Gebrekkige producten - Je rechten als consument

Deze pagina bevat informatie over de rechten die je hebt als consument ten aanzien van gebrekkige producten.

Wat zijn mijn rechten als consument in geval van een gebrekkig product?

Wanneer je als consument iets koopt bij een (online) winkel, heb je volgens de wet bepaalde rechten. Deze bieden bescherming als het product dat je hebt gekocht 'gebrekkig' blijkt te zijn. Dit houdt in dat je rechten van toepassing zijn wanneer goederen, digitale inhoud of digitale dienst (hierna “Product” of gezamenlijk “Producten”) niet voldoen aan de overeenkomst die je met de winkelier hebt gesloten, bijvoorbeeld omdat het Product (a) niet aan de productomschrijving beantwoordt wat betreft de beschrijving, het type of de hoeveelheid, (b) indien van toepassing, niet voldoet aan de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit die vereist is of die je redelijkerwijs kan verwachten (c) van onbevredigende kwaliteit is (d) niet geschikt is voor het daarvoor bestemde doel (e) indien van toepassing, niet geleverd met accessoires en instructies, met inbegrip van installatie-instructies, als bepaald in de overeenkomst of (f) indien van toepassing, niet voorzien met in de overeenkomst toegezegde updates.

Wat is het verschil tussen mijn recht als consument en de fabrieksgarantie?

Fabrikanten bieden vaak gratis of tegen een bepaalde vergoeding garantie aan. Deze garantie wordt steeds apart aangeboden door de fabrikant en komt altijd in aanvulling op je consumentenrechten, met andere woorden, je rechten als consument worden daardoor op geen enkele wijze tenietgedaan of beperkt.

Hoewel de dekking en looptijd van de fabrieksgarantie kunnen verschillen, biedt deze gedurende een bepaalde periode gewoonlijk aan om gebrekkige producten kosteloos te repareren of te vervangen.

Voor meer informatie over fabrieksgarantie op de producten die worden aangeboden op Ring.com verwijzen we je naar de productpagina van het betreffende product voor meer informatie.

Wie kan het consumentenrecht uitoefenen?

Je consumentenrechten zijn uitsluitend van toepassing op Producten die je hebt aangeschaft in je hoedanigheid als consument. Dit betekent dus dat je deze rechten niet kunt uitoefenen ten aanzien van Producten die je hebt aangeschaft in de uitoefening van een bedrijf, bijvoorbeeld een laptop voor beroepsmatig gebruik.

Jegens wie kan ik mijn consumentenrechten uitoefenen?

Je kunt je rechten als consument uitoefenen jegens de winkelier of handelaar bij wie je het Product hebt gekocht, ook als deze niet dezelfde is als de fabrikant van het betreffende product of de ontwikkelaar van de digitale inhoud of digitale dienst.

Wat zijn mijn rechten?

Indien een product gebrekkig is, heb je het recht om van de winkelier te verlangen dat hij het repareert of vervangt. Als je het product nog niet hebt gebruikt en het was gebrekkig op het moment van levering, kun je restitutie van het totale aankoopbedrag verlangen of een evenredige vermindering van de prijs.

Als je het product al meer dan 1 jaar hebt gebruikt, kun je voordat het wordt gerepareerd of vervangen, gevraagd worden om aan te tonen dat het gebrekkig was op het moment van levering.

Het is niet altijd mogelijk het product te repareren of vervangen, of de kosten daarvan zijn buitenproportioneel gezien de waarde van het betreffende product of de aard van het gebrek. In dat geval kun je het recht hebben het product ofwel te behouden en van de winkelier een korting bedingen op het aankoopbedrag, of het product retourneren. Als je het product al meer dan 1 jaar hebt gebruikt, kun je voordat je een korting of vergoeding krijgt aangeboden, gevraagd worden om aan te tonen dat het gebrekkig was op het moment van levering.

Bij een overeenkomst tot levering van digitale inhoud of digitale diensten geldt dat wanneer de handelaar de digitale inhoud of diensten niet levert, je de handelaar kunt verzoeken deze te leveren. Als de handelaar de digitale inhoud of de diensten vervolgens niet binnen een redelijke termijn aan je levert, kun je het recht hebben de overeenkomst te beëindigen. Als de geleverde digitale inhoud of diensten gebrekkig zijn, kun je het recht hebben om te eisen dat het gebrek wordt opgelost, een prijsvermindering te eisen of de overeenkomst te beëindigen. Je kan alleen een overeenkomst beëindigen als het niet om een onbeduidend gebrek gaat. Bij de beëindiging van de overeenkomst kan je een gedeeltelijke (of in sommige gevallen volledige) terugbetaling van de koopprijs krijgen. Zodra een overeenkomst is beëindigd, heb je geen recht meer om de digitale inhoud of digitale dienst te gebruiken.

Contactgegevens. Mocht je hulp nodig hebben met betrekking tot producten die je hebt gekocht op Ring.com, dan kun je contact opnemen met de Klantenservice.