BEPERKTE GARANTIE EN DIEFSTALBEVEILIGING

Eenjarige Beperkte Garantie voor Ring-apparaten

Als je een consument bent, wordt de Eenjarige Beperkte Garantie verleend in aanvulling op en onverminderd je rechten als consument. Ga voor meer informatie over consumentenrechten met betrekking tot niet-functionerende producten naar hier.

Als je jouw Ring-apparaaten of accessoires (het “Apparaat”) hebt gekocht op Ring, Amazon of bij een erkende wederverkoper, wordt de garantie op het Apparaat verleend door Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, United States (“Ring”). De aanbieder van deze garantie wordt hierna ook aangeduid als “wij”.

Indien je een nieuw of Gecertificeerd Gereviseerd Apparaat koopt (wat voor alle duidelijkheid apparaten uitsluit die verkocht worden als “Gebruikt” en Gebruikte Apparaten verkocht als Retourdeals) , bieden wij bij normaal consumentengebruik garantie voor het Apparaat in verband met gebreken in materialen en uitvoering gedurende een jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Gedurende deze garantieperiode zullen wij, als zich een gebrek voordoet in het Apparaat en jij de instructies voor retournering van het Apparaat opvolgt, naar eigen keuze, voor zover bij wet toegestaan, (i) het Apparaat repareren met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde onderdelen, (ii) het Apparaat vervangen door een nieuw of een gereviseerd Apparaat dat gelijkwaardig is aan het te vervangen Apparaat of (iii) de aankoopprijs voor het Apparaat geheel of gedeeltelijk aan jou restitueren. Deze beperkte garantie geldt, voor zover bij wet toegestaan, voor alle reparaties, vervangende onderdelen of vervangende apparaten gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dat langer is, negentig dagen. Alle vervangen onderdelen en Apparaten waarvan de aankoopprijs is gerestitueerd worden onze eigendom. Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op hardware-onderdelen van het Apparaat die niet onderhevig zijn (geweest) aan (a) een ongeval, verkeerd gebruik, achteloosheid, brand, wijziging of (b) schade door reparaties door derden, onderdelen van derden, of andere externe oorzaken.

Instructies. Voor specifieke instructies over hoe je garantieservice kunt krijgen voor je Apparaat, kun je contact opnemen met de Ring Klantendienst via de contactinformatie onderaan bij “Contactinformatie”.

In het algemeen geldt dat je je Apparaat in de oorspronkelijke verpakking of in een even goed beschermende verpakking moet afleveren op het door de Klantenservice aangegeven adres. Voordat je je Apparaat aflevert voor garantieservice, is het jouw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van de data, software of andere zaken die je wellicht op jouw Apparaat hebt opgeslagen of bewaard. Dergelijke bewaarde data, software of andere zaken kunnen tijdens de service vernietigd, verloren gaan of opnieuw geformatteerd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of een dergelijk verlies.

Beperkingen. VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, GELDEN DE VOORGAANDE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, EN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES WEGENS VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN. INDIEN HET BIJ WET NIET IS TOEGESTAAN OM WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF TE WIJZEN, DAN ZIJN AL DIE GARANTIES, VOOR ZOVER DAT BIJ WET IS TOEGESTAAN, BEPERKT IN TIJD TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN TOT REPARATIE- OF VERVANGINGSSERVICE.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT SCHENDING VAN GARANTIES OF OP GROND VAN ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR VORDERINGEN WEGENS OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WEGENS HANDELEN EN/OF NALATEN MET OPZET OF GROVE SCHULD, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. DIT ONDERDEEL "BEPERKINGEN" IS NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DE EUROPESE UNIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke rechten. Het is mogelijk dat je nog andere rechten hebt op grond van het toepasselijk recht, en deze beperkte garantie heeft geen gevolgen voor die rechten.

Contactinformatie. Voor hulp met jouw apparaat kan je online contact opnemen met de Ring Klantendienst.


Laatst bijgewerkt: Januari 3, 2024