Servicevoorwaarden Ring

Voor het laatst bijgewerkt op 8 januari 2021

BELANGRIJKE MEDEDELING: OP DEZE OVEREENKOMST ZIJN BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE PROCESVOERINGSRECHTEN VAN TOEPASSING ZOALS BESCHREVEN IN HET ARTIKEL GESCHILLENBESLECHTING.

Ring gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ring LLC en haar dochterondernemingen (gezamenlijk 'Ring', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'). Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') hebben betrekking op je wettelijke rechten om onze diensten, software, mobiele applicatie en onze websites (de 'Diensten') en de hardwareproducten of apparaten ('Producten') van Ring te gebruiken. Deze Voorwaarden hebben ook betrekking op je wettelijke rechten met betrekking tot Diensten van Derden (hieronder gedefinieerd). Lees deze Voorwaarden aandachtig door alvorens onze Producten of Diensten of Diensten van Derden te kopen of te gebruiken. Door onze Producten of Diensten of Diensten van Derden te kopen of te gebruiken, geef je aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Deze Voorwaarden (tezamen met andere gebruikersovereenkomsten, indien van toepassing) vormen een bindende juridische overeenkomst tussen jou en Ring (deze 'Overeenkomst'). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door omdat deze belangrijke informatie bevatten over automatische verlenging, vrijwaring van collectieve procesvoering en een arbitragebepaling, die je verplicht om mogelijke vorderingen tegen Ring op individuele basis te arbitreren. ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS BETEKENT DAT JE AFSTAND DOET VAN EN NIET HET RECHT HEBT OM JE VORDERINGEN VOOR TE LEGGEN AAN EEN RECHTER OF JURY, EN DAT JE NIET MAG DEELNEMEN AAN COLLECTIEVE, GEZAMENLIJKE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURES.

*Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, vragen we je om onze Producten of Diensten of Diensten van Derden niet te kopen of te gebruiken. *

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst met betrekking tot je aankoop of gebruik van onze Producten en Diensten of de Diensten van Derden en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige, tegenstrijdige of aanvullende communicatie tussen jou en Ring. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan Ring. Voor zover echter je gebruik van een Product of Dienst betrekking heeft op of geïntegreerd is met producten of diensten van gelieerde bedrijven, kunnen alle voorwaarden en beleidsregels die deze producten of diensten omvatten ook van toepassing zijn.

Specifieke delen of pagina's van onze websites kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden bevatten met betrekking tot de aankoop of het gebruik van onze Producten of Diensten of de Diensten van Derden. In geval van een conflict tussen dergelijke specifieke voorwaarden en deze Voorwaarden, gelden de specifieke voorwaarden. De term 'je' of 'jou' en aanverwanten, zoals gebruikt in deze Voorwaarden, betreffen iedere persoon of entiteit die de eigenaar van het Product is en een aan het Product gekoppeld account aanmaakt ('Eigenaar'), alsmede elke persoon of entiteit die toestemming heeft om de Producten en Diensten van de Eigenaar te gebruiken ('Geautoriseerde Gebruikers'). Geautoriseerde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen acties in verband met de Producten en Diensten, maar de Eigenaar stemt er hierbij mee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle door Geautoriseerde Gebruikers ondernomen acties met betrekking tot de Producten, de Diensten en het account van de Eigenaar. Dientengevolge dien je, als je een Eigenaar bent, alleen personen die je vertrouwt toestemming te geven voor toegang tot je account, Producten en Diensten.

Je moet ten minste 13 jaar oud zijn om de Producten en Diensten te kunnen gebruiken. Als je tussen de 13 en 18 jaar bent, mag je onze Producten en Diensten alleen gebruiken met toestemming en onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als je een ouder of wettelijk voogd bent van een gebruiker tussen de 13 en 18 jaar, ga je namens deze gebruiker akkoord met deze voorwaarden en ben je volledig verantwoordelijk voor de handelingen van deze gebruiker met betrekking tot onze Producten en Diensten.

Als je met deze Voorwaarden akkoord gaat namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeer je dat je gemachtigd bent om namens die organisatie of entiteit akkoord te gaan met deze Voorwaarden en die organisatie of entiteit te binden aan deze Voorwaarden (in dat geval verwijzen de termen 'je' en 'jouw' in deze Voorwaarden, met uitzondering van deze zin, tezamen naar jou persoonlijk of naar die organisatie of entiteit).

WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DIENSTEN

Met uitzondering zoals beschreven in de paragraaf Geschillenbeslechting staat het Ring vrij om deze Voorwaarden of enig ander deel van deze Overeenkomst op elk gewenst moment te herzien door deze pagina bij te werken.. Als we wijzigingen in deze Voorwaarden aanbrengen die naar ons oordeel ingrijpend zijn, zullen we redelijke inspanningen leveren om je daarover te informeren door een bericht op de website ring.com te plaatsen, je een melding te sturen via de Diensten, je een e-mail te sturen en/of je op enige andere wijze te melden dat de Voorwaarden zijn gewijzigd. Door na dergelijke wijzigingen gebruik te blijven maken van onze Producten en Diensten, geef je aan dat je de wijzigingen erkent en accepteert. Controleer regelmatig of er wijzigingen in deze Voorwaarden zijn.

We proberen onze Producten en Diensten voortdurend te verbeteren, waardoor ze in de loop van de tijd kunnen veranderen. We kunnen elk deel van de Diensten onderbreken of beëindigen, of we kunnen nieuwe functies introduceren of limieten instellen voor bepaalde functies of de toegang tot delen van of de volledige Producten en Diensten beperken. Op vergelijkbare wijze behouden we ons het recht voor op enig moment, geheel naar ons eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving Inhoud te verwijderen.

Het staat ons ook vrij om naar ons eigen goeddunken je gebruik van de Diensten of jeaccount te beëindigen (of je toegang daartoe te onderbreken) om welke reden ook, waaronder een overtreding door jou van deze Voorwaarden. Wij hebben het alleenrecht te beslissen of je handelt in strijd met de bepalingen en beperkingen zoals beschreven in deze Overeenkomst.

TOEGANG EN GEBRUIK; RICHTLIJNEN VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK

Alle rechten, aanspraken en belangen in de Diensten en onze via de Producten en Diensten geleverde inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie, documenten, logo's, afbeeldingen, ontwerpen en foto's) zijn eigendom van Ring, zijn licentiegevers of aangewezen derden. Onder deze Voorwaarden verleent Ring je een beperkt, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Producten en Diensten. Ongeacht het voorgaande kunnen bedrijven Producten aanschaffen en de Diensten gebruiken voor hun eigen interne, wettige zakelijke doeleinden (zoals het gebruik van Producten op hun bedrijfsterrein of het gebruik van de Producten door huurders mogelijk maken); deze licentie omvat echter geen recht om Producten of Diensten door te verkopen of anderszins de Producten of Diensten beschikbaar te stellen aan derden.

Privacy- en andere in je rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving kan bepaalde verantwoordelijkheden opleggen aan jou en je gebruik van de Producten en Diensten. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is, en niet de verantwoordelijkheid van Ring, om ervoor te zorgen dat je tijdens je gebruik van de Producten en Diensten voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

(1) alle wet- en regelgeving met betrekking tot het opnemen of delen van video- of audio-inhoud, (2) alle wet- en regelgeving die vereist dat melding wordt gemaakt aan of toestemming wordt verkregen van derden met betrekking tot je gebruik van de Producten of Diensten (bijvoorbeeld wet- en regelgeving die vereist dat je de juiste waarschuwingen plaatst waarmee anderen worden geïnformeerd dat audio-/visuele opnamen plaatsvinden), en/of (3) wet- of regelgeving die vereist dat (a) dat Producten die beeld- of geluidsopnamen maken onder een zodanige hoek worden geïnstalleerd dat ze geen opnamen maken voorbij de grenzen van je terrein (zoals de openbare stoep of weg); en (b) als je je terrein als werkplek gebruikt, om te voldoen aan wetgeving inzake het monitoren van werknemers.

Als de van toepassing zijnde wetgeving je gebruik van de Diensten of Producten verbiedt, is het je niet toegestaan de Diensten of Producten te gebruiken. We kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor je gebruik van de Diensten of Producten in strijd met de wet.

Je dient je mogelijk te registreren voor een account en daarbij een gebruikersnaam ('Gebruikers-ID') en wachtwoord te kiezen. Je belooft om ons nauwkeurige, volledige en actuele registratiegegevens over jezelf te verstrekken. Je mag als Gebruikers-ID geen naam kiezen waarop je geen recht hebt om die te gebruiken, noch de naam van een andere persoon met de bedoeling zich voor te doen als die persoon. Bovendien mag je je account of wachtwoord met niemand delen en moet je de veiligheid van je account en je wachtwoord beschermen. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot je account.

Je verklaart, garandeert en stemt ermee in dat je geen Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) zult vastleggen of bijdragen of anderszins gebruik zult maken van of interacties zult aangaan met de Diensten of Producten op een wijze die:

 1. Een inbreuk of schending inhoudt van de intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van anderen (waaronder die van ons);
 2. In strijd is met enige wet, verordening of regelgeving, waaronder privacy- en andere wetten zoals hierboven vermeld of toepasselijke wetten inzake exportbeperking;
 3. Schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is;
 4. Een gevaar vormt voor de veiligheid van je Ring-account of dat van anderen (zoals iemand anders toestaan om onder jouw naam in te loggen op de Diensten);
 5. Probeert, op welke manier dan ook, het wachtwoord, account- of andere beveiligingsinformatie van enige andere gebruiker te bemachtigen;
 6. De beveiliging van enig computernetwerk schendt of wachtwoorden of versleutelingscodes voor de beveiliging kraakt;
 7. Maillist, Listserv, enige vorm van automatische beantwoorders of 'spam' op de Diensten draait, of processen die draaien of actief zijn terwijl je niet bent ingelogd in de Diensten, of die anderszins de juiste werking van de Diensten verstoren (waaronder het plaatsen van een onredelijke belasting op de infrastructuur van de Diensten);
 8. Pagina's, gegevens of delen hiervan die verband houden met de Diensten of Inhoud 'crawlt', 'spidert' of 'afstruint' (op handmatige of geautomatiseerde wijze);
 9. Significante delen van de Inhoud kopieert of opslaat; of
 10. De richtlijnen van de Ring Community overtreedt, die hierbij door verwijzing integraal zijn opgenomen. 

Schending of overtreding van het voorgaande is reden voor beëindiging van je recht op het gebruik van of de toegang tot de Producten en Diensten.

PRODUCTEN DIE TOEGANG GEVEN TOT PANDEN

Sommige van onze producten maken toegang tot een pand mogelijk. Als je een van deze Producten installeert op een pand dat eigendom is van een derde partij of dat wordt geëxploiteerd of beheerd door een derde partij of waarin andere personen wonen, werken of anderszins aanwezig zijn (gezamenlijk ˈAndere partijenˈ genoemd), verklaar en garandeer je ons dat je deze Andere partijen op de hoogte hebt gesteld, voor zover wettelijk vereist, en alle goedkeuringen, toestemmingen, machtigingen en autorisaties hebt verkregen, indien en zoals vereist door dergelijke Andere partijen, voor de installatie en het gebruik van het Product op de installatielocatie, voor het gebruik van het Product om personen, inclusief bezorgers, onbegeleide toegang tot de locatie te geven voor leveringen aan jou en anderen, en voor verwijdering van het Product.

Je verklaart en garandeert ons verder dat de locatie waar het Product is geïnstalleerd veilig is voor personen die toegang hebben tot het pand, inclusief degenen die toegang hebben door het gebruik van het Product, en dat de installatie van het Product op die locatie geen andere systemen, sloten of andere beveiligingen of infrastructuur van het pand zal verstoren of negatief zal beïnvloeden.

HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

Niets op of in de Producten of Diensten mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie krachtens enig intellectueel-eigendomsrecht, inclusief enig recht in de vorm van handelsmerken of auteursrechten, van Ring of enige derde partij, hetzij door rechtsafstand, implicatie of anderszins. Alle handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun eigenaars.

Tenzij anders vermeld is Ring de eigenaar van alle handelsmerken en servicemerken op of in de Producten en Diensten, gedeponeerd of niet, met inbegrip van maar niet beperkt tot Ring, Ring Protect en Ring Neighbors. Ring verbiedt uitdrukkelijk het ongeautoriseerde gebruik van zijn logo's, handelsmerken of andere afbeeldingen om links te maken. Alle geregistreerde handelsmerken zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten van Amerika (en/of andere toepasselijke jurisdicties).

Wat kan ik doen als ik iets op de Diensten zie dat inbreuk maakt op mijn auteursrecht?

Je hebt wellicht gehoord van de Digital Millennium Copyright Act (de 'DMCA'), die aanbieders van online diensten, zoals Ring, vraagt om materiaal te verwijderen dat mogelijkerwijs iemands auteursrecht schendt. We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we behouden ons het recht voor om Inhoud te verwijderen of uit te schakelen die mogelijk in strijd is met het auteursrecht en om de accounts te beëindigen van eventuele herhaaldelijke overtreders. Klik hier voor ons volledige Auteursrechtgeschillenbeleid en voor informatie over het melden van mogelijke auteursrechtschendingen. Klik hier voor meer informatie over de DCMA.

INHOUD

Jij bent als enige verantwoordelijk voor al je Inhoud (inclusief inhoud die je deelt via de functie of toepassing Ring Neighbors). "Inhoud" verwijst naar alle audio, video, afbeeldingen, tekst en andere soorten inhoud die door onze Producten zijn vastgelegd of aan ons zijn geleverd (inclusief door jou geplaatste inhoud) met betrekking tot de Diensten. Je verklaart en garandeert dat:

(a) je de eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten op door jou geplaatste Gedeelde Inhoud of anderszins het recht hebt om de Inhoud te publiceren en de hieronder beschreven licentie te verlenen, en (b) de publicatie en het gebruik van je Gedeelde Inhoud op of via de Diensten niet in strijd is met de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon.

Hierbij verleen je Ring en zijn licentiehouders een onbeperkt, onherroepelijk, gratis en royaltyvrij, eeuwigdurend, wereldwijd recht op gebruik, distributie, opslag, verwijdering, vertaling, kopiëren, wijzigen, tonen en maken van afgeleide werken van dergelijke Inhoud die je deelt via onze Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de functie of toepassing Ring Neighbors, de Ring Community of via een gedeelde link, voor elk doel en in elke media-indeling. Je mag geen Inhoud gebruiken, reproduceren, wijzigen, uploaden, publiceren, verzenden, distribueren, tonen of anderszins exploiteren voor welk doeleinde dan ook, die: (i) niet je eigendom is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren en (ii) op enige wijze in strijd is met enig recht van derden. Ring behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Inhoud te allen tijde naar eigen goeddunken van de Diensten te verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat je Ring vrijwaart voor alle claims en claims die voortvloeien uit Inhoud die je deelt via onze Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de functie of toepassing Ring Neighbors of de Ring Community. Als je Inhoud ziet waarvan je denkt dat deze in strijd is met onze voorwaarden, wordt je verzocht deze te markeren in onze mobiele applicatie of aan ons te melden door te e-mailen naar abuse@ring.com.

RING PROTECT-ABONNEMENTEN

Als je je aanmeldt voor een abonnement op Ring Protect ("Ring Protect Plan"), ontvangen wij automatisch video-, fotografische en/of audio-inhoud die is vastgelegd door je Producten die zijn gekoppeld aan je Ring Protect Plan ("Ring Protect-opnamen"), met als doel dit voor je op te slaan. Voor meer informatie over Ring Protect-abonnementen verwijzen wij je naar Abonnementen voor Ring Protect en Privacy.

GRATIS PROEFPERIODE EN ABONNEMENTEN

Je kunt op de volgende manieren gebruikmaken van ons Ring Protect Plan:

Gratis proefperiodes. Soms bieden we bepaalde klanten verschillende proefperiodes of andere proefabonnementen voor Ring Protect Plan, waarvoor deze Voorwaarden gelden, tenzij anders vermeld in de aanbiedingen. Proefabonnees kunnen op elk moment ervoor kiezen om aan het einde van de proefperiode niet verder te gaan met een betaald abonnement. Als je voor afloop van de proefperiode geen betaald Ring Protect Plan afneemt, zullen je gemaakte video-opnamen worden verwijderd.

Betaalde maandelijkse en jaarlijkse abonnementen. Wanneer je je Product voor het eerst instelt via de Diensten, of op elk gewenst moment nadat je bent begonnen je Product te gebruiken, kun je gebruikmaken van ons Ring Protect Plan door een maand- of jaarabonnement te nemen, dat doorloopt totdat je je abonnement opzegt. Met deze abonnementen heb je recht op toegang tot ons Ring Protect-abonnement voor elke betalingsperiode totdat dit abonnement wordt geannuleerd. Je betaalde abonnement gaat automatisch in:

 • Direct, of op de eerste dag na het einde van je toepasselijke proefperiode, als je je abonnement hebt gekocht op ring.com; of 
 • hetgeen later is: (i) wanneer je het abonnement aan het Product koppelt in de Ring-toepassing of op Amazon.com, of (ii) op de eerste dag na het einde van je toepasselijke proefperiode als je het abonnement aan het Product koppelt terwijl je toepasselijke proefperiode actief is, als je je abonnement op amazon.com hebt gekocht. 

TENZIJ JE ONS VOORAFGAAND AAN EEN REKENING LAAT WETEN DAT JE WILT ANNULEREN OF NIET AUTOMATISCH WILT VERLENGEN, BEGRIJP JE DAT JE RING PROTECT PLAN AUTOMATISCH DOORLOOPT EN MACHTIG JE RING OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN (ZONDER KENNISGEVING AAN JOU, TENZIJ WETTELIJK VEREIST) VOOR HET INNEN VAN DE OP DAT MOMENT VAN TOEPASSING ZIJNDE ABONNEMENTSKOSTEN EN BELASTINGEN VOOR ELKE OPEENVOLGENDE PERIODE, MET EEN BETALINGSMETHODE DIE WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR JE HEBBEN GEREGISTREERD.

Abonnementskosten worden op de eerste dag van de desbetreffende abonnementsperiode gefactureerd of in rekening gebracht. Indien er geen betaling is ontvangen, de betaling wordt gestorneerd of indien een creditcard- of soortgelijke transactie wordt afgewezen of geweigerd, behoudt Ring zich het recht voor om je Ring Protect Plan-abonnement te beëindigen en extra administratiekosten in rekening te brengen en een dergelijke betaling te verwerken via de betaalmethode die je ons hebt verstrekt. Als je ons een nieuwe betaalmethode opgeeft en het bedrag wordt afgeschreven voordat je abonnement wordt opgezegd, wordt je nieuwe abonnementsperiode gebaseerd op de oorspronkelijke verlengingsdatum en niet op de datum van de succesvolle betaling.

Voor zover van toepassing, ga je ermee akkoord dat wij de kosten vanaf de eerste dag van de toepasselijke abonnementsperiode innen als je ervoor kiest per automatische incasso te betalen. Als je je inschrijft voor een betaald abonnement op of na het verstrijken van je gratis proefperiode, kunnen wij op de dag waarop je je inschrijft de betaling innen. Wij bevestigen het mandaat per e-mail zodra je je hebt ingeschreven en geven je vooraf bericht over toekomstige kosten na de eerste betaling.

Door Ring Protect Plan op amazon.com te kopen, ga je ook akkoord met de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Amazon.

Opzeggen van abonnementsdiensten. Voor meer informatie over het opzeggen van je maandelijkse of jaarlijkse Ring Protect Plan, zie Je Ring Protect Plan upgraden, wijzigen of opzeggen  als je je abonnement op  ring.com hebt gekocht. Als je je abonnement op amazon.com hebt gekocht, kun je je abonnementsinstellingen in Je lidmaatschappen en abonnementen in je account op Amazon.com annuleren of aanpassen. Nadat je hebt opgezegd, houd je tot de laatste dag van je abonnementsperiode toegang tot het Ring Protect Plan en je Ring Protect-opnamen. Na afloop van deze abonnementsperiode heb je geen toegang meer tot je Ring Protect-Opnamen.

Levenslange abonnementen. Bepaalde Producten worden verkocht met een levenslang abonnement (bijvoorbeeld de betreffende Producten die worden verkocht in X Line-bundels). Zie hier en hier voor meer informatie over de desbetreffende apparaten en hoe een levenslang abonnement werkt, inclusief hoe je het abonnement opzegt.

RECORDINGS, CONTENT, AND PERMISSION FROM YOU

Ring claimt geen eigendom van je intellectuele eigendomsrechten op je Inhoud. Met uitzondering van de rechten die je aan ons verleent onder deze Voorwaarden, behoud je alle rechten die je hebt op je Inhoud.

Door aankoop of gebruik van onze Producten en Diensten geef je echter Ring het recht, zonder enige compensatie of verplichting tegenover jou, op toegang en gebruik van je Gebruikersopnamen met als beperkte doeleinden Diensten aan je te leveren, je te beschermen, onze Producten en Diensten te verbeteren, nieuwe Producten en Diensten te ontwikkelen en anderszins zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

Als je ervoor kiest om je Inhoud publiekelijk te delen, geef je behalve de hierboven verleende licentie Ring het recht, zonder enige compensatie of verplichting tegenover jou, op toegang en gebruik van je Inhoud en daaraan gerelateerde locatiegegevens ten behoeve van het publiekelijk delen van dergelijke opnamen en gegevens met huidige en toekomstige gebruikers. Ook sta je het die gebruikers toe te reageren op de Inhoud.

Behalve de hierboven verleende rechten erkent en aanvaard je ook dat Ring je opnamen en gedeelde inhoud kan openen, gebruiken, bewaren en/of verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden, indien we wettelijk verplicht zijn dat te doen of als wij er te goeder trouw van overtuigd dat dergelijk openen, gebruiken, bewaren of verstrekken redelijkerwijs noodzakelijk is voor:

(a) het voldoen aan de toepasselijke wetten, verordeningen, juridische processen of redelijke verzoeken tot bewaring; (b) het handhaven van deze Voorwaarden, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (c) het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude-, veiligheids- of technische problemen; of (d) het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van Ring, haar gebruikers, een derde partij, of het publiek, zoals wettelijk vereist of toegestaan.

Verwijderde Inhoud en Gebruikersopnamen kunnen door Ring worden bewaard om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen en zijn niet opvraagbaar zonder een geldig gerechtelijk bevel.

RESTITUTIES

Risico van verlies

Alle aankopen van fysieke items van Ring worden gedaan in overeenstemming met een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en het eigendom van dergelijke items bij overdracht aan de vervoerder aan jou worden doorgegeven.

Retourbeleid

Als je, om welke reden dan ook, besluit een door jou gekocht Product te retourneren voor restitutie, dien je ons daarover te informeren en het Product aan ons te retourneren binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop het Product is bezorgd.* Items die tussen 1 november en 31 december zijn gekocht op Ring.com kunnen worden geretourneerd tot 31 januari van het daaropvolgende jaar. Ring neemt het eigendom van geretourneerde artikelen pas over wanneer het artikel bij ons afhandelingscentrum aankomt. Naar eigen goeddunken kan een restitutie worden verleend zonder dat een retourzending is vereist. In dit geval neemt Ring geen eigendom van het terugbetaalde item. Raadpleeg het Retourbeleid voor meer informatie over retourzendingen en restituties.

Bestellimieten/alleen eindgebruikers

Ring behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren of annuleren en bestelhoeveelheden te limiteren. Ring kan ook aanvullende informatie vereisen alvorens een bestelling te accepteren of verwerken. Ring.com verkoopt alleen producten aan eindgebruikers en we behouden ons het recht voor om je bestelling te weigeren of annuleren als we vermoeden dat je producten aanschaft voor wederverkoop.

DIENSTEN VAN DERDEN

Je kunt via onze Diensten mogelijk producten, websites, toepassingen, inhoud of diensten van derden ('Diensten van Derden') gebruiken of aanschaffen. Een beschrijving van of verwijzing naar Diensten van Derden door of via onze Diensten (waaronder beschrijvingen of verwijzingen via hyperlinks) impliceert geen goedkeuring door Ring van een dergelijke Dienst van Derden. Deze Diensten van Derden zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van dergelijke onafhankelijke derden en jouw gebruik daarvan vindt uitsluitend plaats op jouw eigen risico. Ring heeft geen controle over de inhoud of het beleid van dergelijke Diensten van Derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor (en wij zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor) de inhoud, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of de veiligheid van een dergelijke Dienst van Derden. Diensten van Derden kunnen onderhevig zijn aan hun eigen garanties, servicevoorwaarden en privacybeleid. Mogelijk moet je akkoord gaan met die voorwaarden van derden om de Diensten van Derden te gebruiken. Lees alle informatie over Diensten van Derden aandachtig door voordat je ze aankoopt via Ring. Wie ervoor kiest om toegang te krijgen tot door derden geleverde informatie (inclusief enige via onze Diensten verkregen informatie) is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van dergelijke informatie aan alle toepasselijke wetgeving.

SOFTWARE-UPDATES

Ring kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd updates, upgrades, patches en andere wijzigingen ontwikkelen om de prestaties van de Diensten en/of de Producten te verbeteren of om andere redenen ('Updates'). Je gaat ermee akkoord dat Ring dergelijke Updates automatisch kan installeren zonder enige nadere kennisgeving aan jou te verstrekken of enige aanvullende toestemming van jou te ontvangen.

COMMUNICATIE VAN GEBRUIKERS

Ring komt graag in contact met haar klanten. We accepteren echter geen ongevraagde ideeën, suggesties of andere materialen met betrekking tot producten, diensten of marketing en nemen deze niet in overweging. Alles wat je aan ons verstrekt of aanbiedt door of via onze websites of onze Diensten ('Communicatie'), waaronder e-mails naar Ring of berichten op interactieve gedeelten van onze websites, wordt geacht het eigendom van Ring te zijn en blijven. Als je ons dergelijke berichten stuurt, doe je dat op NIET-VERTROUWELIJKE BASIS, en wij zullen niet verplicht zijn om dergelijke informatie geheim te houden, ons te onthouden van het gebruik van dergelijke informatie, of je te compenseren voor de ontvangst of het gebruik van dergelijke communicatie. Het staat Ring vrij alle communicatie te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de publicatie, ontwikkeling, fabricage en marketing van onze Producten of Diensten met behulp van dergelijke communicatie. Door ons berichten te sturen via onze websites, via e-mail of op enige andere wijze, VRIJWAAR je Ring hierbij van enige aansprakelijkheid onder enige jurisprudentie in verband met het gebruiken, wijzigen, verkopen of openbaar maken van dergelijke communicaties. Door communicatie te uploaden naar of anderszins te verstrekken aan onze websites of Ring verleen je Ring hierbij, voor zover je enig recht hebt, het onbeperkte, eeuwige recht op het hergebruiken, verspreiden, wijzigen en het maken van afgeleide werken van dergelijke communicatie voor enig doel en in enig medium zonder compensatie aan jou.

PRODUCTEN EN SOFTWARE

Het downloaden of gebruiken van onze software (waaronder onze mobiele applicatie) geeft je geen eigendomsrecht op dergelijke software, inclusief alle bestanden, gegevens en afbeeldingen opgenomen in of gekoppeld aan de software. Je mag dergelijke software uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Onze software is auteursrechtelijk beschermd door Ring of zijn licentiegever(s), en kan worden beschermd door een of meer octrooien in bezit van Ring of zijn licentiegever(s). Software mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd of op een server geplaatst voor verdere distributie. Je mag de software niet verkopen, wijzigen, decompileren, ontleden of anderszins reverse-engineeren. Via deze website aangeboden Producten en Diensten zullen worden gegarandeerd, indien van toepassing, door de in verband met een dergelijk Product of dergelijke Dienst verstrekte schriftelijke licentie of garantie. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van alle Producten en Diensten, waaronder software die kan worden gedownload naar je smartphone of tablet om toegang te krijgen tot de Diensten (de 'Applicatie'). De Applicatie wordt aan jou in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik in verband met de Producten en Diensten, onder voorbehoud van alle bepalingen van deze Voorwaarden zoals die van toepassing zijn op de Producten en Diensten. Je zult de Applicatie alleen gebruiken met betrekking tot een apparaat dat je bezit of beheert. Je verklaart en garandeert dat je niet gevestigd bent in een land waarvoor een Amerikaans overheidsembargo geldt of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat terrorisme ondersteunt en dat je niet voorkomt op een lijst van door de Amerikaanse overheid als verboden of beperkt aangemerkte partijen

GEEN LEVENSBEDREIGENDE EN VEILIGHEIDS- OF KRITISCHE TOEPASSINGEN; BACK-UPS

Je erkent dat onze Producten en Diensten niet zijn bestemd voor door derden gemonitorde noodmeldingssystemen en dat wij geen noodmeldingen monitoren en geen hulpdiensten naar je huis zullen sturen wanneer zich een noodgeval voordoet. Ring verklaart of garandeert niet dat het gebruik van de Producten of Diensten enig veiligheidsniveau beïnvloedt of verhoogt. Je erkent dat de Producten en Diensten niet zijn bedoeld om 100% betrouwbaar te zijn en geen vervanging zijn voor een door derden gemonitord noodmeldingssysteem. We kunnen en zullen niet garanderen dat je binnen een bepaalde periode of op enig moment meldingen ontvangt. Alle levensbedreigende, veiligheids- en noodincidenten dienen aan de betreffende hulpdiensten te worden gemeld.

Wij raden je met klem aan back-ups te maken van alle belangrijke Gebruikersopnamen (bijvoorbeeld door dergelijke Gebruikersopnamen te downloaden en lokaal op te slaan). Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van je Inhoud naar een andere locatie buiten de Diensten om verlies van je Inhoud en andere gegevens te voorkomen.

GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES

Deze website kan fouten bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Ring behoudt zich derhalve voor zover wettelijk toegestaan het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving fouten of weglatingen (inclusief nadat een bestelling is ingediend) te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken. Dergelijke fouten of weglatingen kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. We behouden ons voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving het recht voor om enige order te annuleren of weigeren. We verontschuldigen ons voor alle eventuele ongemakken.

MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE OP ONZE WEBSITE WORDEN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN IN DE HUIDIGE VORM GELEVERD EN BIEDT RING GEEN ENKELE GARANTIE VAN ENIGERLEI AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID, NOCH GARANDEREN WIJ OP ENIGERLEI WIJZE DE KWALITEIT, DE GEGEVENSINHOUD, DE ARTISTIEKE WAARDE OF DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE INFORMATIE, INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE WORDEN VERZONDEN, ONTVANGEN, AANGEKOCHT OF ANDERSZINS VERKREGEN OF BESCHIKBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DEZE WEBSITE OF DE DIENSTEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN VEILIG, ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. TOEPASSELIJK RECHT STAAT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOE, ZODAT BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZAL RING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING VOORTVLOEIEND UIT DE DISTRIBUTIE OF HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, DE INHOUD OF MATERIALEN OP DEZE WEBSITE, DE PRODUCTEN OF DE DIENSTEN, ZELFS INDIEN WIJ OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEWEZEN. TOEPASSELIJK RECHT STAAT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE MOGELIJK NIET TOE, ZODAT BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RING JEGENS JOU VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN ALLE REDENEN VOOR RECHTSVORDERING (HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) HET DOOR JOU BETAALDE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR DE DESBETREFFENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN IN DE VOORGAANDE TWAALF (12) MAANDEN OVERSCHRIJDEN. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET WORDEN VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF VORDERING. RING WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK VAN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN RING AF. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT ZAL RING IN GEEN GEVAL OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INHOUD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD, OF ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VAN ENIGERLEI AARD ONTSTAAN IN VERBAND MET GEBRUIK VAN OF BLOOTSTELLING AAN ENIGE GEPUBLICEERDE, GEMAILDE, GEOPENDE, VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD.

JE GEBRUIKT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN OP JOUW EIGEN RISICO. JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN GEGEVENS EN/OF APPARATUUR DIE WORDT GEBRUIKT IN VERBAND MET JE GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EN JE STEMT ERMEE IN RING TE VRIJWAREN VOOR, EN JE KOMT OVEREEN ONS NIET TE VERVOLGEN VOOR, ENIGERLEI VORDERINGEN OP BASIS VAN JOUW GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DE DIENSTEN, INCLUSIEF VORDERINGEN VOOR VERLOREN GEGEVENS OF INHOUD, WERKVERTRAGINGEN OF WINSTDERVING VOORTVLOEIEND UIT JOUW GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DE DIENSTEN.

DE HIERBOVEN BESCHREVEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VOLLEDIG VAN TOEPASSING OP INWONERS VAN NEW JERSEY. INDIEN ENIG GEDEELTE VAN DEZE PARAGRAAF ONGELDIG WORDT GEACHT VOLGENS DE WETTEN VAN DE STAAT NEW JERSEY, HEEFT DE ONGELDIGHEID VAN EEN DERGELIJK GEDEELTE GEEN INVLOED OP DE GELDIGHEID VAN DE RESTERENDE GEDEELTEN VAN DE TOEPASSELIJKE PARAGRAFEN.

RECHTSBEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE

Ring controleert en beheert de Diensten vanuit zijn faciliteiten in de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij anders vermeld, worden materialen en inhoud op de Diensten uitsluitend gepresenteerd voor het promoten van Producten en Diensten in de Verenigde Staten van Amerika. Op de Producten en Diensten gepubliceerde informatie kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten die in jouw land of regio niet aangekondigd of beschikbaar zijn. We verklaren niet dat dergelijke informatie, producten, programma's of diensten waarnaar op de Producten of Diensten verwezen wordt, legaal, beschikbaar of toepasselijk zijn in jouw land of regio.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië en de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met conflicterende wetsprincipes.

GESCHILLENBESLECHTING

Verplichte bilaterale arbitrage en vrijwaring van collectieve procesvoering

LEES DEZE PARAGRAAF ZORGVULDIG DOOR. DEZE KAN VAN GROTE INVLOED ZIJN OP JE WETTELIJKE RECHTEN, INCLUSIEF JE RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

JIJ EN RING KOMEN OVEREEN DAT GESCHILLEN, CONTROVERSES OF VORDERINGEN VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET JE GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN, MET DEZE OVEREENKOMST, MET DE INHOUD, RELATIES TUSSEN ONS EN/OF OPNAMES OP DE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN UITSLUITEND ZAL WORDEN OPGELOST DOOR MIDDEL VAN DEFINITIEVE, BINDENDE, BILATERALE ARBITRAGE, behalve dat (1) je vorderingen kunt instellen bij het Small Claims Court (kantongerecht) van de county (het kanton) waarin je woont binnen de Verenigde Staten van Amerika indien je vorderingen ontvankelijk zijn; en (2) deze arbitrageovereenkomst geen betrekking heeft op het recht van jou of Ring om voorlopige of andere billijke maatregelen te vorderen in de staats- of federale rechtbank in Los Angeles County in Californië om de feitelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele-eigendomsrechten van een partij te voorkomen. De Federal Arbitration Act (the “FAA”), 9 U.S.C. § 1 e.v. en federale arbitragewetgeving zijn van toepassing op deze Overeenkomst en op alle vragen of een geschil onder arbitrage valt.

Er is geen rechter of jury bij arbitrage, en rechterlijke toetsing van een arbitrage-uitspraak is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoedingen en voorzieningen toekennen als een rechtbank (waaronder voorlopige voorzieningen, declaratoire uitspraken en wettelijke schadevergoedingen) en dient de bepalingen in deze Voorwaarden te volgen.

‘Geschillen' omvatten, maar zijn niet beperkt tot, enigerlei vorderingen of controverses tussen jou en Ring tegen elkaar op enigerlei wijze gerelateerd tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit deze Overeenkomst, de Diensten, de Producten, de Inhoud en/of Gebruikersopname(n), met inbegrip van maar niet beperkt tot verkopen, retouren, restituties, annuleringen, gebreken, beleidsregels, privacy, reclame of communicaties tussen jou en Ring, zelfs als de vordering ontstaat nadat jij of Ring Diensten of een gebruikersaccount hebt beëindigd. Geschillen omvatten ook, maar zijn niet beperkt tot, vorderingen die: (a) je tegen onze medewerkers, gevolmachtigden, gelieerden of andere vertegenwoordigers instelt; of (b) Ring tegen jou instelt. Geschillen omvatten ook, maar zijn niet beperkt tot, (i) vorderingen op enigerlei wijze gerelateerd aan of voortvloeiend uit aspecten van de relatie tussen jou en Ring, hetzij op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad, wet, fraude, misleiding, reclameclaims of andere jurisprudentie; (ii) vorderingen die zijn ontstaan voorafgaand aan deze Voorwaarden of uit een voorgaande set Voorwaarden met Ring; (iii) vorderingen die zijn onderworpen aan lopende procesvoering waarin je geen partij of collectief lid bent; en/of (iv) vorderingen die zijn ontstaan na de beëindiging van deze Voorwaarden.

Kennisgeving van geschil

Alvorens tot arbitrage over te gaan, stemmen jij en Ring ermee in de ander eerst een schriftelijke kennisgeving ('Kennisgeving van Geschil') te doen toekomen, met daarin (a) een schriftelijke beschrijving van het probleem en de relevante documenten en ondersteunende informatie; en (b) een beschrijving van de specifieke vordering. Je dient een Kennisgeving van Geschil te sturen naar: 1523 26th Street Santa Monica, CA 90404, met de vermelding 'Attention: Legal Department' (ter attentie van de juridische afdeling). Wij sturen hierop een kennisgeving van geschil (Notice of Dispute) naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Ring-account. Jij en Ring komen overeen te proberen een geschil te goeder trouw op te lossen alvorens over te gaan tot arbitrage en niet aan een arbitrageprocedure te beginnen voordat een beslechtingsperiode van vijfenveertig (45) dagen na kennisgeving is verstreken.

*Arbitrageproces en -procedure *

Als de partijen binnen vijfenveertig (45) dagen na de oorspronkelijke Kennisgeving van Geschil geen wederzijds geaccepteerde oplossing vinden, kan elk van beide partij overgaan tot bindende arbitrage als enige middel om vorderingen te beslechten, conform deze voorwaarden. Arbitrage zal (1) worden beheerd door Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc ('JAMS'), overeenkomstig de dan geldende Gestroomlijnde Regels en Procedures voor Arbitrage van JAMS (de 'JAMS-regels') en zoals gewijzigd door deze arbitrageovereenkomst, inclusief de regels betreffende indiening, beheer, onderzoek en honoraria van de arbiter; (2) worden uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter; en (3) plaatsvinden in de streek waar je woont of een redelijke, voor jou geschikte locatie binnen de Verenigde Staten van Amerika. Voor zover deze arbitrageovereenkomst in strijd is met de minimumnormen voor procedurele rechtvaardigheid van het JAMS-beleid betreffende voorwaarden vooraf inzake arbitrage bij consumentengeschillen (de 'Minimumnormen'), gelden in dat opzicht de Minimumnormen.

WIJ STEMMEN ER BEIDEN MEE IN DAT ALLE PROCEDURES VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN UITSLUITEND ZULLEN GESCHIEDEN OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET IN HET KADER VAN EEN COLLECTIEVE, VERTEGENWOORDIGENDE OF PARTICULIERE RECHTSZAAK. De arbiter mag bovendien, tenzij zowel jou als Ring uitdrukkelijk anders overeenkomen, geen vorderingen van meer dan één persoon consolideren en mag generlei vorm van vertegenwoordigende of collectieve procedure presideren. Indien een rechter besluit dat de van toepassing zijnde wetgeving de tenuitvoerlegging van enigerlei beperkingen van deze subparagraaf voor een specifieke vordering of maatregel uitsluit, moet die vordering (en alleen die vordering) worden gescheiden van de arbitrage en kan dan voor de rechtbank worden gebracht.

Als een vordering, om welke reden dan ook, door de rechtbank wordt afgehandeld en niet in arbitrage, zien we beiden af van ons recht op een juryrechtszaak.

JE BEGRIJPT EN STEMT ER DERHALVE MEE IN DAT JIJ EN RING DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, BEIDEN AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSZAAK EN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE VOOR ENIGE VORDERINGEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST VALLEN.

De JAMS-regels zijn te lezen op de website van JAMS op http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/. Niettegenstaande anderszins bepaald door enige JAMS-regels of enige andere voorwaarden in de met gezamenlijke instemming gekozen arbitrageregels, stemmen jij en Ring er beiden mee in dat alle kwesties met betrekking tot het Geschil ter beslissing worden gedelegeerd aan de arbiter. Bovendien zal de arbiter, en geen federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid hebben tot het beslechten van alle geschillen voortkomend uit of gerelateerd aan de interpretatie, toepasbaarheid, tenuitvoerlegging of formatie van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot enigerlei vordering dat alle of enig deel van deze Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, of dat een vordering onder arbitrage valt. De arbiter is bevoegd elke voorziening toe te wijzen die in een rechtszaak wettelijk of billijkerwijs beschikbaar zou zijn.

Hoorzitting

Indien je vordering niet groter is dan USD 10.000, komen jij en Ring overeen af te zien van een mondelinge hoorzitting door de arbiter en zal de arbitrage uitsluitend plaatsvinden op basis van documenten die jij en Ring aan de arbiter verstrekken, tenzij je om een hoorzitting verzoekt of de arbiter bepaalt dat een hoorzitting nodig is. Voor zover een mondelinge hoorzitting is aangevraagd door jou of Ring, of noodzakelijk wordt geacht door de arbiter, komen jij en Ring overeen dat de hoorzitting telefonisch of per videoverbinding zal plaatsvinden.

Beslissing van de arbiter

De uitspraak van een arbiter zal een schriftelijke verklaring zijn van de beschikking over elke vordering en zal ook een schriftelijke uiteenzetting bevatten van de voornaamste bevindingen en conclusies die de basis van de uitspraak vormen. De beslissing en de uitspraak van de arbiter zijn definitief en bindend, met enige beperkte rechterlijke toetsing onder de FAA, en de beschikking kan worden gedeponeerd bij enige bevoegde rechtbank.

*Kosten *

Het is de verantwoordelijkheid van elke partij om enigerlei indienings-, beheers- en administratieve kosten van JAMS en arbiterhonoraria te betalen zoals uiteengezet in de JAMS-regels. Voor zover de indieningskosten voor de arbitrage hoger zijn dan de kosten voor het indienen van een rechtszaak, betaalt Ring de extra kosten. Indien je eis tot schadevergoeding niet groter is dan USD 25.000 en je de hierboven beschreven procedure voor kennisgeving van geschil hebt gevolgd, zal Ring al dergelijke kosten betalen tenzij de arbiter vaststelt dat de kern van je Geschil of de vordering onbeduidend is of om oneigenlijke reden is ingediend (zoals bepaald volgens de normen zoals beschreven in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)).

*Kleine vorderingen en overheidsacties *

Als alternatief voor arbitrage kunnen jij of Ring Geschillen beslechten in een Small Claims Court (rechtbank voor kleine vorderingen) die bevoegd is inzake jouw vordering. Deze Voorwaarden en deze arbitrageovereenkomst beletten je niet je Geschil onder de aandacht te brengen van een federale, staats- of lokale overheidsinstantie. Dergelijke instanties kunnen, indien de wet dat toestaat, namens jou een vordering tegen Ring instellen.

SCHEIDBAARHEID EN BESTENDIGING

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet uitvoerbaar wordt geacht, zal die bepaling scheidbaar van de overige gebruiksvoorwaarden worden geacht en geen effect hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Bepalingen die, door hun aard, na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht. Zo blijft bijvoorbeeld na beëindiging al het volgende van kracht: enigerlei verplichting die je hebt om ons te betalen of schadeloos te stellen, enigerlei beperking van onze aansprakelijkheid, enigerlei voorwaarden inzake bezit van intellectuele-eigendomsrechten en voorwaarden met betrekking tot geschillen tussen ons.

PRIVACY

Zie ons Privacybeleid voor informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens die verzameld worden via onze Producten en Diensten.

KLANTENSERVICE

Vragen over deze Voorwaarden, verzoeken om beëindiging of restitutie van je abonnement op Ring Protect of andere verzoeken of vragen dienen te worden gericht aan het contactpunt dat aan het eind van deze Voorwaarden wordt vermeld.

Ring, LLC 1523 26th Street, Santa Monica, CA (VS), 90404 800.656.1918

helpmij@ring.com

**

Voor het laatst bijgewerkt op 8 januari 2021

BELANGRIJKE MEDEDELING: OP DEZE OVEREENKOMST ZIJN BINDENDE ARBITRAGE EN VRIJWARING VAN COLLECTIEVE PROCESVOERINGSRECHTEN VAN TOEPASSING ZOALS BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLENBESLECHTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN ALARMPRODUCTEN EN SERVICES

I.DEFINITIE VAN 'RING' EN 'ALARMPRODUCT' EN 'ALARMSERVICES'

Volgens de definitie omvat 'Ring' zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden voor alarmproducten en -services (de 'Algemene voorwaarden voor alarmen') de entiteiten Ring LLC, haar dochteronderneming Ring Protect Inc., en hun respectievelijke dochterondernemingen die de optionele bewakingsservice bieden (gedefinieerd in sectie VIII).

'Alarmproduct(en)' zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden voor alarmen wordt gedefinieerd als het Ring Alarm-beveiligingssysteem dat het volgende omvat: het basisstation, het toetsenblok, deur- en raamsensoren, bewegingsmelders, signaalversterkers en alle andere onderdelen, componenten, apparaten en sensoren die door Ring op elk moment worden geproduceerd voor gebruik met het Ring Alarm-beveiligingssysteem.

'Alarmservices' zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden voor alarmen wordt gedefinieerd als Ring-software, Ring-toepassing en Ring-websites die voor je gebruik met de Alarmproducten beschikbaar zijn.

II. GEHELE OVEREENKOMST

Deze Algemene voorwaarden voor alarmen, samen met de servicevoorwaarden van Ring (de 'servicevoorwaarden van Ring') die hier worden vermeld, worden hierin gezamenlijk de 'Overeenkomst' genoemd. De servicevoorwaarden van Ring bevatten aanvullende voorwaarden die op jou van toepassing zijn, waaronder (behalve waar dit wettelijk verboden is) GESCHILLENBESLECHTING MET EEN ARBITRAGEOVEREENKOMST, VRIJWARING VAN JURYRECHTZAKEN EN VRIJWARING VAN COLLECTIEVE PROCESVOERING EN EEN KEUZE VOOR DE WETGEVING VAN DE STAAT VAN CALIFORNIË. Lees deze Algemene voorwaarden voor alarmen en de servicevoorwaarden van Ring goed door en zorg dat je deze begrijpt voordat je elektronisch ondertekent.

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Ring met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle andere verklaringen, advertenties, marketing, literatuur, brochures, voorstellen, documenten of discussies die je met Ring hebt gehad. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd in overeenstemming met deze Overeenkomst of een door jou en Ring ondertekend schriftelijk document. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. In het geval van een onverenigbaar conflict tussen de Algemene voorwaarden voor Ring Alarm en onderdelen van Ring Alarm en de servicevoorwaarden van Ring, gelden de Algemene voorwaarden voor alarmen. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING IS OP JE HUIDIGE AANKOOP EN GEBRUIK VAN DE ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES EN OP ALLE EXTRA ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES DIE JE IN DE TOEKOMST AANSCHAFT EN GEBRUIKT. INDIEN JE NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST, KUN JE DE ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES NIET GEBRUIKEN EN KUN JE DE ALARMPRODUCTEN TEGEN VOLLEDIGE TERUGBETALING TERUGSTUREN.

III. TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCH CONTACT

Je kunt e-mails ontvangen op het e-mailadres dat je aan Ring hebt verstrekt voor alle doeleinden met betrekking tot de Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie die verband houdt met het Alarmproduct, Alarmservices en Bewakingsservice en alle meldingen van Ring zoals geleverd voor of toegestaan binnen deze Overeenkomst ('Kennisgevingsdoel(en)'). Je kunt dergelijke informatie ook ontvangen op je draadloze apparaat (zoals een smartphone of tablet) via de Ring-app of via een pc. Verder ga je ermee akkoord dat Ring contact met je kan opnemen op het telefoonnummer dat je hebt opgegeven voor kennisgevingsdoelen en dat contact op elke manier kan worden gelegd, met inbegrip van telefoongesprekken, automatische telefoonkiessystemen, sms- of e-mailberichten die naar je draadloze apparaat worden verzonden. Wanneer je ons een telefoonnummer of e-mailadres voor je contacten voor noodgevallen of een andere derde verstrekt, dien je ervoor te zorgen dat deze derden toestemming hebben gegeven om servicegerelateerde sms-berichten, telefoongesprekken en e-mails te ontvangen voor elk kennisgevingsdoel. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor berichten en gegevensverkeer die van toepassing kunnen zijn. Je gaat ermee akkoord om Ring onmiddellijk op de hoogte te stellen als een van de door jou opgegeven e-mailadressen of telefoonnummers wordt gewijzigd. Je gaat ermee akkoord je spraakberichten, sms- en e-mailberichten in de gaten te houden om geen communicatie van Ring te missen.

IV. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN RING

JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET ALARMPRODUCT, DE ALARMSERVICES EN BEWAKINGSSERVICE DETECTIE- EN MELDINGSPRODUCTEN EN -SERVICES ZIJN. HET ALARMPRODUCT, DE ALARMSERVICES EN BEWAKINGSSERVICE ELIMINEREN GEEN VOORVALLEN ZOALS BRAND, OVERSTROMINGEN, INBRAAK, OVERVALLEN EN MEDISCHE PROBLEMEN, EN JE GAAT ERMEE AKKOORD HET ALARMPRODUCT, DE ALARMSERVICES EN DE BEWAKINGSSERSERVICE NIET AAN TE SCHAFFEN OM DERGELIJKE VOORVALLEN ALDUS TE ELIMINEREN. VERDER BEGRIJP JE EN GA JE ERMEE AKKOORD DAT HET ALARMPRODUCT, DE ALARMSERVICES EN DE BEWAKINGSSERSERVICE DERGELIJKE VOORVALLEN EN DE HIERUIT VOORTVLOEIENDE GEVOLGEN NIET KUNNNEN AFWENDEN OF MINIMALISEREN EN DAAROM VERLEENT RING GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VERKLARING (INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) DAT HET ALARMPRODUCT, DE ALARMSERVICES OF BEWAKINGSSERVICE DERGELIJKE VOORVALLEN OF HUN GEVOLGEN KUNNEN AFWENDEN OF MINIMALISEREN.

JE GAAT ER VERDER MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, INDIEN RING OF HAAR DOCHTERONDERNEMING AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN CONTRACTBREUK, SCHENDING VAN DE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, SCHENDING VAN DE BEPERKTE GARANTIE, NALATIGHEID VAN WELKE AARD OF IN WELKE MATE DAN OOK VAN RING OF AAN HAAR DOCHTERONDERNEMING, STRIKT BEPERKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, SUBROGATIE, SCHADELOOSSTELLING OF BIJDRAGE, OF ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (MET UITZONDERING VAN MOEDWILLIG, OPZETTELIJK, INTENTIONEEL OF ROEKELOOS WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID VAN RING OF HAAR DOCHTERONDERNEMING IN DIE RECHTSGEBIEDEN DIE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GROVE NALATIGHEID NIET TOESTAAN) VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, HET ALARMPRODUCT, DE ALARMSERVICES OF DE BEWAKINGSSERVICE, DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RING EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN BEPERKT ZAL ZIJN TOT HET GROOTSTE VAN DEZE TWEE BEDRAGEN; (I) TWEEDUIZEND VIJFHONDERD USD ($ 2.500,00) OF (II) VIJF (5) KEER DE TOTALE KOSTEN (EXCLUSIEF BELASTINGEN EN VERZENDING) VOOR DE ALARMPRODUCTEN DIE UITSLUITEND DOOR JOU ZIJN GEKOCHT, EN DAT DIT DE ENIGE EN EXCLUSIEVE AANSPRAKELIJKHEID VORMT. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS SPECIFIEK BEDOELD VOOR ONDER ANDERE DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, EIGENDOMSSCHADE, ECONOMISCHE VERLIEZEN, ONDERLINGE VORDERINGEN EN ANDERE VORDERINGEN VOOR SCHADELOOSSTELLING EN BIJDRAGE EN VORDERINGEN VAN DERDEN. NIETS IN DIT DOCUMENT MAG WORDEN UITGELEGD OF GEÏNTERPRETEERD OP ENIGE WIJZE DIE DEZE CLAUSULE DEELS OF IN ZIJN GEHEEL ONGELDIG EN/OF ONUITVOERBAAR ZOU MAKEN.

V. AFSTANDSVERKLARING VAN SUBROGATIE VOOR RING

Je dient de juiste verzekeringsdekking te hebben ter bescherming tegen elk risico op verlies en je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle verzekeringsdekkingen die je nodig acht. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en de van toepassing zijnde verzekeringspolis of -polissen die je aanschaft en aanhoudt, vrijwaar je Ring en dochterondernemingen van alle aansprakelijkheid voor verliezen, voorvallen, gebeurtenissen of voorwaarden die door je verzekering wordt gedekt.

VI. SCHADELOOSSTELLING DOOR DERDEN VAN RING

DEZE OVEREENKOMST IS UITSLUITEND IN JE VOORDEEL BEDOELD. JE GAAT DAAROM, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AKKOORD MET HET SCHADELOOS STELLEN, VERDEDIGEN, ONTSLAAN EN VRIJWAREN VAN RING EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN TEGEN (I) ALLE VORDERINGEN, PROCESVOERINGEN, RECHTSZAKEN EN ENIGE ANDERE WETTELIJKE PROCEDURES DIE DOOR DERDEN WORDEN INGESTELD TEGEN RING OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, HET ALARMPRODUCT, DE ALARMSERVICES OF BEWAKINGSSERVICE (EEN “ACTIE VAN DERDEN”); EN (II) ALLE GERELATEERDE VERLIEZEN, SCHADE, SCHIKKINGEN EN VONNISSEN (INCLUSIEF BETALING VAN HONORARIA EN GEMAAKTE KOSTEN VAN ADVOCATEN DOOR RING OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN) OPGELOPEN DOOR, GERICHT OF GEVONDEN TEGEN, OF GEMAAKT DOOR RING OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT DERGELIJKE ACTIE VAN DERDEN ('DERDEN-GERLATEERDE SCHADE'), ZELFS ALS DERGELIJKE ACTIE VAN DERDEN EN DERDEN-GERELATEERDE SCHADE HET GEVOLG ZIJN VAN NALATIGHEID VAN WELKE AARD OF MATE DAN OOK DOOR RING OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, EEN BREUK VAN CONTRACT, GARANTIE OF VOORWAARDEN, BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, NIET-NALEVING VAN TOEPASSELIJK RECHT OF ANDERE TEKORTKOMINGEN. NIETS IN DIT DOCUMENT MAG WORDEN UITGELEGD ALS EEN VORDERING VAN ENIGE SCHADELOOSSTELLING WAARDOOR DEZE CLAUSULE DEELS OF IN ZIJN GEHEEL ONGELDIG EN/OF NIET-UITVOERBAAR ZOU WORDEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DEZE SCHADELOOSSTELLINGSVERPLICHTING IS NIET VAN TOEPASSING OP ENIGE VORM VAN MOEDWILLIG, OPZETTELIJK OF ROEKELOOS WANGEDRAG DOOR RING OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GROVE NALATIGHEID VAN RING OF AAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN IN RECHTSGEBIEDEN DIE GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GROVE NALATIGHEID TOESTAAN. 'DERDE PARTIJ' WORDT HIER GEDEFINIEERD ALS IEDERE PERSOON OF ENTITEIT DIE DEZE OVEREENKOMST NIET ELEKTRONISCH TEKENT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EEN ECHTGENO(O)T(E), FAMILIELID, GAST, BUUR, HUURDER, WERKNEMER OF VERZEKERINGSBEDRIJF.

VII. BEPERKTE GARANTIE VOOR ALARMPRODUCTEN

Het Alarmproduct wordt verkocht met een beperkte garantie van één jaar. Je hebt mogelijk ook andere rechten, maar deze verschillen per rechtsgebied. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Dit betekent dat de in deze beperkte garantie opgenomen beperking of uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing is.

VIII. BEWAKINGSSERVICE

a. Alleen beschikbaar met gecertificeerde en goedgekeurde apparaten van derden.

JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE BEWAKINGSSERVICE (ASSISTED MONITORING) ALLEEN WERKT MET DE ALARMPRODUCTEN EN APPARATEN VAN DERDEN DIE UITDRUKKELIJK DOOR RING ZIJN GECERTIFICEERD EN GOEDGEKEURD ALS COMPATIBEL MET DE BEWAKINGSSERVICE. INDIEN JE DE BEWAKINGSSERVICE HEBT GESELECTEERD, VRIJWAAR JE HIERBIJ RING EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN IN VERBAND MET, GERELATEERD AAN OF VEROORZAAKT DOOR DE INSTALLATIE EN/OF HET GEBRUIK VAN APPARATEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN DEZE ZIJN VERKOCHT DOOR RING, DIE NIET UITDRUKKELIJK DOOR RING ZIJN GECERTIFICEERD EN GOEDGEKEURD ALS COMPATIBEL MET DE BEWAKINGSSERVICE.

b. Toegestaan gebruik

JE BEGRIJPT HIERBIJ EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE BEWAKINGSSERVICE UITSLUITEND IS BEDOELD VOOR GEBRUIK OP DE LOCATIE VAN JE GEREGISTREERDE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES (zoals hieronder gedefinieerd in Sectie XX) (ELK GEREGISTREERD ENKEL HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES, EEN “GEREGISTREERD ADRES”) WAAR HET ALARMPRODUCT DOOR JOU IS AANGEBRACHT EN GEREGISTREERD VIA RING. DE BEWAKINGSSERVICE WERKT NIET ALS EEN VAN DE ALARMPRODUCTEN WORDT AANGEBRACHT OF GEBRUIKT OP EEN ANDERE LOCATIE DAN HET GEREGISTREERDE ENKELE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES. JE ERKENT DAT DE BEWAKINGSSERVICE NIET IS BEDOELD VOOR GEBRUIK OP EEN ANDERE LOCATIE DAN JE GEREGISTREERDE ENKELE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES EN JE GAAT ERMEE AKKOORD DE BEWAKINGSSERVICE NIET TE GEBRUIKEN OP EEN ANDERE LOCATIE. INDIEN JE DE BEWAKINGSSERVICE HEBT GESELECTEERD, VRIJWAAR JE HIERBIJ RING EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIEND UIT, GERELATEERD AAN OF VEROORZAAKT DOOR JE INSTALLATIE EN/OF GEBRUIK VAN ALARMPRODUCTEN EN/OF ALARMSERVICES OP EEN ANDERE LOCATIE DAN JE ENKELE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES.

JE MAG DE BEWAKINGSSERVICE ALLEEN OPENEN EN GEBRUIKEN OP BEPAALDE LOCATIES. RING KAN TOEGANG TOT DE BEWAKINGSSERVICE VANAF ANDERE LOCATIES BEPERKEN.

c. Hoe de Bewakingsservice werkt

De 'Bewakingsservice' bestaat uit de kennisgeving van jou en/of je contacten voor noodgevallen over de ontvangst van alle opgenomen signaalcodes, zoals hierin vermeld. Jij en je contacten voor noodgevallen kunnen op een of meer manieren worden gewaarschuwd: telefoontjes naar de telefoonnummers (waaronder ook via geautomatiseerde kiessystemen), e-mails naar de e-mailadressen en sms-berichten naar de draadloze apparaten die je aan Ring hebt opgegeven voor jezelf en je contacten voor noodgevallen.

Zodat de Bewakingsservice kan worden uitgevoerd, moet je Ring voorzien van alle opgevraagde informatie voor jou en je contacten voor noodgevallen en Ring onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in die informatie. Je gaat ermee akkoord dat elke persoon die je hebt aangewezen als contact voor noodgevallen is gemachtigd om namens jou te handelen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Ring zal vertrouwen en kan vertrouwen op uitsluitend de contactgegevens en andere informatie die je voor jezelf en je contacten voor noodgevallen verstrekt.

Na ontvangst van een opgenomen signaalcode van het Alarmproduct zal Ring redelijke inspanningen verrichten om jou of je contacten voor noodgevallen binnen een redelijke periode te informeren in overeenstemming met je instructies, het beleid en de procedures van de Bewakingsservice. Indien je te maken krijgt met een levensbedreigende/veiligheidssituatie, vastgoedrisico, brand, overstroming, inbraak, overval, medische problemen of andere calamiteiten, en als je dit veilig kunt doen, dien je onmiddellijk contact op te nemen met de politie, brandweer, 999, 112, 911 of een andere relevante noodhulpdienst.

d. Wijzigingen in de Bewakingsservice

Ring kan indien vereist onder de toepasselijke wetgeving of uit andere overwegingen van tijd tot tijd bepaalde beleidsregels of procedures met betrekking tot de Bewakingsservice en de reactie op vermelde signaalcodes herzien, vervangen, wijzigen, aanpassen, stopzetten of opzeggen. Ring zal ernaar streven je te informeren conform Sectie III van de Algemene voorwaarden voor alarmen over dergelijke herzieningen, vervangingen, wijzigingen, aanpassingen, stopzetting of opzegging binnen een redelijke periode voor of na de inwerkingtreding hiervan.

e. Vals alarm

In het geval dat een boete, sanctie of kosten aan jou of aan Ring worden opgelegd door een lokale overheid als gevolg van een vals alarm, overmatige of andere alarmomstandigheden of niet-naleving van lokale verordeningen of normen die bedoeld zijn om valse alarmen tegen te gaan en dergelijke omstandigheden of niet-naleving niet worden veroorzaakt door nalatigheid, schending van deze Overeenkomst of andere onrechtmatige handelingen van Ring, ga je ermee akkoord dat je als enige verantwoordelijk bent voor de betaling en dat je Ring vergoedt voor dergelijke boetes, sancties of kosten.

f. Wijzigingen in de systeemonderdelen

LET OP: ALS JE EEN VAN DE SYSTEEMONDERDELEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE XI VAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN ALARMEN) WIJZIGT OF WISSELT, KAN DIT ERTOE LEIDEN DAT JE ALARMPRODUCT NIET IN STAAT IS OM SIGNALEN TE ZENDEN WAARDOOR DE BEWAKINGSSERVICE NIET WERKT. Je bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je systeemonderdelen te allen tijde compatibel zijn met je Alarmproduct en Bewakingsservice en goed functioneren.

g. Overmacht

De verplichting om de Bewakingsservices te leveren wordt onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving opgeschort in het geval van een van de volgende situaties: (i) de telefoonlijnen, het netwerk of de apparatuur, andere communicatieapparatuur of de software worden om welke reden dan ook vernietigd, beschadigd of onbruikbaar; of (ii) oorlog, ongeacht of deze al dan niet is verklaard, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, ongeval, explosie, terrorisme, overheidsbevelen, voorschriften, beperkingen of prioriteiten, staking, uitsluiting of andere arbeidsgerelateerde problemen of enige andere oorzaak voor de duur van de onderbroken service. Ring stuurt je een kennisgeving conform Sectie III van de Algemene voorwaarden voor alarmen van een opschorting zodra dit redelijkerwijs mogelijk is na dergelijke overmacht.

IX. BEWAKINGSSERVICE NA GRATIS PROEFPERIODE.

JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, ALS JE VÓÓR HET AFLOPEN VAN JE GRATIS PROEFPERIODE GEEN BETAALD ABONNEMENT NEEMT OP RING PROTECT PLUS, SOMMIGE FUNCTIES VAN JE BEWAKINGSSERVICE AAN HET EINDE VAN JE GRATIS PROEFPERIODE NIET MEER ZULLEN WERKEN. JE BEGRIJPT VERDER DAT JIJ EN JE NOODCONTACTEN ZONDER EEN BETAALD ABONNEMENT GEEN GEAUTOMATISEERDE OPROEPEN EN/OF TEKSTBERICHTEN MEER ONTVANGEN.

X. TOEGANG BREEDBANDINTERNET/ BACK-UP DRAADLOZE DATASERVICE.

De Alarmservices en Bewakingsservice werken niet of zijn niet toegankelijk zonder (i) een werkend wifinetwerk op je geregistreerde adres dat is ingesteld om betrouwbaar te communiceren met je Alarmproduct; (ii) een actief, actueel en correct aangemaakt account bij Ring; (iii) een ingeschakeld en ondersteund draadloos apparaat; en (iv) altijd ingeschakelde breedbandinternettoegang op je geregistreerde adres met voldoende bandbreedte voor ondersteuning van je Alarmproduct (gezamenlijk de of je 'Systeemonderdelen'). Het is je verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je alle vereiste Systeemonderdelen hebt en dat deze compatibel en correct geconfigureerd zijn met je Alarmproduct. Je erkent dat de Alarmservices en de Bewakingsservice mogelijk niet werken zoals beschreven wanneer niet aan de vereisten en compatibiliteit is voldaan. Als je een van de vereiste Systeemonderdelen wijzigt, is het je eigen verplichting en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze compatibel zijn en correct zijn geconfigureerd voor gebruik met je Alarmproduct en Alarmservices. Indien Ring een melding ontvangt dat je de vereiste Systeemonderdelen niet hebt onderhouden, mag Ring naar eigen goeddunken de Alarmservices of Bewakingsservice beëindigen in overeenstemming met Sectie XII van de Algemene voorwaarden voor alarmen. De Bewakingsservice omvat ook alleen een draadloze datadienst die dient als back-up tijdens een eventuele uitval van je breedbandinternettoegang (de 'Back-up draadloze dataservice'). De Back-up draadloze dataservice werkt alleen als je geregistreerde adres zich binnen het dekkingsgebied van de desbetreffende provider bevindt voor de Back-up draadloze dataservice. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je geregistreerde adres zich in het desbetreffende dekkingsgebied bevindt. Je alarmproduct kan een SIM-kaart bevatten. Je gaat ermee akkoord de SIM-kaart niet te gebruiken, behalve in je Alarmproduct. Elke overtreding van de beperkingen met betrekking tot het gebruik van de SIM-kaart kan, naar eigen goeddunken van Ring, leiden tot beëindiging van de Alarmservices of Bewakingsservice in overeenstemming met sectie XII van deze Overeenkomst.

Bovendien ga je ermee akkoord dat als Ring onbevoegd of buitensporig gebruik van de Alarmservices of Bewakingsservice of SIM-kaart detecteert, je Ring vergoedt voor al het datagebruik gerelateerd aan het onbevoegde of overmatige gebruik. Je geeft Ring hierbij uitdrukkelijk toestemming om de betaalkaart die aan je account is gekoppeld te belasten met alle kosten voor onbevoegd of overmatig datagebruik.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Ring niet verantwoordelijk is voor het al dan niet functioneren van je Systeemonderdelen of Back-up draadloze dataservice. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de Systeemonderdelen en de Back-up draadloze dataservice niet foutloos zijn en kunnen worden onderbroken, vertraagd, geweigerd of anderszins beperkt om verschillende redenen, waaronder onvoldoende dekking, stroomuitval, beëindiging van service en toegang, milieuomstandigheden, interferentie, niet-betaling van toepasselijke tarieven en kosten, niet-beschikbaarheid van radiofrequente kanalen, systeemcapaciteit, upgrades, reparaties of verstoringen en prioriteitstoegang door hulpverleners in geval van een calamiteit of noodsituatie ('Serviceproblemen'). Serviceproblemen kunnen ertoe leiden dat je Alarmproduct geen vermelde signaalcodes kan verzenden en in dat geval is de Bewakingsservice niet beschikbaar voor de duur van het Serviceprobleem. Bovendien kunnen Serviceproblemen ertoe leiden dat de Alarmservice onbetrouwbaar is of niet beschikbaar is voor de duur van het Serviceprobleem. Ring noch een draadloze dataprovider is verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke Serviceproblemen.

MET NAME MET BETREKKING TOT DE BACK-UP DRAADLOZE DATASERVICE ERKEN JE DAT DE BACK-UP DRAADLOZE DATASERVICE ALLEEN BESCHIKBAAR WORDT GESTELD BINNEN HET BEDRIJFSBEREIK VAN DE NETWERKEN. DE BACK-UP DRAADLOZE DATASERVICE KAN TIJDELIJK WORDEN GEWEIGERD, ONDERBROKEN OF BEPERKT VANWEGE: (A) BEPERKINGEN VAN FACILITEITEN; (B) TRANSMISSIEBEPERKINGEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR ATMOSFERISCHE, TERREIN-, ANDERE NATUURLIJKE OF KUNSTMATIGE OMSTANDIGHEDEN DIE DE TRANSMISSIE BEÏNVLOEDEN, ZWAKKE BATTERIJEN, OVERCAPACITEIT VAN HET SYSTEEM, BEWEGING BUITEN EEN SERVICEGEBIED OF HIATEN IN DE DETECTIE IN EEN SERVICEGEBIED EN ANDERE OORZAKEN DIE REDELIJKERWIJS BUITEN DE CONTROLE VAN DE DRAADLOZE DATAPROVIDER VALLEN, ZOALS ONDER ANDERE, MAAR NIET UITSLUITEND, INTENTIONELE OF NALATIGE HANDELINGEN VAN DERDEN DIE HET NETWERK BESCHADIGEN OF HINDEREN OF DE SERVICE VERSTOREN; OF (C) WIJZIGINGEN, UPGRADES, VERPLAATSINGEN, REPARATIES VAN DE APPARATUUR EN ANDERE SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE JUISTE OF VERBETERDE WERKING VAN DE SERVICE. PARTNERNETWERKEN VAN DATAPROVIDERS WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT BESCHIKBAAR GESTELD. RING EN DE DRAADLOZE DATAPROVIDER BIEDEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID OF KWALITEIT VAN DE ROAMINGSERVICE DIE WORDT GELEVERD DOOR PROVIDERPARTNERS EN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE FOUTEN, STROOMUITVAL OF STORINGEN VAN PARTNERNETWERKEN VAN DATAPROVIDERS.

XI. VERPLICHTING OM DE BATTERIJEN VOOR JE ALARMPRODUCT OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN, TE TESTEN EN TE VERVANGEN.

Je bent verantwoordelijk voor de installatie van je Alarmproduct in strikte overeenstemming met de instructies en specificaties die aan jou ter beschikking zijn gesteld. INDIEN JE ALARMPRODUCT NIET GOED IS GEÏNSTALLEERD, OF ALS JE ALARMPRODUCT OF EEN VAN DE SENSOREN ZICH BUITEN HET DETECTIEBEREIK BEVINDT OF WORDT GEHINDERD OF GEBLOKKEERD DOOR MUREN, MEUBELS, PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN OF ANDERE ZAKEN, KUNNEN VALSE ALARMEN OF DETECTIESTORINGEN VOORKOMEN. Het is je verantwoordelijkheid om je Alarmproduct na installatie te testen en vervolgens je Alarmproduct na installatie regelmatig te testen en te onderhouden. Het is ook je verantwoordelijkheid om de batterijen voor je Alarmproduct indien nodig te vervangen. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ALARMPRODUCT MOGELIJK NIET WERKT OF NIET GOED WERKT ALS DE BATTERIJEN VERVANGEN MOETEN WORDEN OF ONDERHOUD NODIG HEBBEN. CONTROLEER ZE REGELMATIG.

XII. VERZUIM VAN DE KLANT

Indien je niet aan je verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (financiële of niet-financiële) voldoet, heeft Ring het recht, geheel naar eigen goeddunken, de Bewakingsservice of Alarmservices te beëindigen. Indien Ring hiervoor kiest, word je eerst op de hoogte gebracht overeenkomstig Sectie III van deze Overeenkomst met betrekking tot het verzuim van je verplichting en de intentie van Ring om de Bewakingsservice of Alarmservices te beëindigen (de 'Kennisgeving van intentie tot beëindiging'). Je hebt tweeënzeventig (72) uur de tijd vanaf de datum waarop de Kennisgeving van intentie tot beëindiging voor het eerst naar jou wordt gestuurd om je prestatieverzuim (de 'Herstelperiode') volledig te herstellen, waarbij de tijd van essentieel belang is. Indien je dit niet tijdig doet, kan Ring naar eigen goeddunken de Bewakingsservice of Alarmservices op elk gewenst moment beëindigen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld in overeenstemming met Sectie III (de “Opzegging'). De beëindiging van de Bewakingsservice of Alarmservices vindt plaats binnen achtenveertig (48) uur nadat de Opzegging voor het eerst aan jou is verzonden (de 'Beëindiging'). In het geval van een Beëindiging en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord Ring, (a) alle verschuldigde bedragen en (b) de redelijke incassokosten van Ring te betalen, inclusief advocatenhonoraria en -kosten. In het geval van Beëindiging van de Bewakingsservice of Alarmservices wordt er daarna geen Bewakingsservice of Alarmservices meer geleverd. Indien Ring geen actie onderneemt bij ingebrekeblijving of prestatieverzuim, betekent dit niet dat het bedrijf afziet van actie tegen andere ingebrekeblijvingen. Elke vrijwaring door Ring moet schriftelijk zijn en mag niet worden geïmpliceerd door zijn acties of inactiviteit. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, geef je bij Beëindiging uitdrukkelijk toestemming aan Ring om de betaalkaart die aan je account is gekoppeld te belasten met het volledige bedrag dat vervolgens verschuldigd is en de redelijke incassokosten van Ring, met inbegrip van advocatenhonoraria en -kosten, indien van toepassing. Verder behoudt Ring zich in de volgende gevallen het recht voor om de Bewakingsservice of Alarmservices te beëindigen, zonder verdere verplichting aan jou (met uitzondering van betaling van alle bedragen die dan verschuldigd zijn): (i) bij overmatige en/of valse signalen, (ii) bij het niet aanhouden van breedbandinternettoegang door jou, (iii) indien je draadloze datagebruik als schadelijk of storend wordt beschouwd, of anderszins het netwerk van de draadloze dataprovider verstoort of de mogelijkheid om kwaliteitsservice aan andere klanten te bieden, of (iv) op basis van het redelijke beleid en de redelijke procedures van het Bewakingsstation (gezamenlijk de 'Overige redenen voor beëindiging' genoemd). Indien Ring ervoor kiest om de Bewakingsservice of Alarmservices te beëindigen vanwege Overige redenen voor beëindiging, doet het bedrijf je een Opzegging overeenkomstig Sectie III van de Algemene voorwaarden voor alarmen toekomen. De beëindiging van de Bewakingsservices of Alarmservices voor de Overige redenen voor beëindiging worden binnen achtenveertig (48) uur nadat de Opzegging voor het eerst aan jou is verzonden van kracht.

XIII. ONDERAANEMING EN TOEWIJZINGEN.

Je kunt deze Overeenkomst niet overdragen of toewijzen zonder toestemming van Ring; Ring kan deze Overeenkomst echter wel toewijzen of de verplichtingen uitbesteden zonder je toestemming, inclusief de Bewakingsservice. Indien Ring dit doet, ontvangt iedereen aan wie Ring zijn verplichtingen heeft toegewezen of uitbesteed, het voordeel van en het recht om alle voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst af te dwingen.

XIV. BEPERKINGEN VAN DE ALARMPRODUCTEN

JE ALARM IS MOGELIJK NIET BEDOELD OF ONTWORPEN VOOR GEBRUIK BUITEN, TENZIJ UITDRUKKELIJK GESPECIFICEERD VOOR BUITENGEBRUIK IN DE SPECIFICATIES VOOR JE ALARMPRODUCT. LEES DE SPECIFICATIES VOOR JE ALARMPRODUCT VOORDAT JE JE ALARMPRODUCT BUITENSHUIS GEBRUIKT.

XV. DERDEN-BEGUNSTIGDEN

BEHALVE AANNEMERS EN RECHTVERKRIJGENDEN ZOALS OPGENOMEN OF TOEGESTAAN IN DEZE OVEREENKOMST, ZIJN ER GEEN DERDEN-BEGUNSTIGDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

XVII. KENNISGEVING EN AFSTANDSVERKLARING VAN KWETSBAARHEID VOOR MALWARE

Apparatuur die afhankelijk is van draadloze verbindingen of internetverbindingen of die is aangesloten op een netwerk van welke aard dan ook (zoals beveiligingssystemen, communicatieapparatuur, camera's, radio's, toegangscontrole, cloudopslag, NAS-opslag, DVR's, NVR en andere soorten netwerkbeveiliging en andere apparaten) is mogelijk niet veilig en kan worden misbruikt of gehackt door malware- en spywarevarianten ('Kwetsbaarheden voor malware”). Kwetsbaarheden voor malware kunnen een gateway bieden voor kwaadwillenden die je systeem of gerelateerde apparatuur kunnen in- of uitschakelen; je gegevens of de gegevens van anderen bekijken, extraheren, wijzigen, vernietigen, onthullen of verdraaien; je activiteiten en activiteiten van anderen bewaken en/of bespioneren; internet- en netwerkstoringen veroorzaken; zorgen voor onbedoelde of onbevoegde toegang door anderen tot je netwerk of het netwerk van anderen en op andere wijze mensen, eigendommen of gegevens in gevaar brengen.

RING GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT DE ALARMPRODUCTEN, ALARMSERVICES OF BEWAKINGSSERVICE VEILIG ZIJN, GEEN KWETSBAARHEDEN VOOR MALWARE BEVATTEN OF HIER NIET GEVOELIG VOOR ZIJN. Ring aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsbaarheden voor malware en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stem je ermee in Ring te vrijwaren van en schadeloos te houden voor alle kwetsbaarheden voor malware en hieraan gerelateerd verlies of enige vorm van schade, zelfs als dit wordt veroorzaakt door een schending van een contract of nalatigheid van Ring in enige vorm of mate (de 'Vrijwaring van kwetsbaarheden voor malware'). Als de Vrijwaring van kwetsbaarheden voor malware om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, is de BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN RING in Sectie IV van de Algemene voorwaarden voor alarmen van toepassing op alle verliezen of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan kwetsbaarheden voor malware.

XVIII. STANDAARDEN SLIMME APPARATEN/APPARATEN VAN DERDEN.

Je Alarmproduct kan verschillende open of algemeen beschikbare normen of middelen gebruiken om te communiceren en te werken met slimme of aangesloten apparaten die ook worden gebruikt door andere systemen of services die niet zijn geproduceerd door Ring, waaronder Z-Wave-, Zigbee HA-, wifi-, Bluetooth- en IP-apparaten. SLIMME, VERBONDEN OF ANDERE APPARATEN VAN DERDEN ('APPARATEN VAN DERDEN') KUNNEN ECHTER MOGELIJK NIET WERKEN MET JE ALARMPRODUCT OF DE ALARMSERVICES, OF KUNNEN BEPERKTE FUNCTIONALITEIT HEBBEN, ZELFS INDIEN ONTWORPEN, GESPECIFICEERD OF VERKOCHT OM TE FUNCTIONEREN GEBRUIKMAKEND VAN DEZELFDE OF SOORTGELIJKE STANDAARDEN OF COMMUNICATIEMIDDELEN.

RING IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, VRIJWAAR JE HIERBIJ RING EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN VAN EN STEL JE HET BEDRIJF SCHADELOOS VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIEND UIT, VERBAND HOUDEND MET OF VEROORZAAKT DOOR JE POGINGEN OM APPARATEN VAN DERDEN TE VERBINDEN OF GEBRUIKEN MET JE ALARMPRODUCT OF ALARMSERVICES. VERDER VERLEENT RING GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT APPARATEN VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE OF VERKLARING DAT EEN APPARAAT VAN DERDEN VEILIG MET JE ALARMPRODUCT OF DE ALARMSERVICES ZAL COMMUNICEREN OF FUNCTIONEREN, OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT APPARATEN VAN DERDEN. Bovendien ga je ermee akkoord dat Ring de Bewakingsservice of Alarmservices kan beëindigen overeenkomstig Sectie XII van de Algemene voorwaarden voor alarmen indien Ring, naar eigen goeddunken, van mening is dat de werking van een apparaat van derden een probleem kan veroorzaken met je Alarmproduct, de Alarmservices, de Bewakingsservice of met de aansprakelijkheid van Ring jegens jou of anderen.

XIX. ROOKALARM- EN KOOLMONOXIDEMELDERS.

RING GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT EEN ROOKALARM- OF KOOLMONOXIDEMELDER DIE IS VERKOCHT DOOR RING EEN BRANDALARMSYSTEEM VERVANGT OF VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN EVENTUELE NATIONALE/PROVINCIALE OF LOKALE WETGEVING, WETBOEK, VERORDENING, INSTELLINGEN MET RECHTSBEVOEGENHEID OF INDUSTRIËLE NORMEN, ZOALS NFPA 72. JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN TOEPASSELIJK NATIONALE/PROVINCIALE OF LOKALE WETGEVING, WETBOEK, VERORDENING, INSTELLINGEN MET RECHTSBEVOEGENHEID OF INDUSTRIËLE NORMEN DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE SERVICE VAN ROOKALARM- OF KOOLMONOXIDEMELDERS DIE DOOR RING ZIJN VERKOCHT. TENZIJ ANDERS IS VOORZIEN DOOR DE WET OF DE FABRIKANT, MOGEN ROOKALARMMELDERS NIET LANGER DAN TIEN (1O) JAAR VANAF DE FABRICAGEDATUM IN BEDRIJF BLIJVEN EN JE BEGRIJPT ALDUS EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ROOKALARMMELDERS MINIMAAL IEDERE TIEN (10) JAAR OF INDIEN NODIG EERDER MOETEN WORDEN VERVANGEN. INDIEN EEN ROOKALARMMELDER NIET GOED FUNCTIONEERT TIJDENS EEN TEST, MOET JE HET GEBRUIK VAN DE ROOKALARMMELDER STOPPEN EN DEZE ONMIDDELLIJK VERVANGEN.

XX. UITSLUITEND VOOR GEBRUIK OP MOMENTEEL GEREGISTREERD ENKEL HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES.

DE ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK OP JE GEREGISTREERDE ENKELE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES (zoals hieronder gedefinieerd). DE ALARMPRODUCTEN ZIJN NIET GECERTIFICEERD DOOR UNDERWRITERS LABORATORIES OF SOORTGELIJKE CERTIFICERING, DE ALARMPRODUCTEN EN ALARMSERVICES KUNNEN MOGELIJK NIET WERKEN, OF NIET GOED WERKEN, INDIEN DE ALARMPRODUCTEN ZIJN GEPLAATST OF DE ALARMSERVICES WORDEN GEBRUIKT OP EEN ANDERE LOCATIE DAN JE GEREGISTREERDE ENKELE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES. JE GAAT ERMEE AKKOORD JE ALARMPRODUCTEN OF ALARMSERVICES NIET TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN OP EEN ANDERE LOCATIE DAN JE GEREGISTREERDE ENKELE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES, EN DE ALARMPRODUCTEN OF ALARMSERVICES NOOIT TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN OP EEN ANDERE LOCATIE DAN JE GEREGISTREERDE ENKELE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES. INSTALLEER OF GEBRUIK JE ALARMPRODUCTEN OF ALARMSERVICES NIET OP MEERDERE HUISADRESSEN OF OP EEN COMMERCIEEL ADRES DAT NIET IN AANMERKING KOMT. JE VRIJWAART HIERBIJ RING EN DOCHTERBEDRIJVEN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIEND UIT, GERELATEERD AAN OF VEROORZAAKT DOOR JE INSTALLATIE EN/OF GEBRUIK VAN ALARMPRODUCTEN OF ALARMSERVICES OP EEN ANDER ADRES DAN JE GEREGISTREERDE ENKELE HUISADRES OF IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES.

'IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES' IS STRIKT BEPERKT TOT HET VOLGENDE: (I) EEN BEDRIJFSVESTIGING WAARIN DE ALARMPRODUCTEN OF ALARMSERVICES ALLEEN WORDEN GEBRUIKT ALS INBRAAKDETECTIESYSTEEM EN NIET ALS EEN DETECTIESYSTEEM VOOR OVERSTROMINGEN, BEVRIEZING, ROOK OF KOOLMONOXIDE; (II) EEN BEDRIJFSVESTIGING DIE DE ALARMPRODUCTEN HEEFT GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALARMEN EN OVEREENKOMSTIG DE DOCUMENTATIE EN INSTRUCTIES VAN RING MET BETREKKING TOT INSTALLATIE, ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE ALARMPRODUCTEN, HET BEREIK VAN DE ALARMPRODUCTEN EN/OF BEPERKINGEN VAN DE ALARMPRODUCTEN; EN (III) EEN BEDRIJFSVESTIGING DIE NIET ANDERSZINS IS ONDERWORPEN AAN NATIONALE OF LOKALE CODES, WETTEN, VERORDENINGEN, REGELGEVING, PRAKTIJKNORMEN, UNDERWRITERS LABORATORIES-CERTIFICERING OF SOORTGELIJKE CERTIFICERING, NALEVINGSVEREISTEN, VERZEKERINGSVEREISTEN, LEASEVEREISTEN OF ENIGE ANDERE OVEREENKOMSTEN OF VEREISTEN TUSSEN DE KLANT EN EVENTUELE DERDEN, IN IEDER GEVAL MET BETREKKING TOT ONTWERP, AANKOOP, INSTALLATIE, GEBRUIK, TESTEN, REPARATIE, ONDERHOUD, INSPECTIE EN/OF BEWAKING OF SERVICE VAN EEN INBRAAKDETECTIESYSTEEM VAN WELKE AARD OF WELK TYPE DAN OOK. JE VRIJWAART HIERBIJ RING EN DOCHTERBEDRIJVEN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIEND UIT, GERELATEERD AAN OF VEROORZAAKT DOOR JE AANKOOP, INSTALLATIE EN/OF GEBRUIK VAN DE ALARMPRODUCTEN EN/OF ALARMSERVICES VOOR OF OP EEN ANDERE LOCATIE DAN EEN GEREGISTREERD IN AANMERKING KOMEND COMMERCIEEL ADRES.

XXI. KLANTENSERVICE EN -ONDERSTEUNING VAN RING.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de klantenservice en klantenzorg en -ondersteuning die wordt aangeboden of geleverd door Ring geen 999, 112, 911 of een andere noodhulpdienst of verzendingscentrum, hulpverlener of verzenddienst is. NEEM GEEN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE OF ENIGE KLANTENZORG EN -ONDERSTEUNING DIE DOOR RING WORDT GEBODEN VOOR LEVENSBEDREIGENDE/VEILIGHEIDSRISICO’S, RISICO’S VOOR EIGENDOMMEN, BRAND, OVERSTROMING, INBRAAK, OVERVAL, MEDISCHE PROBLEMEN OF ANDERE NOODGEVALLEN. INDIEN JE EEN DERGELIJK NOODGEVAL HEBT, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET DE POLITIE, BRANDWEER, 999, 112, 911, OF EEN ANDERE GEPASTE SPOEDHULPDIENST.

Servicevoorwaarden Ring V1