BEPERKTE GARANTIE EN DIEFSTALBEVEILIGING

Eenjarige Beperkte Garantie voor Ring-apparaten

Als je een consument bent, wordt de Eenjarige Beperkte Garantie verleend in aanvulling op en onverminderd je rechten als consument. Meer informatie over consumentenrechten in verband met gebrekkige producten vind je hier.

Als je jouw Ring-apparaat of accessoire (het “Apparaat”) hebt gekocht op Ring, Amazon of bij een erkende wederverkoper, wordt de garantie op het Apparaat verleend door Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, United States (“Ring”). De aanbieder van deze garantie wordt hierna ook aangeduid als “wij”.

Indien je een nieuw of gecertificeerd opgeknapt Apparaat koopt, bieden wij bij normaal consumentengebruik garantie voor het Apparaat in verband met gebreken in materialen en fabricagefouten gedurende een jaar vanaf de datum van de originele aankoop in de winkel. Gedurende deze garantieperiode zullen wij, als zich een gebrek voordoet in het Apparaat en jij de instructies voor retourzending van het Apparaat opvolgt, naar eigen keuze, voor zover dat is toegestaan op grond van het recht, (i) het Apparaat repareren met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde onderdelen, (ii) het Apparaat vervangen door een nieuw of een gereviseerd Apparaat dat gelijkwaardig is aan het te vervangen Apparaat of (iii) de aankoopprijs voor het Apparaat geheel of gedeeltelijk aan je restitueren. Deze beperkte garantie geldt, voor zover dat is toegestaan op grond van het recht, voor alle reparaties, vervangende onderdelen of vervangende apparaten gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dat langer is, negentig dagen. Alle vervangen onderdelen en Apparaten waarvan de aankoopprijs is gerestitueerd worden eigendom van ons. Deze beperkte garantie geldt uitsluitend voor hardwarecomponenten van het Apparaat die niet zijn blootgesteld aan ongevallen, verkeerd gebruik, nalatigheid, brand of schade als gevolg van andere externe oorzaken, wijziging, reparaties of zakelijk gebruik.

Instructies. Voor specifieke instructies over hoe je garantieservice kunt krijgen voor je Apparaat, kun je contact opnemen met de Ring Klantenservice via https://support.ring.com/hc/. In het algemeen geldt dat je je Apparaat in de oorspronkelijke verpakking of in een even goed beschermende verpakking moet afleveren op het door de Klantenservice aangegeven adres. Voordat je je Apparaat aflevert voor garantieservice dien je eerst zelf alle verwijderbare opslagmedia te verwijderen en een back-up te maken van alle gegevens, software of andere materialen die je wellicht op je Apparaat hebt opgeslagen of bewaard. Die opslagmedia, gegevens of andere materialen zouden vernietigd kunnen worden, verloren kunnen gaan of geherformatteerd kunnen worden tijdens de service en wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verliezen.

Beperkingen. VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET RECHT, GELDEN DE VOORGAANDE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, EN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES WEGENS VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN, VAN DE HAND. ALS HET ONS OP GROND VAN HET RECHT NIET IS TOEGESTAAN OM WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND TE WIJZEN, DAN ZIJN AL DIE GARANTIES, VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET RECHT, BEPERKT IN TIJD TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN TOT REPARATIE- OF VERVANGINGSSERVICE.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN SCHENDING VAN GARANTIES OF OP GROND VAN ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR VORDERINGEN WEGENS OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WEGENS HANDELEN EN/OF NALATEN MET OPZET OF GROVE SCHULD, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. DIT ONDERDEEL "BEPERKINGEN" GELDT NIET VOOR AFNEMERS IN DE EUROPESE UNIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke rechten. Het is mogelijk dat je nog andere rechten hebt op grond van het toepasselijk recht, en deze beperkte garantie heeft geen gevolgen voor die rechten.

Laatst bijgewerkt: Juni 1, 2022