BEPERKTE GARANTIE EN DIEFSTALBEVEILIGING

1. BEPERKTE GARANTIE

Dit is een "beperkte garantie" die je specifieke wettelijke rechten geeft. Je hebt mogelijke ook andere rechten, maar deze verschillen per rechtsgebied. In sommige rechtsgebieden wordt de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. In dat geval betekent dit dat de in deze beperkte garantie opgenomen beperking of uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing is. Bewaar je originele aankoopbewijs met aankoopdatum. Je moet dit bij elke garantieaanvraag kunnen laten zien. Als er een geschil of dispuut over deze beperkte garantie voortvloeit na gebruik van je Ring-producten, dan wordt dit geschil definitief en via bindende bilaterale arbitrage geslecht in overeenstemming met de sectie "Geschillenbeslechting" in de Dienstvoorwaarden die hier te vinden zijn.

1. WAT ONDER DE GARANTIE VALT

Ring LLC ("Ring") zal, gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum van je Ring™-product, of één (1) jaar vanaf de datum van ontvangst van je vervangende Ring-product (zie Sectie II voor meer informatie), geheel naar eigen oordeel en kosteloos elk defect Ring™-product dat niet meer functioneert - dankzij defecte onderdelen of fabricagefouten - repareren of vervangen. Deze garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke klant die het product heeft aangekocht. Ring kan, naar eigen goeddunken, producten laten repareren of vervangen met nieuwe of gerepareerde onderdelen en producten. Als het te repareren of vervangen product of onderdeel niet meer verkrijgbaar is, dan kan Ring, naar eigen goeddunken, dit product vervangen door een vergelijkbaar product of onderdeel met een vergelijkbare functie.

2. WAT NIET ONDER DE GARANTIE VALT

Reparaties, schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval (zoals door brand), natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, overstromingen, tornado's, aardbevingen en orkanen) vallen niet onder deze garantie. Schade als gevolg van ongeoorloofde reparaties of onderhoud, of wijziging van het product of een van haar onderdelen, maakt deze garantie ongeldig. Deze garantie omvat geen vergoedingen voor ongemak, installatie, verlies van gebruik of ongeautoriseerd onderhoud of reparatie. Daarnaast dekt deze garantie geen verliezen, letsel aan personen, verlies van eigendom of algemene schade aan het product. Deze garantie, onze diefstalbeveiliging en gemeenschappelijke ondersteuningsdiensten zijn niet van toepassing op producten die van derde verkopers op eBay of andere online marktplaatsen zijn gekocht. We adviseren je nadrukkelijk om geen Ring-producten van niet-erkende verkopers te kopen, daar dergelijke producten tweedehands, defect of nep kunnen zijn of niet specifiek voor gebruik in jouw land ontwikkeld zijn. Deze garantie is alleen van toepassing op Ring-producten en geldt niet voor andere apparatuur, onderdelen of apparaten die een klant in combinatie met onze producten gebruikt. De maximale aansprakelijkheid van Ring uit hoofde van deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijke aankoopprijs van het betreffende Ring-product. DEZE GARANTIE VERVANGT NADRUKKELIJK ALLE ANDERE, EXPLICIETE EN IMPLICIETE, GARANTIES, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN VERVANGT SPECIFIEK ALLE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. ALS RING LLC ZICH NIET OP WETTIGE WIJZE AAN DE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES KAN ONTTREKKEN, DAN ZULLEN ALLE DERGELIJKE GARANTIES, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IN DUUR WORDEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE NADRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE EN TOT REPARATIE OF VERVANGING. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE DUUR VAN EEN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN EN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN DAAROM MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. REPARATIE OF VERVANGING IS HET ENIGE MIDDEL DAT TER BESCHIKKING VAN DE KLANT STAAT. RING LLC IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AL DAN NIET VOORZIENBAAR VERLIES VAN HANDEL OF WINST. IN SOMMIGE GEBIEDEN ZIJN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN EN BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS IN DAT GEVAL MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke rechten. Je heeft mogelijk extra rechten krachtens het toepasselijk recht en deze beperkte garantie doet verder niets af aan deze rechten.

II. GARANTIE BIJ DIEFSTAL

Als je Ring-camera of -videodeurbel op enig moment na aankoop ervan wordt gestolen, vervangt Ring je apparaat kosteloos. Deze garantie bij diefstal is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing op de oorspronkelijke klant die het product heeft aangekocht. Deze garantie bij diefstal is beperkt tot slechts één (1) vervanging voor elke door jou gekochte Ring-camera of -videodeurbel. De garantie bij diefstal geldt niet voor producten die van derde verkopers op eBay of andere online marktplaatsen gekocht zijn. Alle claims op basis van diefstal van je Ring-camera of -videodeurbel moeten binnen vijftien (15) dagen van de diefstal worden ingediend, met inbegrip van het oorspronkelijke aankoopbewijs en een kopie van een door de politie opgesteld proces-verbaal waaruit blijkt dat je deze diefstal aan de politie gemeld heeft. Als je de diefstal niet aan de politie meldt, komt deze garantie te vervallen.

III. HET VERKRIJGEN VAN EEN REPARATIE OF VERVANGING

Om aanspraak op de bovenstaande beperkte garantie of diefstalbeveiliging te maken, moet je contact opnemen met de gemeenschappelijke ondersteuning van Ring.

 

Voor garantieaanvragen: zorg ervoor dat je het product dat gerepareerd moet worden en de aard van het probleem nauwkeurig beschrijft en bewijs kunt leveren van aankoop. Ook moet je het huidige apparaat terugsturen overeenkomstig de door Ring geleverde instructies. Ring heeft geen garantieverplichtingen ten opzichte van producten die van garantie zijn uitgesloten overeenkomstig paragraaf 2 hierboven, zoals redelijkerwijs bepaald door Ring, en de eigenaar van dit apparaat moet alle verzendkosten voor het retourneren van dit product aan de eigenaar zelf betalen. Claims onder deze beperkte garantie moeten voor het einde van de hierboven genoemde garantieperiode worden ingediend. Het kan tot veertien (14) werkdagen duren voor je garantieaanvraag wordt verwerkt. Wat betreft aanvragen voor vervanging: dien een beschrijving in van het te vervangen product en een kopie van het door de politie opgestelde proces-verbaal. Het kan tot veertien (14) dagen duren voor je verzoek tot vervanging wordt verwerkt.

Ingangsdatum: 24 oktober 2016

Laatst bijgewerkt: 27 september 2018