BIEDEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID OF KWALITEIT VAN DE ROAMINGSERVICE DIE WORDT GELEVERD DOOR PROVIDERPARTNERS EN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE FOUTEN, STROOMUITVAL OF STORINGEN VAN PARTNERNETWERKEN VAN DATAPROVIDERS.

IX. VERPLICHTING OM DE BATTERIJEN VOOR JE ALARMPRODUCT OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN, TE TESTEN EN TE VERVANGEN.

Je bent verantwoordelijk voor de installatie van je Alarmproduct in strikte overeenstemming met de instructies en specificaties die aan jou ter beschikking zijn gesteld. INDIEN JE ALARMPRODUCT NIET GOED IS GEÏNSTALLEERD, OF ALS JE ALARMPRODUCT OF EEN VAN DE SENSOREN ZICH BUITEN HET DETECTIEBEREIK BEVINDT OF WORDT GEHINDERD OF GEBLOKKEERD DOOR MUREN, MEUBELS, PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN OF ANDERE ZAKEN, KUNNEN VALSE ALARMEN OF DETECTIESTORINGEN VOORKOMEN. Het is je verantwoordelijkheid om je Alarmproduct na installatie te testen en vervolgens je Alarmproduct na installatie regelmatig te testen en te onderhouden. Het is ook je verantwoordelijkheid om de batterijen voor je Alarmproduct indien nodig te vervangen. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ALARMPRODUCT MOGELIJK NIET WERKT OF NIET GOED WERKT ALS DE BATTERIJEN VERVANGEN MOETEN WORDEN OF ONDERHOUD NODIG HEBBEN. CONTROLEER ZE REGELMATIG.

X. VERZUIM VAN DE KLANT

Indien je niet aan je verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (financiële of niet-financiële) voldoet, behoudt Ring het recht voor om de Bewakingsservice of Alarmservices te beëindigen. Indien Ring hiervoor kiest, word je eerst op de hoogte gebracht overeenkomstig Sectie III van deze Overeenkomst met betrekking tot het verzuim van je verplichting en de intentie van Ring om de Bewakingsservice of Alarmservices te beëindigen (de 'Kennisgeving van intentie tot beëindiging'). Je hebt tweeënzeventig (72) uur de tijd vanaf de datum waarop de Kennisgeving van intentie tot beëindiging voor het eerst naar jou wordt gestuurd om je prestatieverzuim (de 'Herstelperiode') volledig te herstellen, waarbij de tijd van essentieel belang is. Indien je dit niet tijdig doet, kan Ring naar eigen goeddunken de Bewakingsservice of Alarmservices op elk gewenst moment beëindigen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld in overeenstemming met Sectie III (de “Opzegging'). De beëindiging van de Bewakingsservice of Alarmservices vindt plaats binnen achtenveertig (48) uur nadat de Opzegging voor het eerst aan jou is verzonden (de 'Beëindiging'). In het geval van een Beëindiging en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord Ring, (a) alle verschuldigde bedragen en (b) de redelijke incassokosten van Ring te betalen, inclusief advocatenhonoraria en -kosten. In het geval van Beëindiging van de Bewakingsservice of Alarmservices wordt er daarna geen Bewakingsservice of Alarmservices meer geleverd. Indien Ring geen actie onderneemt bij ingebrekeblijving of prestatieverzuim, betekent dit niet dat Ring afziet van actie tegen andere ingebrekeblijvingen. Elke vrijwaring door Ring moet schriftelijk zijn en mag niet worden geïmpliceerd door zijn acties of inactiviteit. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, geef je bij Beëindiging uitdrukkelijk toestemming aan Ring om de betaalkaart die aan je account is gekoppeld te belasten met het volledige bedrag dat vervolgens verschuldigd is en de redelijke incassokosten van Ring, met inbegrip van advocatenhonoraria en -kosten, indien van toepassing. Verder behoudt Ring zich in de volgende gevallen het recht voor om de Bewakingsservice of Alarmservices te beëindigen, zonder verdere verplichting aan jou (met uitzondering van betaling van alle bedragen die dan verschuldigd zijn): (i) bij overmatige en/of valse signalen, (ii) bij het niet aanhouden van breedbandinternettoegang door jou, (iii) indien je draadloze datagebruik als schadelijk of storend wordt beschouwd, of anderszins het netwerk van de draadloze dataprovider verstoort of de mogelijkheid om kwaliteitsservice aan andere klanten te bieden, of (iv) op basis van het redelijke beleid en de redelijke procedures van het Bewakingsstation (gezamenlijk de 'Overige redenen voor beëindiging' genoemd). Indien Ring ervoor kiest om de Bewakingsservice of Alarmservices te beëindigen vanwege Overige redenen voor beëindiging, doet het bedrijf je een Opzegging overeenkomstig Sectie III van de Algemene voorwaarden voor alarmen toekomen. De beëindiging van de Bewakingsservices of Alarmservices voor de Overige redenen voor beëindiging worden binnen achtenveertig (48) uur nadat de Opzegging voor het eerst aan jou is verzonden van kracht.

XI. ONDERAANEMING EN TOEWIJZINGEN.

Je kunt deze Overeenkomst niet overdragen of toewijzen zonder toestemming van Ring; Ring kan deze Overeenkomst echter wel toewijzen of de verplichtingen uitbesteden zonder je toestemming, inclusief de Bewakingsservice. Indien Ring dit doet, ontvangt iedereen aan wie Ring zijn verplichtingen heeft toegewezen of uitbesteed, het voordeel van en het recht om alle voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst af te dwingen.

XII. BEPERKINGEN VAN DE ALARMPRODUCTEN

JE ALARM IS MOGELIJK NIET BEDOELD OF ONTWORPEN VOOR GEBRUIK BUITEN, TENZIJ UITDRUKKELIJK GESPECIFICEERD VOOR BUITENGEBRUIK IN DE SPECIFICATIES VOOR JE ALARMPRODUCT. LEES DE SPECIFICATIES VOOR JE ALARMPRODUCT VOORDAT JE JE ALARMPRODUCT BUITENSHUIS GEBRUIKT.

XIII. DERDEN-BEGUNSTIGDEN

BEHALVE AANNEMERS EN RECHTVERKRIJGENDEN ZOALS OPGENOMEN OF TOEGESTAAN IN DEZE OVEREENKOMST, ZIJN ER GEEN DERDEN-BEGUNSTIGDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

XIV. KENNISGEVING EN AFSTANDSVERKLARING VAN KWETSBAARHEID VOOR MALWARE

Apparatuur die afhankelijk is van draadloze verbindingen of internetverbindingen of die is aangesloten op een netwerk van welke aard dan ook (zoals beveiligingssystemen, communicatieapparatuur, camera's, radio's, toegangscontrole, cloudopslag, NAS-opslag, DVR's, NVR en andere soorten netwerkbeveiliging en andere apparaten) is mogelijk niet veilig en kan worden misbruikt of gehackt door malware- en spywarevarianten ('Kwetsbaarheden voor malware”). Kwetsbaarheden voor malware kunnen een gateway bieden voor kwaadwillenden die je systeem of gerelateerde apparatuur kunnen in- of uitschakelen; je gegevens of de gegevens van anderen bekijken, extraheren, wijzigen, vernietigen, onthullen of verdraaien; je activiteiten en activiteiten van anderen bewaken en/of bespioneren; internet- en netwerkstoringen veroorzaken; zorgen voor onbedoelde of onbevoegde toegang door anderen tot je netwerk of het netwerk van anderen en op andere wijze mensen, eigendommen of gegevens in gevaar brengen.

RING GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT DE ALARMPRODUCTEN, ALARMSERVICES OF BEWAKINGSSERVICE VEILIG ZIJN, GEEN KWETSBAARHEDEN VOOR MALWARE BEVATTEN OF HIER NIET GEVOELIG VOOR ZIJN. Ring aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsbaarheden voor malware en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stem je ermee in Ring te vrijwaren van en schadeloos te houden voor alle kwetsbaarheden voor malware en hieraan gerelateerd verlies of enige vorm van schade, zelfs als dit wordt veroorzaakt door een schending van een contract of nalatigheid van Ring in enige vorm of mate (de 'Vrijwaring van kwetsbaarheden voor malware'). Als de Vrijwaring van kwetsbaarheden voor malware om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, is de “BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID” Sectie van de Ring gebruiksvoorwaardenvan toepassing op alle verliezen of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan kwetsbaarheden voor malware.

XV. STANDAARDEN SLIMME APPARATEN/APPARATEN VAN DERDEN.

Je Alarmproduct kan verschillende open of algemeen beschikbare normen of middelen gebruiken om te communiceren en te werken met slimme of aangesloten apparaten die ook worden gebruikt door andere systemen of services die niet zijn geproduceerd door Ring, waaronder Z-Wave-, Zigbee HA-, wifi-, Bluetooth- en IP-apparaten. SLIMME, VERBONDEN OF ANDERE APPARATEN VAN DERDEN ('APPARATEN VAN DERDEN') KUNNEN ECHTER MOGELIJK NIET WERKEN MET JE ALARMPRODUCT OF DE ALARMSERVICES, OF KUNNEN BEPERKTE FUNCTIONALITEIT HEBBEN, ZELFS INDIEN ONTWORPEN, GESPECIFICEERD OF VERKOCHT OM TE FUNCTIONEREN GEBRUIKMAKEND VAN DEZELFDE OF SOORTGELIJKE STANDAARDEN OF COMMUNICATIEMIDDELEN.

ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN JOUW WETTELIJKE RECHTEN, IS RING NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, VRIJWAAR JE HIERBIJ RING EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN VAN EN STEL JE HET BEDRIJF SCHADELOOS VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, EN LETSEL OF OVERLIJDEN, BEHALVE VOOR ZOVER VEROORZAAKT DOOR BEWUSTE ROEKELOOSHEID OF OPZET AAN ONZE KANT, VOORTVLOEIEND UIT, VERBAND HOUDEND MET OF VEROORZAAKT DOOR JE POGINGEN OM APPARATEN VAN DERDEN TE VERBINDEN OF GEBRUIKEN MET JE ALARMPRODUCT OF ALARMSERVICES. VERDER VERLEENT RING GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT APPARATEN VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE OF VERKLARING DAT EEN APPARAAT VAN DERDEN VEILIG MET JE ALARMPRODUCT OF DE ALARMSERVICES ZAL COMMUNICEREN OF FUNCTIONEREN, OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT APPARATEN VAN DERDEN. Bovendien ga je ermee akkoord dat Ring de Bewakingsservice of Alarmservices kan beëindigen overeenkomstig Sectie X van de Algemene voorwaarden voor alarmen indien Ring, naar eigen goeddunken, van mening is dat de werking van een apparaat van derden een probleem kan veroorzaken met je Alarmproduct, de Alarmservices, de Bewakingsservice of met de aansprakelijkheid van Ring jegens jou of anderen.

XVI. ROOKALARM- EN KOOLMONOXIDEMELDERS.

RING GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT EEN ROOKALARM- OF KOOLMONOXIDEMELDER DIE IS VERKOCHT DOOR RING EEN BRANDALARMSYSTEEM VERVANGT OF VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN EVENTUELE NATIONALE/PROVINCIALE OF LOKALE WETGEVING, WETBOEK, VERORDENING, INSTELLINGEN MET RECHTSBEVOEGENHEID OF INDUSTRIËLE NORMEN, ZOALS NFPA 72 OF ANDERE TOEPASSLIJKE NORMEN IN JOUW GEBIED. JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN TOEPASSELIJK NATIONALE/PROVINCIALE OF LOKALE WETGEVING, WETBOEK, VERORDENING, INSTELLINGEN MET RECHTSBEVOEGENHEID OF INDUSTRIËLE NORMEN DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE SERVICE VAN ROOKALARM- OF KOOLMONOXIDEMELDERS DIE DOOR RING ZIJN VERKOCHT. TENZIJ ANDERS IS VOORZIEN DOOR DE WET OF DE FABRIKANT, MOGEN ROOKALARMMELDERS NIET LANGER DAN TIEN (1O) JAAR VANAF DE FABRICAGEDATUM IN BEDRIJF BLIJVEN (OF EEN ANDERE PERIODE ZOALS VEREIST ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT). EN JE BEGRIJPT ALDUS EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ROOKALARMMELDERS MINIMAAL IEDERE TIEN (10) JAAR OF INDIEN NODIG EERDER MOETEN WORDEN VERVANGEN (OF EEN ANDERE PERIODE ZOALS VEREIST ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT). INDIEN EEN ROOKALARMMELDER NIET GOED FUNCTIONEERT TIJDENS EEN TEST, MOET JE HET GEBRUIK VAN DE ROOKALARMMELDER STOPPEN EN DEZE ONMIDDELLIJK VERVANGEN.

XVII. UITSLUITEND VOOR GEBRUIK OP MOMENTEEL GEREGISTREERD ENKEL HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES.

JE GAAT ERMEE AKKOORD OM ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP JE GEREGISTREERDE EENSGEZINSWOONADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES (“GEREGISTREERDE LOCATIE”). DE ALARMPRODUCTEN ZIJN NIET GECERTIFICEERD DOOR UNDERWRITERS LABORATORIES OF SOORTGELIJKE CERTIFICERING, DE ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES KUNNEN MOGELIJK NIET WERKEN, OF NIET GOED WERKEN, INDIEN DE ALARMPRODUCTEN ZIJN GEPLAATST OF DE ALARMSERVICES WORDEN GEBRUIKT OP EEN ANDERE LOCATIE DAN JE GEREGISTREERDE LOCATIE. INSTALLEER OF GEBRUIK JE ALARMPRODUCTEN OF ALARMSERVICES NIET OP MEERDERE HUISADRESSEN OF OP EEN COMMERCIEEL ADRES DAT NIET IN AANMERKING KOMT.

'IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES' IS STRIKT BEPERKT TOT HET VOLGENDE: (I) EEN BEDRIJFSVESTIGING WAARIN DE ALARMPRODUCTEN OF ALARMSERVICES ALLEEN WORDEN GEBRUIKT ALS INBRAAKDETECTIESYSTEEM EN NIET ALS EEN DETECTIESYSTEEM VOOR OVERSTROMINGEN, BEVRIEZING, ROOK OF KOOLMONOXIDE; (II) EEN BEDRIJFSVESTIGING DIE DE ALARMPRODUCTEN HEEFT GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALARMEN EN OVEREENKOMSTIG DE DOCUMENTATIE EN INSTRUCTIES VAN RING MET BETREKKING TOT INSTALLATIE, ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE ALARMPRODUCTEN, HET BEREIK VAN DE ALARMPRODUCTEN EN/OF BEPERKINGEN VAN DE ALARMPRODUCTEN; EN (III) EEN BEDRIJFSVESTIGING DIE NIET ANDERSZINS IS ONDERWORPEN AAN NATIONALE OF LOKALE CODES, WETTEN, VERORDENINGEN, REGELGEVING, PRAKTIJKNORMEN, UNDERWRITERS LABORATORIES-CERTIFICERING OF SOORTGELIJKE CERTIFICERING, NALEVINGSVEREISTEN, VERZEKERINGSVEREISTEN, LEASEVEREISTEN OF ENIGE ANDERE OVEREENKOMSTEN OF VEREISTEN TUSSEN DE KLANT EN EVENTUELE DERDEN, IN IEDER GEVAL MET BETREKKING TOT ONTWERP, AANKOOP, INSTALLATIE, GEBRUIK, TESTEN, REPARATIE, ONDERHOUD, INSPECTIE EN/OF BEWAKING OF SERVICE VAN EEN INBRAAKDETECTIESYSTEEM VAN WELKE AARD OF WELK TYPE DAN OOK.

XVIII. KLANTENSERVICE EN -ONDERSTEUNING VAN RING.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de klantenservice en klantenzorg en -ondersteuning die wordt aangeboden of geleverd door Ring geen 112 of een andere noodhulpdienst of verzendingscentrum, hulpverlener of verzenddienst is. NEEM GEEN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE OF ENIGE KLANTENZORG EN -ONDERSTEUNING DIE DOOR RING WORDT GEBODEN VOOR LEVENSBEDREIGENDE/VEILIGHEIDSRISICO’S, RISICO’S VOOR EIGENDOMMEN, BRAND, OVERSTROMING, INBRAAK, OVERVAL, MEDISCHE PROBLEMEN OF ANDERE NOODGEVALLEN. INDIEN JE EEN DERGELIJK NOODGEVAL HEBT, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET DE POLITIE, BRANDWEER, 112 OF EEN ANDERE GEPASTE SPOEDHULPDIENST.

 

Servicevoorwaarden Ring V1

Servicevoorwaarden Ring V2